PL wziąć się
volume_up
{r. v. pf.}

1. general

wziąć się (also: zalec, brać się, obejmować, objąć)

2. "pojawić się"

wziąć się (also: brać się)
volume_up
to come {vb} (from)
Dlatego musimy wziąć się poważnie za tych, którzy za nim stoją.
Consequently, we have to come down hard on those behind it.

3. "w objęcia"

wziąć się (also: brać się)
volume_up
to hold {vb} (each other)
to get a hold of oneself
to get hold of oneself

4. "za głowę/pod boki"

wziąć się (also: brać się)
volume_up
to hold {vb} (one’s head/sides)
to get a hold of oneself
to get hold of oneself

5. "za kogoś"

wziąć się (also: brać się)
volume_up
to crack down {vb} (on sb)

6. "do (robienia) czegoś"

wziąć się (also: zabrać się)
volume_up
to get around to {vb} ((doing) sth)
wziąć się (also: zabrać się)
volume_up
to get round to {vb} ((doing) sth)

7. "do robienia czegoś"

wziąć się (also: zabrać się)
volume_up
to get around {vb} (to doing sth)

8. "za kogoś/coś"

wziąć się (also: brać się)
volume_up
to do something {vb} (about sb/sth)

9. "do czegoś"

wziąć się (also: brać się)
volume_up
to get down {vb} (to sth)
They should get down to work!
to get down to business
to get down to business

10. "z czegoś"

wziąć się (also: brać się, wywodzić się, pochodzić)
volume_up
to stem {vb} (from sth)

Synonyms (Polish) for "wziąć się":

wziąć się

Similar translations for "wziąć się" in English

wziąć verb
się pronoun

Context sentences for "wziąć się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishByłoby także dobrze, gdyby Parlament Europejski mógł wziąć się za politykę rolną UE.
It would also be nice if the European Parliament could grasp the EU's agricultural policy.
PolishTo ludzki mózg, gdy współdziała z sercem, pozwala nam wziąć się za ręce na całym świecie.
So the human brain, coupled with the human heart, and we join hands around the world.
PolishPod uwagę trzeba wziąć różniące się obiektywnie sytuacje w państwach członkowskich.
Objectively different situations from one Member State to the other need to be taken into account.
PolishTedy on z pilnością patrzał na nie, spodziewając się co wziąć od nich.
And he gave heed unto them, expecting to receive something from them.
PolishAydah Al Jahani też podjęła ryzyko, i wyłamała się, żeby wziąć udział w "Poecie Milionów".
Aydah Al Jahnani also took risks and put herself out, to compete in the Poet of the Millions competition.
PolishWięc oto pytanie, za które ja i moi studenci chcieliśmy się wziąć.
So this is the question my students and I wanted to get at.
PolishKiedy spotkałam się z chłopakami, dziesięciu z nich zgodziło się wziąć kamery. ~~~ Ostatecznie, 21 filmowało.
When I met the guys, and 10 of them agreed to take cameras -- in total, 21 ended up filming.
PolishJako twórcy regulacji prawnych powinniśmy zatem wziąć się do działania.
As regulators we need to step in and do our job.
PolishJednak, moim zdaniem, nie udaje im się wziąć pod uwagę bardzo ważnych zasobów, to jest kobiet.
It is my opinion, however, that they fail to take a very important resource into due consideration, namely women.
PolishOdchodząc od linii, postanowiłem wziąć się za punkty.
And I don't know how many yards, after John Constable.
PolishCzy obawiają się wziąć na swoje barki odpowiedzialność za stworzenie równych szans dla osób niepełnosprawnych?
Are they afraid of shouldering the responsibility for creating equal opportunities for people with disabilities?
PolishKliknij poniżej, aby uzyskać więcej informacji o konkursach organizowanych przez UE i dowiedzieć się, jak wziąć w nich udział.
Click on the categories below to find out more about the EU’s regular competitions and how to enter.
PolishSłyszałem, że pan Rama podczas swojego pobytu tutaj w Strasburgu zgodził się wziąć udział w wyborach do władz lokalnych dnia 8 maja.
I have heard that Mr Rama agreed, while he was here in Strasbourg, to take part in the local elections on 8 May.
PolishJednak postaramy się wziąć pod uwagę poprawki sugerowane przez Parlament podczas rozmów z Radą.
We will, however, endeavour to take the amendments suggested by Parliament into consideration as much as possible during deliberations in the Council.
PolishPrawda jest taka, że mamy tylko jeden wybór w naszych stosunkach z krajami rozwijającymi się: możemy wziąć ich towary lub ich ludzi.
The truth is we have only one choice in dealing with developing countries: we take their goods or we take their people.
PolishUważam, że należy zorganizować ich przygotowanie i powinno się je wziąć pod uwagę ze względu na postęp, jaki sobą reprezentują.
I feel that arrangements should be made for them and that they should be taken into account in view of the progress they represent.
PolishMusimy wziąć się w garść.
PolishTajlandia i Kambodża zgodziły się wziąć udział w nadzwyczajnym spotkaniu przedstawicieli państw Azji Południowo-Wschodniej poświęconemu omówieniu tego konfliktu.
Thailand and Cambodia have agreed to join an urgent meeting of South-East Asian nations to discuss the conflict.
Polishwziąć się do roboty
Polishwziąć się w garść