"wzrost" English translation

PL

"wzrost" in English

PL wzrost
volume_up
{masculine}

1. general

wzrost (also: odrost, przyrost, narośl)
volume_up
growth {noun}
Wzrost gospodarczy może zostać wchłonięty przez wzrost problemów społecznych.
Economic growth can be gobbled up by the growth of social problems.
Wzrost nielegalnego zatrudnienia poważnie podkopuje konkurencję ekonomiczną.
The growth of illegal work seriously undermines economic competition.
Wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia są wyjątkowe.
Economic growth and employment growth are impressive.
volume_up
gain {noun}
Oczekiwany wzrost masy ciała dla normalnych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie.
The expected weight gain for normal children between 5-12 years of age is 3 to 5 kg per year.
Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą
Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with
Wzrost wpływów podatkowych i zmniejszenie uzyskiwanej pomocy będą w sumie oznaczały zysk netto dla budżetu.
The increase in taxes paid and the decrease in benefits received will, together, mean a net gain for the budget.
wzrost (also: wysokość, apogeum, wyniesienie)
volume_up
height {noun}
Zmniejszenie tempa wzrostu (mniejszy wzrost i (lub) masa ciała w stosunku do wieku)
Growth rate decrease (height and/or weight decrease for age)
To nie fair, że można zmieniać wzrost, jak tylko się podoba.
It's not fair that you can change your height, as you want it.
W Tabeli 2 przedstawiono roczne wyniki dotyczące prędkości wzrostu, SDS prędkości wzrostu i SDS wzrostu.
Annual results for height velocity, height velocity SDS, and height SDS are shown in Table 2.
wzrost (also: powiększenie)
wzrost
volume_up
build-up {noun} (of tension, pressure)
wzrost
volume_up
buildup {noun} (of tension, pressure)
wzrost (also: zachęta, poprawa, reklama, ostroga)
volume_up
boost {noun}
Co zrobiła, aby pobudzić wzrost gospodarczy i zapobiec utracie miejsc pracy?
What was done to help boost growth and preserve and create jobs?
Kultura bowiem to sektor, który tworzy miejsca pracy i który realnie pobudza wzrost gospodarczy.
Culture is a sector that creates jobs and gives a genuine boost to economic growth.
Muszą również podjąć środki konieczne do tego, by pomóc UE wyjść z bieżącego kryzysu i pobudzić wzrost gospodarczy.
They must also take the measures required to help the EU emerge from the current crisis and boost economic growth.
wzrost (also: wzwód, ostrze, szpikulec, szpic)
volume_up
spike {noun}
Kolejne wzbicie się w górę w latach osiemdziesiątych to wzrost oglądalność programów o kontroli i władzy.
Another spike in the 1980s -- another spike in shows about control and power.
Kilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.
There was a spike, of course, a few years before, but that wasn't actually Queensland.
I tak, około siedem lat przed naszą śmiercią, następuje wzrost.
And about seven years before you're about to die, there's a spike.
wzrost (also: zryw)
volume_up
upswell {noun}
wzrost (also: zryw)
Wszelkiemu wzrostowi przepływu nielegalnych migrantów trzeba stanowczo przeciwdziałać.
Any upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
Ta niepewna sytuacja wiąże się z zagrożeniem ponownego wzrostu nastrojów populistycznych i nacjonalistycznych.
This precarious situation carries with it the danger of a renewed upsurge in populist and nationalist sentiments.
Pozwoli nam to także lepiej uwzględniać wzrost chorób układu oddechowego takich jak astma, zapalenie oskrzeli i rozedma.
This will allow us to take better consideration of the upsurge in respiratory illnesses such as asthma, bronchitis and emphysema.

2. finance

wzrost (also: prężność)

3. "czegoś"

wzrost (also: poprawa)
volume_up
upswing {noun} (in sth)

4. economics

wzrost
volume_up
uptick {noun}
Następnie jest lekki wzrost w latach 60-tych XX wieku.
Then, there is a slight uptick in the 1960s.

Context sentences for "wzrost" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishU pacjentów w podeszłym wieku wykazano wzrost ekspozycji systemowej na ikatybant.
Elderly patients have been shown to have increased systemic exposure to icatibant.
PolishPowinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
The budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
PolishWzrost skali gier hazardowych on-line to nie żywioł, który narasta niepowstrzymanie.
The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
PolishWzrost tej grupy to 1 do 3%. ~~~ Wzrost tej grupy to 1 do 3%. ~~~ Wrost tej: 7 - 8%.
[But this second] grows with seven, eight percent, and then they will end up here.
PolishPodobny wzrost stwierdzono w szyjce kości udowej, krętarzu i okolicy międzykrętarzowej.
Similar increases occurred at the femoral neck, trochanter, and intertrochanter.
PolishDobowy wzrost stężenia estradiolu o 40 - 100 % uważany jest za optymalny.
A daily increase of oestradiol levels of 40- 100 % is considered to be optimal.
Polishznaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.
their blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.
PolishW ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost liczby dialogów w kwestii praw człowieka.
The last year has seen a considerable increase in the number of human rights dialogues.
PolishPrzełoży się to na wzrost przywozu z Pakistanu o około 100 milionów euro.
This would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
PolishTo z kolei wpływa na wzrost niesprawiedliwej dystrybucji dochodów podatkowych.
This in turn helps increase the inequitable distribution of tax revenues.
PolishDlatego wniosek o 5-procentowy wzrost w przyszłym budżecie jest uzasadniony i konieczny.
The request for a 5% increase in the next budget is therefore just and necessary.
PolishNadmierny wzrost niewrażliwych organizmów, w tym grzybów (patrz punkt 4. 4).
Overgrowth of non-susceptible organisms, including fungi (see section 4.4)
PolishOdnotowano wzrost częstości występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (40 % vs.
See also section 4.8 There was an increased incidence of SAEs (40 % vs.
PolishPęcherzyki w miejscu aplikacji Wzrost ciepłoty tkanek w miejscu aplikacji
Appli cation site vesicles Application site warmth Lethargy Discomfort Inflammation
PolishPowoduje to wzrost kosztów produkcji, a wtedy konsumenci wybierają tańsze produkty.
These cause an increase in production costs and consumers then choose cheaper products.
PolishW sektorze usług finansowych obserwujemy gwałtowny wzrost protekcjonizmu.
In the financial services sector we are seeing protectionism increase very rapidly.
PolishWzrost zachowań samobójczych w przypadku dzieci i nastolatków zaobserwowano już w
Increased suicidal related behaviours in children and adolescents was already seen in the
PolishW rzadkich przypadkach może pojawić się ból i miejscowy silny wzrost temperatury ciała.
Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare cases.
PolishMaksymalny obserwowany wzrost ciśnienia krwi występował do momentu zakończenia infuzji.
The maximal increase in blood pressure has been observed toward the end of infusion.
PolishObserwowano wzrost poziomu kreatyniny i (lub) ostrą niewydolność nerek.
Increase in serum creatinine level and/ or acute renal failure have been observed.