"wzrosty" English translation

PL

"wzrosty" in English

PL wzrosty
volume_up
{feminine plural}

wzrosty (also: przyrosty)
Obecne wzrosty cen żywności wynikają częściowo ze słabych zbiorów.
The current food price increases can be blamed partly on the poor harvest.
Spektakularne wzrosty cen, zwłaszcza podstawowych zbóż, grożą milionom ludzi głodem.
The spectacular price increases, especially for basic cereals, risk starvation for millions of people.
podwyższone ciśnienie tętnicze lub okresowe wzrosty ciśnienia krwi
high blood pressure, or increases in blood pressure

Context sentences for "wzrosty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW tych dwóch przypadkach Rumunia odnotowała największe wzrosty (29,2%).
In this case too, Romania recorded the greatest increase (29.2%).
PolishWzrosty cen towarów w wielu krajach rozwijających się stały się czynnikiem destabilizującym.
Commodity price hikes have become a destabilising factor in a number of developing countries.
PolishObecne wzrosty cen są punktem zwrotnym, znakiem, że czasy obfitości mogą się kończyć.
The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close.
PolishObywatele, których te wzrosty cen najbardziej dotkną, to i w tym przypadku najbardziej bezbronni obywatele.
Our most vulnerable citizens are again amongst those most affected.
PolishWzrosty cen pogłębiają problem dostępności, szczególnie wśród ludzi o niskich dochodach lub nieosiągających dochodu.
Price rises exacerbate the problem of accessibility, in particular for people with low or no income.
PolishJeśli weźmiecie grypę, zobaczycie wzrosty w czasie, kiedy wiadomo, że wielkie epidemie grypy zabijały ludzi na świecie.
If you just take influenza, you will see peaks at the time where you knew big flu epidemics were killing people around the globe.
PolishNiedawne niesłychane wzrosty cen żywności przyspieszyły dyskusję w sprawie kierunków polityki rolnej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwoju.
The recent extraordinary surge in food prices rightly prompted a discussion on agricultural policies, food security and development.
PolishTak więc roznoszenie wirusa HIV w dużej mierze zależy od tego ilu partnerów ma osoba w tym krótkim okresie, kiedy występują wzrosty ilości wirusa.
So the sexual transmission of HIV is essentially determined by how many partners you have in these very short spaces of time when you have peak viremia.
PolishLiczba głodującej ludności świata znów wzrosła powyżej miliarda, a wzrosty cen żywności najbardziej dotykają najuboższych.
The number of starving people worldwide has once again risen above a billion, and it is the poorest people in the world who are most affected by the price rises on the food markets.
PolishWzrosty cen są więc ogromnym wyzwaniem dla krajów rozwijających się, które już przeznaczają trzy czwarte swego dochodu na zakup podstawowych artykułów żywnościowych.
Price hikes thus become a huge challenge for developing countries, which already devote almost three quarters of their income to buying basic foodstuffs.
Polishna piśmie - EPLP popiera projekt rezolucji będący odpowiedzią na obecne drastyczne wzrosty cen żywności i ich wpływ na światowe bezpieczeństwo żywnościowe.
in writing. - The EPLP is supportive of the resolution drafted in response to the current steep food price hikes we are seeing and their impact on global food security.
Polishna piśmie - (LV) W ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwujemy ostre wzrosty cen żywności, których skutkiem jest gwałtowne zwiększenie się liczby ludności żyjącej na granicy ubóstwa.
in writing. - (LV) The last few months have seen a sharp rise in food prices, as a result of which the number of people living on the margins of poverty has rapidly increased.
PolishW mojej ojczyźnie, Hiszpanii, podobnie jak w innych krajach UE, mówimy o kryzysie strukturalnym, a wzrosty cen zbóż jedynie zaogniły sytuację, która utrzymuje się już od kilku lat.
In my country, Spain, as in other EU countries, we are talking about a structural crisis, and the cereal price rises have just aggravated a situation that has been dragging on for several years now.