PL

złożyć {perfective verb}

volume_up
Czasem mogą się same złożyć w przewodzie pokarmowym i być tam wspomagane.
Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Złożyć pen zgodnie z instrukcją.
Assemble the pen following the instructions for use.
Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
(RO) Chciałabym skorzystać z okazji, aby złożyć moje kondolencje rodzinie Maricici Hăhăianu.
(RO) I wish to take this opportunity to convey my condolences to the family of Maricica Hăhăianu.
Moją powinnością jest, w imieniu reszty świata, złożyć podziękowanie amerykańskim podatnikom, za DHS, Ankiety Demograficzne i Zdrowotne.
And it is my task, on behalf of the rest of the world, to convey a thanks to the U.S. taxpayers, for Demographic Health Survey.
. - (RO) Przede wszystkim chcę złożyć nasze kondolencje rodzinom ofiar ataku terrorystycznego przeprowadzonego w prowincji Sistan i Beludżystan w Iranie.
Member of the Commission. - (RO) Let me begin by conveying our condolences to the families of the victims of the terrorist attack carried out in the Sistan-Baluchistan province in Iran.
złożyć (also: składać)
volume_up
to collapse {v.t.} (bike, deckchair, umbrella)

Synonyms (Polish) for "złożyć":

złożyć

Context sentences for "złożyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.
It involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.
PolishZobowiązania tego typu nie można złożyć w uzależnieniu od działań innych podmiotów.
This type of commitment cannot be made by depending on the actions of others.
PolishCzy może Pan dziś wieczorem złożyć obietnicę, że uzyskają to, o co proszą?
Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
PolishJestem pewien, że większość z państwa to wie, chcę jednak złożyć takie wyjaśnienie.
I am sure that most of you do know this, but I just want to make that clarification.
PolishW związku z tym Rada powinna, jeśli to konieczne, złożyć deklarację polityczną.
Therefore, if necessary, the Council should make a political declaration.
PolishW ramach tego kompromisu Komisja zgodziła się złożyć następujące oświadczenie:
As part of that compromise, the Commission has agreed to make the following statement:
PolishCzy mogłaby Pani złożyć nam zobowiązanie, jakie złożyła Pani w lecie przed Parlamentem?
Are you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
PolishZa pańskim pozwoleniem chciałbym złożyć następujące oświadczenie w imieniu Rady.
With your permission I would like to give the following statement on behalf of the Council.
PolishPrzybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.
I came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.
PolishMoże Pan złożyć wniosek w sprawie euroobligacji i o to pytał pan poseł Schulz.
You can come forward with a proposal on Eurobonds, and that was what Mr Schulz was asking.
PolishChciałabym złożyć formalną skargę na pani ręce, pani przewodnicząca.
This is a formal complaint which I would like to raise with you, Madam President.
PolishChciałbym jednak stwierdzić, że nie wystarczy po prostu się porozumieć i złożyć oświadczenia.
I say, however, that it is not enough simply to agree and to make declarations.
PolishPowinniśmy złożyć hołd jej i innym odważnym Tybetańczykom, żyjącym pod okupacją.
We should pay tribute to her and to the other courageous Tibetans living under the occupation.
PolishMusimy zaproponować tym ludziom rozwiązania, udzielić im wsparcia i złożyć przydatne oferty.
We must offer these people solutions, give them support and make useful proposals.
PolishCzasem mogą się same złożyć w przewodzie pokarmowym i być tam wspomagane.
Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
PolishA kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
PolishChciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.
I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
PolishJak mogę złożyć do agencji rządowej skargę dotyczącą złośliwego oprogramowania?
How can I file a complaint with a government agency about malware?
PolishChciałbym złożyć Komisji dwie obietnice Parlamentu dotyczące zmian.
Mr President, let me offer the Commission two promises, for a change, from Parliament.
Polish(SK) Chciałabym złożyć oświadczenie osobiste w odpowiedzi na to, co mówiła pani poseł Morvai.
(SK) I would like to make a personal statement in response to what Mrs Morvai said.