"z łatwością" English translation

PL

"z łatwością" in English

PL z łatwością
volume_up
{adverb}

z łatwością (also: wygodnie, spokojnie, komfortowo, dostatnio)
Koniec końców 25 miliardów euro dotychczas dostępnych mogłoby z łatwością pokryć koszty pilnej pomocy dla Rumunii.
After all, the EUR 25 billion available so far could comfortably cover the cost of the urgent assistance given to Romania.
Często zmieniamy skalę, zmieniamy rozdzielczość ekranu, i nie... nie jesteśmy tym speszeni, robimy to z łatwością.
We change scale very often: we change resolution of screens, and we're not really fazed by it, we do it very comfortably.
Dlatego też, pomimo daremnych usiłowań podzielonej lewicy i Zielonych, którzy jednak nie mieli żadnego kandydata, z łatwością został wybrany pan Barroso.
Therefore, despite the futile unrest among the divided left and the Greens, who did not, however, have a candidate to put forward, Mr Barroso was comfortably re-elected.
z łatwością
volume_up
handily {adv.} [Amer.] (win)
z łatwością (also: bez dwóch zdań)
z łatwością (also: bez trudu)
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
Can understand with ease virtually everything heard or read.
Z łatwością obdzielał zaufaniem, przyjmował odpowiedzialność za niepowodzenia swoich podopiecznych, nieustannie przyznawał sie do własnych potknięć i uczył się na błedach.
He shared credit with ease, assumed responsibility for the failure of his subordinates, constantly acknowledged his errors and learned from his mistakes.

Synonyms (Polish) for "z łatwością":

z łatwością

Similar translations for "z łatwością" in English

z preposition
z
English
łatwość noun

Context sentences for "z łatwością" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJako jedyni triumf odnieśli w nich eurosceptycy, którzy z łatwością wygrali.
The only party that was triumphant was the Eurosceptics, and they won easily.
PolishW niektórych krajach konkurencja obowiązuje, a klient może z łatwością dokonać wyboru.
In some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
PolishKażdy może też z łatwością dostrzec brak równości między stronami takiej umowy.
Everyone can also clearly see the lack of equality between the partners in this contract.
PolishBędą one mogły prowadzić interesy za granicą z taką samą łatwością jak w ich własnym kraju.
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
PolishKażdy, kto go czyta z łatwością zobaczy, że nie tego oczekiwali obywatele.
Anyone reading it can easily see that it is not what the citizens wanted.
PolishJeśli jednak zawiesina nie została przygotowana, można z łatwością przygotować ją samemu.
However, if they have not done this, then you can do it easily yourself.
PolishPrzerażające jest to, że ta sytuacja może się z łatwością jeszcze pogorszyć.
Alarmingly, the situation could easily deteriorate further.
PolishDwudziesty pierwszy wiek mógłby z łatwością być wyższy o 3,3 procenta.
Twenty-first century could easily be 3,:,3, even higher percent.
PolishI dlatego z łatwością mogły walczyć w zdominowanym przez mężczyzn świecie bez strachu.
And therefore they could fight in a male-dominated world, very easily, and not feel very shy about it.
PolishJego kształt umożliwia mu wirowanie w powietrzu z łatwością.
And its shape is what gives it the function of being able to tumble through air so easily.
PolishZagrożenie terroryzmem powoduje, że z większą łatwością godzimy się na ograniczanie własnej wolności.
The terrorist threat has made us agree more readily to the restriction of our own freedom.
PolishOczywiście, są pewne zmiany, które z łatwością możemy zatwierdzić, lecz inne są bardziej skomplikowane.
Of course, there are some things we could easily approve, but others are more complicated.
PolishOsoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
Can effortlessly understand practically everything which he/she reads or hears.
PolishDzięki dzisiejszym technologiom, możemy tego dokonać z łatwością.
And many advances now, we can do that fairly readily.
PolishW odniesieniu do strategii gospodarczej niektórzy z łatwością mogą mówić, że potrzebujemy więcej ograniczeń.
As for the economic strategy, it is all very well for some to say that we need more constraints.
PolishNie użyła słowa "wyłącznie”, choć z łatwością mogła.
She did not use the word 'only' but she might easily have done.
PolishNiestety lobbyści z łatwością wpływają na działania Komisji Europejskiej i Rady Ministrów.
Unfortunately the lobbyists have been adept at influencing both the European Commission and the Council of Ministers.
PolishBadania u szczurów wykazały, że lakozamid i (lub) jego metabolity z łatwością przenikały barierę łożyskową.
Studies in rats revealed that lacosamide and/ or its metabolites readily crossed the placental barrier.
PolishAle w rzeczywistości w dojrzałych ekosystemach, możesz z łatwością dostrzec przykłady relacji symbiotycznych.
But actually in mature ecosystems, you're just as likely to find examples of symbiotic relationships.
PolishZ łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.