"z życiem" English translation

PL

"z życiem" in English

PL z życiem
volume_up
{interjection}

z życiem (also: żwawo)
volume_up
look alive {interj.} [coll.]
z życiem (also: żwawo)
volume_up
look lively {interj.} [coll.]

Similar translations for "z życiem" in English

z preposition
z
English
żyć verb
życie noun

Context sentences for "z życiem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWięc co będzie z życiem rodzinnym, pomimo zapewnień o ochronie humanitarnej?
So what happens to family life, despite the claims to humanitarian protection?
PolishRodziny potrzebują konkretnych uczynków i lepszej koordynacji pracy z życiem rodzinnym.
Families require concrete deeds and better coordination of work and family life.
PolishI żebyście połączyli wspomnienie tego uczucia z Waszym życiem, jakim jest obecnie.
And begin to build to build from the emotion of that into how that connects with your life now.
PolishObecnie w wielu państwach członkowskich posiadanie dzieci jest równoważne z życiem w ubóstwie.
Today, in many Member States, having children is equal to having poverty.
PolishElastyczność pomaga również godzić pracę z życiem rodzinnym.
Flexibility also helps improve the reconciliation of work and private life.
PolishTo jedna z najbardziej tętniących życiem jaskiń na Ziemi.
This is one of the richest caves that we have found on the planet, anywhere.
PolishWciąż występują problemy związane z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym.
There are still some problems concerning the balance between family life and professional life.
PolishUchodzi z życiem, ale już zawsze będzie musiała żyć z tą traumą.
She survives, but has to live with this for the rest of her life.
PolishMyślę o nich w kategoriach powiązanych z naszym życiem.
But thinking about them in a way that is integrated in our own lives.
PolishFaktem jest, że kobietom naukowcom trudniej jest pogodzić pracę z życiem rodzinnym niż mężczyznom.
The fact is that female researchers find it more difficult to reconcile working and family life than men.
PolishCzy to w ogóle ma jakikolwiek związek z moim życiem?
OK? Does it really have anything to do with anything in my life?
PolishTrzeba zapewnić, by ludzie mogli godzić pracę z życiem prywatnym.
Ensuring that people have a good work-life balance.
PolishSądzę, iż propozycje pozwalające na łączenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym są godne rozważenia.
I feel that proposals enabling a professional career to be combined with family life are worth considering.
PolishSpekulanci igrają z życiem całych społeczności.
Speculators are gambling with the lives of entire populations.
PolishMusimy zadbać o to, aby Rada poważnie traktowała flexicurity i godzenie pracy z życiem rodzinnym.
We must ensure that flexicurity and the reconciliation of work and family life are taken seriously by the Council.
PolishZa każdy tydzień wydłużenia procesu inwestycyjnego któreś z dzieci z Augustowa musi zapłacić życiem.
For every week that this development is held up, one of the children of Augustów has to pay with his or her life.
PolishDecydujące znaczenie ma dla kobiet naukowców stworzenie warunków umożliwiających połączenie pracy z życiem rodzinnym.
Creating conditions for combining working and family life is of vital interest for female scientists.
PolishŁączy się to nawet z dłuższym i zdrowszym życiem.
It is even linked to a longer and healthier life.
PolishDokumenty takie istnieją, ale to nieprzyzwoite prosić o nie ludzi, którzy już zmarli albo ledwie uszli z życiem.
Such documents exist, but it is obscene to demand them of people who have died and barely escaped with their lives.
PolishIngrid rozumiała, że wszystkich nas łączą więzi nie tylko z innymi ludźmi, ale z wszelkim życiem na ziemi.
Ingrid understood that we are connected to each other, not only as human beings, but to every living thing on the planet.