"z zakresu" English translation

PL

"z zakresu" in English

EN
PL

z zakresu

volume_up
z zakresu (also: w, we, w ciągu)
Organy prowadzące badania statystyczne z zakresu INTRASTAT:
Statistical bodies in Poland that conduct INTRASTAT statistical research:
Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.
Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.
Ponadto zakłada zorganizowanie dorocznego europejskiego dnia świadomości z zakresu antybiotyków.
In addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.

Similar translations for "z zakresu" in English

z preposition
z
English
z wyjątkiem conjunction
English
z tym że conjunction
English
z tym, że conjunction
English
z nieporozcinanymi stronami adjective
English
z roztargnieniem adverb
English
z całego serca adverb
English
z uwagi na preposition
English
z prawdziwego zdarzenia adjective
English
z taśmy adjective
English
z bliska adverb
English
z wściekłością adverb
English
z zapałem adverb
English
z bożej łaski adjective
z dużymi kawałkami owoców adjective
English
z temperamentem adjective

Context sentences for "z zakresu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy również rozwiązać problemy z zakresu systemu informacyjnego Schengen II.
The problems with the Schengen Information System II must also be resolved beforehand.
PolishZawiera również zapis wykluczający z jej zakresu pojazdy specjalistyczne.
It also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.
PolishUważnie przyjrzałem się również Państwa propozycjom z zakresu działań rynkowych.
I have also paid close attention to your proposals on market measures.
PolishTrzy firmy świadczące usługi z zakresu bezpieczeństwa sieci dla FBI zostały zhakowane.
I mean three companies providing cybersecurity services to the FBI have been hacked.
PolishObejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.
This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.
PolishPoszedłem do Ashland, w Oregonie, gdzie mieli studia z zakresu ochrony środowiska.
I walked up to Ashland, Oregon, where they were offering an environmental studies degree.
PolishUwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.
The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.
PolishNie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wykluczyć cały ten sektor z zakresu regulacji.
There is no understandable reason for excluding the entire sector from the regulations.
Polish. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.
in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
PolishNie ma żadnego racjonalnego powodu, aby wykluczyć cały ten sektor z zakresu regulacji.
There is no understandable reason for excluding the solar industry from the regulations.
PolishTutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.
Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.
PolishTo sprawozdanie jest więc zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu ingerencji i kolonializmu.
This report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.
PolishDotyczy to w szczególności zagadnień z zakresu zarządzania i praw człowieka.
This particularly concerns matters of governance and human rights.
PolishMoje doświadczenia z zakresu polityki regionalnej jednoznacznie wskazują na takie zagrożenia.
My experience in regional policy has shown clearly that such risks exist.
PolishNiezbędne jest też zachowanie istniejących przepisów z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
It is also necessary to keep existing health and safety provisions for workers.
PolishPonadto zakłada zorganizowanie dorocznego europejskiego dnia świadomości z zakresu antybiotyków.
In addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
PolishTo, pani komisarz, jest już zdecydowanie sprawa z zakresu polityki społecznej, a nie rolnej.
Here, Commissioner, it is definitely a matter of social policy and not agricultural policy.
PolishW poprawce tej postuluje się wyłączenie paneli fotowoltaicznych z zakresu obowiązywania dyrektywy RoHS.
This proposal excludes photovoltaic panels from the scope of the RoHS Directive.
PolishI po czwarte, potrzebujemy nowych zasad z zakresu przejrzystości na rynkach, kontroli i nadzoru.
Fourthly, we need new market transparency, control and supervision rules.
PolishJest to zagadnienie z zakresu zarówno ochrony konsumentów, jak i spójności rynku wewnętrznego.
This is a consumer protection issue as well as being an internal market consistency issue.