"załącznik do" English translation

PL

"załącznik do" in English

PL załącznik do
volume_up

załącznik do
Jako przykład pragnę przywołać załącznik do przygotowanego przez Komisję Europejską przeglądu.
As an example, I would like to mention the Annex to the review drafted by the European Commission.
Wkrótce podpisany zostanie traktat lizboński i w związku z tym szczególnego znaczenia nabierze Karta praw podstawowych stanowiąca załącznik do traktatu.
The Treaty of Lisbon is about to be signed and, therefore, the Charter of Fundamental Rights as an annex to the treaty will be particularly important.
Publikowana wersja stanowi załącznik do wytycznych EBC/2006/12 zmieniających wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu.
The new version is an annex to Guideline ECB/2006/12 amending Guideline ECB/2000/7 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem.
załącznik do

Similar translations for "załącznik do" in English

załącznik noun
do noun
English
do preposition
do

Context sentences for "załącznik do" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiestety stanowi ona tylko załącznik do Traktatu, ale w ten sposób została stworzona podstawa prawna, aby uczynić te postanowienia wiążącymi.
Unfortunately, it is only an appendix of the Treaty, but the legal basis for making its provisions mandatory is thus created.
PolishDwa z nich – Dania i Wielka Brytania – mają status specjalny na mocy odnośnych protokołów stanowiących załącznik do Traktatu.
Two of them, namely Denmark and the United Kingdom, have a special status in accordance with the terms of the relevant protocols annexed to the Treaty.
PolishChciałabym zapytać pana ministra, jakie jest jego zdanie na temat karty praw podstawowych, która stanowi załącznik do traktatu lizbońskiego.
I just want to ask the Minister whether he has a view as regards the Charter of Fundamental Rights, which was annexed to the Lisbon Treaty.
PolishSprzeciwiamy się koncepcji wejścia w życie karty praw podstawowych Unii Europejskiej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.
We oppose the idea of giving legally binding force to the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the version annexed to this report.
Polish- (SK) Proszę mi pozwolić przyłączyć się do podziękowań dla sprawozdawcy za przedłożony projekt dyrektywy o organizacji czasu pracy, która stanowi załącznik do dyrektywy nr 88 z 2003 r.
- (SK) Allow me to add my thanks to the rapporteur for the submitted draft directive on the organisation of working time, which forms an appendix to Directive No. 88 of 2003.
PolishWyszczególnia je Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), stanowiący załącznik do Traktatu w formie protokołu.
the European Community. They are specified in the Statute of the European System of Central Banks (ESCB) and of the European Central Bank (ECB). The Statute is a protocol attached to the Treaty.