PL

załączniki {feminine plural}

volume_up
załączniki (also: dodatki, aneksy)
załączniki
Zanim nawiążesz komunikację z nadawcą, pobierzesz załączniki lub klikniesz linki w wiadomości, upewnij się, że znasz jej pochodzenie.
Make sure you know where a message originated from before you communicate with the sender, download attachments, or click on links.
Na przykład w pliku vCard eksportowanym z programu Outlook są pomijane dane obejmujące załączniki, listy dystrybucyjne, pole „zarejestruj jako” oraz formatowanie tekstu w polu „uwagi”.
For example, when Outlook exports to a vCard file, it omits data, including attachments, distribution lists, the “file as” field, and text formatting in the “notes” field.
załączniki

Synonyms (Polish) for "załącznik":

załącznik

Context sentences for "załączniki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzede wszystkim nie chcemy, by załączniki były wiążące dla państw członkowskich.
Above all, we do not want the annexes to be binding on the Member States.
PolishProtokoły i załączniki załączone do niniejszego Traktatu stanowią jego integralną część.
The Protocols and Annexes to this Treaty shall form an integral part thereof.
PolishZałączniki do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
Annexes to the Treaty establishing a Constitution for Europe
PolishJeżeli chodzi o główne założenia sprawozdania, chciałbym podkreślić, że zgadzam się ze sprawozdawcą, że załączniki I, II i III powinny być wiążące.
On the substance of the report, my main point is that I agree with the rapporteur that Annexes I, II and III should be binding.
PolishProtokoły i załączniki
PolishDlatego załączniki są kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i pewności prawnej w odniesieniu do krajowych regulacji, które również są dość obszerne.
The annexes are therefore vital for ensuring transparency and legal certainty in regard to national regulations that are also fairly extensive.
PolishJeżeli pomoże to uzyskać porozumienie, jesteśmy również gotowi przedstawić je w formie deklaracji stanowiących załączniki do porozumienia między Radą i Parlamentem.
If it helps to obtain this agreement, we are also prepared to reiterate them in the form of declarations to be annexed to an agreement between the Council and Parliament.
PolishDyrektywy RID i ADR dotyczą odpowiednio transportu kolejowego i drogowego, przy czym transportu towarów niebezpiecznych dotyczą załączniki do tych dwóch dyrektyw.
The RID Directive and the ADR Directive deal with rail and road respectively, with the transport of dangerous goods by inland waterways covered by the annexes to these two directives.