PL

założyć {verb}

volume_up
Czasami zastanawiam się, czy nie należałoby założyć grupy na rzecz ochrony chrześcijan na całym świecie.
I sometimes wonder whether it is not necessary to establish a group for protecting Christians around the world.
Na etapie 3 założono możliwość zakładania nowych linii lotniczych w drugim kraju i regionie.
In stage 3 it is possible to establish airlines in another country and another region.
na piśmie. - Jestem za uruchamianiem przez państwo instrumentu finansowego, by pomóc obywatelom w założeniu małych przedsiębiorstw.
. - I am in favour of the state providing microfinance to individuals to help them to establish small businesses.
Mając lat 22, pomagałem założyć tę organizację w Danii.
At the age of 22, I was co-founding this organization in Denmark.
Powinien założyć w mieście ASPCA (Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt) i zdobyć trochę naukowej pomocy dla psów i robaków.
He should have founded the ASPCA in the town and gotten some scientific help for dogs and maggots.
Miasta te założyły także Biuro Porozumienia Burmistrzów, które zajmuje się koordynacją i promocją.
They have also founded a Covenant of Mayors' Office for coordination and promotion.
Więc zamiast noszenia tych topornych urządzeń można założyć prostą opaskę.
So instead of wearing these kludgy devices, we can put on a simple patch.
Można też założyć kolorową tarczę, a siedem kolorów się zjednoczy.
If you want to put a colored disk, well all these seven colors coalesce.
Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową.
Remove the needle and put the syringe into the syringe pump.
Dlatego można założyć wiele małych wytwórni.
You don't need a lot of equipment to set up a production facility.
Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Cieszy mnie także propozycja mojego kolegi posła Marinescu, aby założyć specjalny fundusz.
I also welcome the proposal from my colleague, Mr Marinescu, to set up a special fund.
założyć (also: przyjmować, przyjąć, zakładać)
volume_up
to posit {v.t.} [form.]

Context sentences for "założyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
PolishZałożyć igłę do przygotowywania zawiesiny na fiolkę znajdującą się w pozycji pionowej.
Take the syringe and pull sheath away from the reconstitution needle – do not twist.
PolishPo zakropleniu leku należy odczekać 15 minut i dopiero potem założyć soczewki.
Wait 15 minutes after using the eye drops before putting your lenses back into your eyes.
PolishWziąć jałową strzykawkę o odpowiedniej wielkości (minimum 50 ml) i założyć odpowiednią igłę.
Take an appropriate sterile syringe (minimum 50 ml) and attach a suitable needle.
PolishPo zakropleniu leku należy odczekać 10- 15 minut i dopiero potem założyć soczewki.
Wait 10-15 minutes after using the eye drops before putting your lenses back into your eyes.
PolishMoże wszyscy sportowcy mogliby założyć czarne tasiemki na znak żałoby.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
PolishWziąć jałową strzykawkę o odpowiedniej wielkości i założyć odpowiednią igłę.
Take an appropriate sterile syringe and attach a suitable needle.
PolishPostanowiliśmy ją założyć i wtedy jeden z największych deweloperów w Nowym Jorku,
So we came up with a foundation, and actually what happened was one major developer in New York --
PolishNaprawdę nie można założyć, że będzie on miał jakiekolwiek wyczuwalne skutki dla środowiska.
It really cannot be assumed that it will have any detectable effect on the environment.
PolishJeżeli roztwór nie będzie użyty natychmiast, należy ostrożnie założyć osłonkę strzykawki.
If the solution is not to be used immediately, the syringe cap is to be carefully replaced.
PolishPowiedziałem im: "Chciałbym założyć firmę zajmującą się odświeżaczami powietrza".
So I told them, "I'd like to start an air freshener company."
PolishW roku 2000, miałem okazję pojechać do RPA, by założyć nową operę.
Back in 2000, I had the opportunity to go to South Africa to form a new opera company.
Polish8) Należy założyć dużą osłonkę na igłę i odkręcić igłę przekręcając dużą osłonkę igły od 3 do 5 razy.
Unscrew the needle all the way by giving the needle cover 3 to 5 complete turns.
PolishPo inhalacji należy zawsze założyć nasadkę na ustnik, aby zapobiec dostawaniu się do niego kurzu.
After use, always replace the mouthpiece cover immediately to keep out dust.
PolishJeśli próby nie powiodą się, system należy usunąć i założyć nowy system w nowym miejscu.
If all attempts fail, the system should be removed and a new system applied to a new skin site.
PolishPo zakropleniu leku AZARGA należy odczekać 15 minut i dopiero potem ponownie założyć soczewki.
Wait 15 minutes after using AZARGA before putting your lenses back in.
PolishWyjaśniłem, że chcę założyć uniwersytet tylko dla biednych, uczący tego, co dla nich ważne.
I said, "No, I want to actually start a college only for the poor.
PolishPo każdym użyciu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.
The device should be cleaned after each use and the cap replaced.
Polish3) Należy założyć nową igłę, zdjąć i zachować dużą osłonkę igły.
3) Attach a new needle, pull off the large needle cover and save it.
PolishKażdy powinien założyć ul, ponieważ to niesamowita rzecz.
And everyone should open a beehive, because it is the most amazing, incredible thing.