"założyć, że" English translation

PL

"założyć, że" in English

PL założyć, że
volume_up
{perfective verb}

Czy mogę założyć, możemy założyć, że będzie pan czuł się związany zasadami panującymi w Izbie przez całą swoją kadencję?
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
Możemy założyć, że w możliwej do przewidzenia przyszłości tego samego problemu doświadczą również Malta, Grecja i Hiszpania.
We can assume that Malta, Greece and Spain, too, will be confronted by this problem in the foreseeable future.
Więc można założyć, że jeśli katastrofa nie nastąpi, Więc można założyć, że jeśli katastrofa nie nastąpi, w końcu wszystkie te technologie powstaną.
It's possible to assume, setting aside a possibility of catastrophe, that sooner or later we will develop all of these.

Similar translations for "założyć, że" in English

założyć verb
że conjunction
English
ze preposition

Context sentences for "założyć, że" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
PolishNaprawdę nie można założyć, że będzie on miał jakiekolwiek wyczuwalne skutki dla środowiska.
It really cannot be assumed that it will have any detectable effect on the environment.
PolishWyjaśniłem, że chcę założyć uniwersytet tylko dla biednych, uczący tego, co dla nich ważne.
I said, "No, I want to actually start a college only for the poor.
PolishNa następnej Olimpiadze, możecie się założyć, że Oskar, lub jego następca, dobiegnie na czas.
Next Olympics, you can bet that Oscar, or one of Oscar's successors, is going to make the time.
PolishMożemy się założyć, że w przyszłości pojawią się nowe kryzysy.
We can all bet on the fact that the future will bring new crises.
PolishDopóki to nie zostanie wykluczone należy założyć, że każda kobieta, u której nie wystąpił okres jest w ciąży.
Any woman who has missed a period should be assumed to be pregnant until proven otherwise.
PolishMusimy założyć że to podstawowe prawo rzeczywiście przybiera formę zunifikowanej teorii wszystkich cząstek.
The assumption is that the basic law really takes the form of a unified theory of all the particles.
PolishMogę się założyć, że wielu z nich znajdziemy na tej sali.
I venture there are many in this room.
PolishRada już zgodziła się poprzeć stanowisko Parlamentu, zatem możemy założyć, że do porozumienia dojdzie w pierwszym czytaniu.
The Council already agreed it would approve Parliament's position; thus, a first-reading agreement is to be assumed.
PolishMożna założyć, że od 40 do 60 % podanej dawki jest wydalane z moczem w ciągu 92 godzin, a około 30 % z kałem.
Between 40 % and 60 % of an administered dose can be accounted for in the urine by 92 hours, and approximately 30 % in the faeces.
PolishPonieważ te choroby występują rzadko w naszej części świata, możemy założyć, że sytuacja stanie się znacznie dramatyczniejsza.
As these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
PolishGdyby Stany Zjednoczone miały jutro najechać Kubę, to można założyć, że doszłoby do pokojowej wymiany personelu dyplomatycznego.
If the United States were to invade Cuba tomorrow, one assumes that there would be a peaceable exchange of diplomatic personnel.
PolishDlatego też można logicznie założyć, że efektywne środki do walki z rozwojem internetowej pedofilii, choć niezbędne, są także problematyczne.
It is therefore understandable that effective means to counter the development of Internet paedophilia, while necessary, are problematical.
PolishTrzeba o tym pamiętać i należy założyć, że zwolnienie częstotliwości będzie możliwe tylko wtedy, kiedy kraje takie, jak Rosja i Białoruś postąpią tak samo.
This situation must be borne in mind, and we must anticipate that the freeing up of frequencies will only be possible when countries such as Russia and Belarus also do so.
PolishMógłbym się dzisiaj założyć, Panie Przewodniczący, że za kilka tygodni znowu będziemy omawiać kolejny przypadek naruszania praw podstawowych w Iranie.
I would place a bet today, Mr President, that in a few weeks' time, we will be back in this Chamber to speak about another different case of all basic rights being violated in Iran.
PolishZe względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Because montelukast and its metabolites are eliminated by the biliary route, no dose adjustment is anticipated to be necessary in patients with renal impairment.
PolishAle mogę się założyć, że lekcja na parkingu była bardzo wartościowa, bo nauczyła go, że duże przedmioty nie pozwolą przejść przez siebie, i że pozostają w tym samym miejscu.
But I bet playing with this car stop taught him a really valuable lesson, and that's that large things don't let you get right past them, and that they stay in one place.
PolishOznacza to, że jeśli chcemy z tego skorzystać, możemy założyć, że prawdopodobieństwo powstania życia jest bliskie jednemu na 100 miliardów miliardów. ~~~ Nie sądzę jednak, że tak jest.
And that means that if we want to avail ourselves of it, we're allowed to postulate chemical events in the origin of life which have a probability as low as one in 100 billion billion.