"założyć się" English translation

PL

"założyć się" in English

PL założyć się
volume_up
{r. v. pf.}

założyć się

Similar translations for "założyć się" in English

założyć verb
się pronoun

Context sentences for "założyć się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPowiedziałem im: "Chciałbym założyć firmę zajmującą się odświeżaczami powietrza".
So I told them, "I'd like to start an air freshener company."
PolishNa następnej Olimpiadze, możecie się założyć, że Oskar, lub jego następca, dobiegnie na czas.
Next Olympics, you can bet that Oscar, or one of Oscar's successors, is going to make the time.
PolishMożemy się założyć, że w przyszłości pojawią się nowe kryzysy.
We can all bet on the fact that the future will bring new crises.
PolishMogę się założyć, że wielu z nich znajdziemy na tej sali.
I venture there are many in this room.
PolishPonieważ te choroby występują rzadko w naszej części świata, możemy założyć, że sytuacja stanie się znacznie dramatyczniejsza.
As these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
PolishWymieniliśmy się więc wizytówkami, i utrzymywaliśmy kontakt, w końcu zaś zdecydowaliśmy się by założyć organizację, Przyjaciele High Line.
So we exchanged business cards, and we kept calling each other and decided to start this organization, Friends of the High Line.
PolishPrzyszłam pół godziny przed wykładem, żeby go założyć i przyzwyczaić się do niego. ~~~ I odgięli mi go, żeby nie uderzał mnie w brodę.
And I came in half an hour beforehand so I could have it put on and kind of get used to it, and they got it bent so it's not hitting my chin.
Polishzałożyć się z kimś o coś
PolishNiechętnie wspomniano o prawdopodobnie szkodliwym wpływie roślin modyfikowanych genetycznie, ale odrzucono go jako mało istotny - o to też można się było założyć.
The possible deleterious effect of genetically modified plants is grudgingly admitted, but dismissed as insignificant - you could have bet on that being here, too.
PolishMógłbym się dzisiaj założyć, Panie Przewodniczący, że za kilka tygodni znowu będziemy omawiać kolejny przypadek naruszania praw podstawowych w Iranie.
I would place a bet today, Mr President, that in a few weeks' time, we will be back in this Chamber to speak about another different case of all basic rights being violated in Iran.
PolishAle mogę się założyć, że lekcja na parkingu była bardzo wartościowa, bo nauczyła go, że duże przedmioty nie pozwolą przejść przez siebie, i że pozostają w tym samym miejscu.
But I bet playing with this car stop taught him a really valuable lesson, and that's that large things don't let you get right past them, and that they stay in one place.