"zażegnać" English translation

PL

"zażegnać" in English

PL zażegnać
volume_up
{perfective verb}

zażegnać (also: zażegnywać)
volume_up
to compromise {vb} [Amer.] (disagreement)
zażegnać (also: zażegnywać)
volume_up
to damp {vb} (crisis)
zażegnać (also: zażegnywać)
volume_up
to damp down {vb} (crisis)
Musimy zażegnać dyskusję w sprawie klejów mięsnych.
We must defuse the debate about meat glues.
zażegnać
zażegnać (also: usunąć, zlikwidować, zapobiec)
zażegnać (also: zażegnywać)
volume_up
to head off {vb} [fig.] (quarrel, rebellion)

Synonyms (Polish) for "zażegnać":

zażegnać

Context sentences for "zażegnać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.
The crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.
PolishDziałając razem, jesteśmy silniejsi, i wierzę, że zdołamy zażegnać pozostałe różnice.
We are stronger when we work together and I believe the final differences can be resolved.
PolishGruzja musi znaleźć swoją własną siłę, aby zażegnać bieżący kryzys.
Georgia must find the strength within itself to step back from crisis.
PolishRzeczywiście siły międzynarodowe są prawdopodobnie potrzebne, aby zażegnać obecny kryzys.
Indeed, an international force is probably necessary in order to deal with the current crisis.
PolishAby zażegnać konflikt, strony muszą wynegocjować porozumienie.
In order to put an end to this conflict, a negotiated settlement must be reached between the parties.
PolishObecny zaś kryzys to kwestia, którą miejmy nadzieję, uda się zażegnać w ciągu najbliższego roku lub półtora.
Dealing with the current crisis is something we will have hopefully resolved in the next year to 18 months.
PolishKryzysu tego nie będzie łatwo zażegnać.
This is not an easy crisis to resolve.
PolishNie mam złudzeń, że uda nam się go zażegnać teraz; naszym krótkoterminowym celem jest osiągnięcie rozejmu i zawieszenie działań zbrojnych.
I have no illusions that we will solve it now; our short-term aim is to achieve a truce and a cessation of hostilities.
PolishUdało się je jednak zażegnać poprzez działania prawne czy perswazję, i w końcu zakaz obowiązuje w całej Unii Europejskiej bez wyjątku.
We managed to sort them out, some through legal actions, others through persuasion, but now that applies equally everywhere.
PolishCzy kwota 3,3 miliarda euro wpompowana w rynek przez Europejski Bank Centralny i przez Bank Anglii wystarcza, żeby zażegnać niebezpieczeństwo?
Is the EUR 36.3 billion injected into the market by the ECB and Bank of England enough to make the danger disappear?
PolishMam nadzieję, że w następnych tygodniach uda nam się zażegnać ostatnie różnice, aby sfinalizować całość jeszcze przed latem.
I hope that we will be able to bridge the last differences over the next few weeks so that we can finalise an agreement before the summer.
PolishMoim zdaniem kryzys o tak dużym zasięgu można zażegnać jedynie na szczeblu europejskim - co musi prowadzić do dalszej europejskiej integracji.
In my view, a crisis of this magnitude can be tackled only at European level - which must lead to further European integration.
PolishŻyją pod hasłem "Kochaj a nie walcz", utrzymują częste kontakty płciowe, nawet biseksualne by zażegnać konflikty i rozwiązać problemy.
We know them as the "make love, not war" apes since they have frequent, promiscuous and bisexual sex to manage conflict and solve social issues.
PolishWczoraj pan Lipsky, obecny prezes MFW, powiedział, że Europa powinna zbudować jedną unię polityczną i gospodarczą, jeśli chce zażegnać kryzys.
Yesterday, Mr Lipsky, the current Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), said that Europe should create one political and economic union to face this crisis.
PolishW ciągu ostatnich miesięcy Prezydencja wraz z Komisją włożyła wiele wysiłku na najwyższym szczeblu, by zażegnać istniejące jeszcze przeszkody po stronie UE.
In recent months the Presidency, together with the Commission, has invested a lot of effort at the highest level in trying to overcome the remaining obstacles on the EU side.
PolishMamy nadzieję, że szczyt G20 położy podwaliny pod wspólną instytucjonalną reakcję i przyjęcie wspólnych zasad, które pozwolą nam zażegnać kryzys gospodarczy na świecie.
We expect the G20 summit to lay the foundations for a common institutional response, to set out common rules that will enable us to overcome the global economic crisis.
PolishPowolne unicestwiane niezliczonych istnień nie jest wystarczająco dramatyczne Katastrofy, które możemy zażegnać nie są tak pasjonujące, jak te które mogliśmy zażegnać.
The slow extinguishing of countless lives is just not dramatic enough, it would appear. ~~~ Catastrophes that we can avert are not as interesting as ones we could avert.
PolishOpowiadam się za niniejszą rezolucją, ponieważ należy szybko zażegnać sytuację kryzysową w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, bowiem doprowadziła ona do śmierci wielu osób.
I am in favour of this resolution because the crisis situation in Côte d'Ivoire should be brought to a swift end, as it has already resulted in a large number of deaths.