"za demokracją" English translation

PL

"za demokracją" in English

PL za demokracją
volume_up
{adjective}

za demokracją (also: prodemokratyczny)

Similar translations for "za demokracją" in English

za adverb
English
za preposition
za conjunction
za
demokracja noun
English

Context sentences for "za demokracją" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDemokracja za jaką cenę, panie Sarkozy? 21 lipca wybiera się pan do Dublina.
What price democracy, Mr Sarkozy? You are going to Dublin on 21 July.
PolishW ten sposób będę głosować za demokracją oraz gospodarką oferującą możliwości dla każdego.
In so doing, I will vote for democracy and an economy with opportunities for everyone.
PolishUnia Europejska opowiada się za demokracją i rządami prawa.
The European Union stands for democracy and the rule of law.
PolishGłosowali oni za wolnością, demokracją i zdrowym rozsądkiem.
They voted for freedom, democracy and common sense.
PolishUE opowiada się za demokracją, rządami prawa, prawami człowieka i prawami podstawowymi.
Mr President, democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms are what the EU stands for.
PolishA jeśli zagranica opowie się otwarcie za demokracją, czy nie będzie to postrzegane jako ingerencja lub coś niewłaściwego?
If foreign countries do speak out for democracy, is that seen as interference and inappropriate?
PolishKażdy, kto usłyszał pańskie przemówienie, wie, że prezydent Arias i Kostaryka opowiadają się za wolnością i demokracją.
Anyone who has heard your speech knows that President Arias and Costa Rica stand for freedom and democracy.
PolishW 2009 roku zgodziliśmy się, że UE na forum międzynarodowym będzie opowiadać się za demokracją i rządami uczestniczącymi.
Back in 2009, we agreed that the EU would support democracy and participatory governance in its foreign relations.
PolishKtóra rzeczywista demokracja uznałaby za normalne wprowadzenie w życie tekstu, który obywatele odrzucili w referendum?
What genuine democracy could think it normal to bring into force a text that the people have rejected in a referendum?
PolishTaka postawa totalnie przekreśliłaby wiarygodność Europy jako obszaru, który oręduje za prawami człowieka i demokracją.
Such an attitude would completely destroy the credibility of Europe's pretensions with regard to human rights and democracy.
PolishUważam, że wielu młodych ludzi mieszkających w tych krajach tęskni za demokracją, unowocześnieniem i wolnością.
(DE) Mr President, I believe that many of the young people who live in these countries long for democracy, modernisation and freedom.
PolishCzy dla ludzi w terenie brak otwartego opowiedzenia się za demokracją ze strony zagranicy nie będzie oznaczał raczej wzmacniania ekstremizmu niż jego powstrzymywania?
To the people on the ground, if foreign countries fail to speak out for democracy, does that not help extremism, rather than hinder it?
PolishW ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy tam po to, by służyć pomocną dłonią tym, którzy opowiadają się za demokracją oraz by wykazać, że demokracja jest zwiastunem sukcesu.
In this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
PolishNasz nacisk na administrację pakistańską jest całkiem uprawniony i spodziewam się podobnej reakcji ze strony wszystkich sił opowiadających się za wolnością i demokracją na całym świecie.
Our pressure on the Pakistani administration is quite legitimate and I expect a similar response from all free and democratic forces around the world.