"za pomocą" English translation

PL

"za pomocą" in English

EN
PL

za pomocą {preposition}

volume_up
za pomocą (also: od, do, przez, według)
Podawać w inhalacji za pomocą parownika kalibrowanego do stosowania sewofluranu.
Administer by inhalation using a vaporiser calibrated for sevoflurane.
Niektóre stwierdzenia wymagają sprowadzenia do właściwych proporcji za pomocą poprawek.
Some affirmations therefore need to be put into perspective by means of amendments.
Dzwonek, za pomocą którego prezes EBC otwiera posiedzenia Rady Prezesów.
The bell used by the President to mark the start of each Governing Council meeting
za pomocą
Niektóre stwierdzenia wymagają sprowadzenia do właściwych proporcji za pomocą poprawek.
Some affirmations therefore need to be put into perspective by means of amendments.
Uważam, że prawd oczywistych nie należy regulować za pomocą środków prawnych.
I believe that self-evident truths should not be dealt with by legislative means.
W dobie kryzysu żadnego problemu nie da się rozwiązać za pomocą nowego podatku.
In a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
za pomocą (also: z powodu, dzięki, przez, poprzez)
Cele klimatyczne można osiągnąć za pomocą mechanizmów rynkowych, a nie za pomocą zwiększania biurokracji.
The climate targets can be reached through the mechanisms of the market, not through more bureaucracy.
Wprawdzie niewiele można osiągnąć za pomocą sankcji karnych.
Admittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
Zmiany zachowań społecznych nie da się osiągnąć za pomocą prawodawstwa.
It is not possible to achieve a change in attitude in our society through legislation.

Similar translations for "za pomocą" in English

za adverb
English
za preposition
za conjunction
za
pomocy! interjection
English
pomóc verb

Context sentences for "za pomocą" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
The absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
PolishZa jego pomocą nie rozwiążemy całkiem problemu mobilności - oczywiście, że nie.
We will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
PolishSzkodzicie państwo pewnym sprawom za pomocą klauzuli rendez-vous, w tym celowi 20%.
You are undermining things with the rendez-vous clause, including the 20% target.
PolishProteqFlu- Te jest szczepionką wyprodukowaną za pomocą technologii rekombinacji.
ProteqFlu-Te is a vaccine which was produced with the use of recombinant technology.
PolishNależy stosować wodoodporne rękawice i zebrać płyn za pomocą odpowiedniej bibuły.
Wear waterproof gloves and soak up the liquid with an appropriate absorbent.
PolishTak działa bioluminescencja -- bakterie rozmawiają za pomocą tych chemicznych słów.
That's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
PolishOczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
It is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
PolishProteqFlu jest szczepionką wyprodukowaną za pomocą technologii rekombinacji.
ProteqFlu is a vaccine which was produced with the use of recombinant technology.
PolishNie wiadomo, czy emtrycytabina może zostać usunięta za pomocą dializy otrzewnowej.
It is not known whether emtricitabine can be removed by peritoneal dialysis.
PolishCele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych.
The aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
PolishRobimy to od lat w gospodarce realnej za pomocą wspólnej taryfy zewnętrznej.
We have done so for years in the real economy with the Common External Tariff.
PolishMoje przedsięwzięcie, Marlin Monrobot, ma tworzyć technikę za pomocą sztuki.
With my new venture, Marilyn Monrobot, I would like to use art to create tech.
PolishPo raz pierwszy do alokacji funduszy za pomocą tego instrumentu dojdzie jesienią.
Funding will be allocated via this facility for the first time this autumn.
PolishW trakcie większości badań działania niepożądane oceniano za pomocą biernej obserwacji.
In the majority of studies adverse events were assessed by passive surveillance.
PolishBrak odpowiedzi na leczenie za pomocą produktu Nespo powinien skłaniać do poszukiwania o
Non-response to therapy with Nespo should prompt a search for causative factors.
PolishWiemy bardzo dobrze, że za pomocą zakazów, kar i zaniecha nie można wiele osiągnąć.
We know very well that prohibitions, sanctions and doing without achieve very little.
PolishZa pomocą przedmiotowej decyzji o budżecie Parlament zbliżył się do stanowiska Rady.
In this decision on the budget, Parliament has moved towards the Council's position.
PolishNie tylko za pomocą tradycyjnej stopy, ale również całej nogi, a nawet reszty ciała.
Not just with the traditional foot, but also the leg, and even of the body.
PolishWierzę, że możemy dokonywać tych zmian za pomocą każdorazowego śmiechu.
And I think, I truly believe, that we can change this thing one laugh at a time.
PolishUwaga: wszelkie wyniki uzyskane za pomocą funkcji Rozwiąż należy zweryfikować.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience