"zabezpieczać" English translation

PL

"zabezpieczać" in English

PL zabezpieczać
volume_up
[zabezpieczam|zabezpieczałbym] {imperfective verb}

1. general

zabezpieczać (also: asekurować, zabezpieczyć)
Tych pracowników należy zabezpieczać i chronić.
These are workers who must be safeguarded and protected.
Państwa członkowskie muszą podejmować wszelkie konieczne kroki, aby chronić i zabezpieczać dziedzictwo kulturowe.
The Member States must take all the requisite steps to protect and safeguard cultural heritage.
Mimo, że szczepienie może zabezpieczać przed rakiem szyjki macicy, nie zastępuje regularnych badań w kierunku chorób szyjki macicy.
Although vaccination may protect you against cervical cancer, it is not a substitute for regular cervical screening.
zabezpieczać (also: zabezpieczyć)
Czy zabezpiecza to Europę - jedną z jej ważniejszych stolic - przed realnym ryzykiem szerzenia się radykalnych doktryn islamskich?
Does this provide security in Europe, in one of its major capitals, against the genuine risk of the spread of extremist Islamic doctrines?
Ważne też, by te rozwiązania były korzystne dla naszych obywateli nie tylko dziś i jutro, ale także zabezpieczały przyszłość naszych dzieci.
It is also important that these solutions do not only benefit our citizens today and tomorrow, but also provide for our children's future.
Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie obywatelom wszelkich środków ochronnych zabezpieczających przed nieupoważnionym dostępem do danych osobowych.
One of the most important tasks for the State is to provide its citizens with full safeguards against unauthorised access to personal data.
Wykorzystaj drukarki etykiet radiowych RFID, aby zabezpieczać paczki ekspresowe i umożliwiać śledzenie przesyłek.
Use RFID smart label printers to secure express parcels and enable track-and-trace applications.
Wzmacnianie i zabezpieczanie tego aspektu jest absolutnie niezbędne.
It is absolutely crucial that we secure and strengthen this.
One team will secure the perimeter.
Wzmacnianie i zabezpieczanie tego aspektu jest absolutnie niezbędne.
It is absolutely crucial that we secure and strengthen this.
Właśnie dlatego w pełni popieram sprawozdanie pana posła Broka, w którym zaleca się i zabezpiecza ścisłą współpracę między Komisją i nową służbą.
That is why I fully support the Brok Report, which advocates and safeguards close collaboration between the Commission and the future service.
Wręcz przeciwnie, w przedmiotowym sprawozdaniu wspiera się i zabezpiecza powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności za pośrednictwem NATO.
On the contrary, this report supports and safeguards the links with the USA, in particular, via NATO.
Popieram zobowiązania określone w sprawozdaniu, dotyczące ustanowienia minimalnych wymogów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz odnoszących się do przednich układów zabezpieczających.
I support the report's obligations to lay down minimum requirements for the construction and functioning of vehicles and frontal protection systems.

2. law

zabezpieczać (also: zabezpieczyć)

Synonyms (Polish) for "zabezpieczać":

zabezpieczać

Context sentences for "zabezpieczać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUważam, że instrumenty rynkowe powinny zabezpieczać odpowiednią podaż zbóż w celu zapewnienia paszy.
I believe that market instruments must guarantee an appropriate supply of cereals for providing animal feed.
PolishTych pracowników należy zabezpieczać i chronić.
These are workers who must be safeguarded and protected.
PolishInwestycje muszą w tej nowej ekonomii, zabezpieczać i pielęgnować majątek ekologiczny, od którego zależy nasza przyszłość.
Investment has to be, in the new economy, protecting and nurturing the ecological assets on which our future depends.
PolishNie możemy zapomnieć o koniecznych środkach finansowych, które powinny zabezpieczać firmy zajmujące się tego rodzaju działalnością gospodarczą.
We must not forget the necessary financial resources which should be set aside by firms engaged in this kind of economic activity.
PolishZostała stworzona i funkcjonuje, by lojalnie służyć interesom grup monopoli i by zabezpieczać możliwość wyzyskiwania klasy robotniczej.
It was created and exists to loyally serve the interests of the monopoly business groups and to safeguard the exploitation of the working class.
PolishSwoim głosem chciałam podkreślić zobowiązanie Parlamentu Europejskiego do wspierania europejskiego przemysłu, którego konkurencyjność trzeba dzisiaj zabezpieczać i wspomagać.
With this vote I wished to emphasise the European Parliament's commitment to promoting European industry, the competitiveness of which must today be safeguarded and supported.