"zachęcić" English translation

PL

"zachęcić" in English

PL zachęcić
volume_up
{verb}

Aby zachęcić do indywidualnego osiągnięcia, musi zostać stworzone sprzyjające środowisko.
In order to encourage individual achievement a favourable environment has to be created.
Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.
I would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
Musimy wrócić do podstaw, zachęcić do inwestowania i promować wzrost.
We must go back to the basics, encourage investment and promote growth.

Context sentences for "zachęcić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJako że nie znamy lepszego podejścia, chciałbym zachęcić państwa, by je przyjęli.
I would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
PolishCo więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.
In addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.
PolishChciałbym skorzystać z tej okazji, aby zachęcić wszystkich państwa do poparcia tej umowy.
I would like to take this opportunity to urge you all to support the agreement.
PolishUruchomiliśmy wiele programów, by zachęcić dzieci do chodzenia do szkoły.
We've started many programs just to make sure that the child comes to school.
PolishPragnę zachęcić posłów, aby dokonano zmiany z przychylnej na przeciwną.
I would recommend to colleagues that the change should be from positive to negative.
PolishW jaki sposób można zachęcić dorosłych, by jednocześnie pracowali i decydowali się na dzieci?
How can adult members be encouraged to work and have children at the same time?
PolishMusimy zachęcić właścicieli lasów do zachowania lasów, a nie do ich wyrębu.
We must give the forest owners an incentive not to chop down forests but to preserve them.
PolishMam trzy propozycje i pragnę gorąco zachęcić państwa do ich poparcia.
I have three proposals and I should like, most emphatically, to ask for their support.
PolishDlatego jest to środek, który powinien nas zachęcić do zachowania możliwie jak największej czujności.
It is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
Polish(RO) Chciałabym zachęcić Radę Europejską do przyjęcia strategii dla regionu Morza Bałtyckiego.
(RO) The European Council will be invited to adopt the strategy on the Baltic Sea region.
PolishWręcz przeciwnie, może to zachęcić do przyspieszenia działań.
On the contrary, it might even be a strong incentive to speed things up.
PolishAby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie trzeba zachęcić do odpowiedzialności fiskalnej.
In order to achieve this objective, fiscal responsibility must be encouraged among the Member States.
PolishNależy również zachęcić ich do wzięcia odpowiedzialności.
They must also be encouraged to face up to their own responsibilities.
PolishKażda kultura może wdrożyć etykę pracy, jeśli istnieją mechanizmy, które potrafią zachęcić do pracy.
Any culture can get the work ethic if the institutions are there to create the incentive to work.
PolishTu zdecydowano się na brak ochrony, żeby zachęcić do innowacji.
They thought it'd be more innovative without it.
PolishAle z mojej strony wykorzystam wszelkie dostępne mi wpływy, aby zachęcić państwa członkowskie do uczynienia tego.
But, as far as I am concerned, I will exert all my influence in encouraging Member States to do so.
PolishŻeński głos: Czy możesz go bardziej zachęcić?
Female Voice: See if you can inspire him to do any better.
PolishZ tego powodu chciałbym zachęcić całe społeczeństwo Bośni i Hercegowiny do podjęcia wysiłków na rzecz reform.
For this reason I would like to urge society as a whole in Bosnia Herzegovina to become part of the reform effort.
PolishTa ostatnia poczyniła imponujące postępy pomimo wielu trudności, więc należy ją zachęcić do kontynuowania tych prac.
The latter has made impressive progress despite manifold difficulties and should be encouraged to continue.
PolishWiele stowarzyszeń stara zachęcić cię do wolontariatu we Francji lub w innej części świata.
Volunteering means you are involved full time in a social, humanitary, environmental or cultural project for a limited period of time.