"zachować" English translation

PL

"zachować" in English

PL zachować
volume_up
{perfective verb}

1. general

Potrzebują międzynarodowego wsparcia, aby zachować swoją kulturę i tożsamość.
They need international support to preserve their culture and identity.
Tylko tyle potrzeba, by zachować bardzo wysoki poziom technologii.
This is what it takes to preserve a very high level of technology.
Zachować zasoby rybne na przyszłość – główny cel unijnej polityki rybołówstwa
Helping to preserve fish stocks for the future – a major objective for the EU's fisheries policy.
Wacik można zachować do oczyszczenia skóry w okolicy wstrzyknięcia.
You can save the swab to clean the skin area where you will inject the dose.
Wacik można zachować do oczyszczenia skóry w miejscu wstrzyknięcia.
You can save the swab to clean the skin area where you will inject the dose.
Panowie posłowie będą musieli zachować to na inną okazję.
They will have to save it for another time.
zachować (also: utrzymać, utrwalić)
Jak więc możemy zachować pionierskiego ducha nie będąc zależnym od paliw kopalnych?
So how can we perpetuate this pioneering spirit with something that will be independent from fossil energy?
Tak, musimy zachować najwyższe standardy oraz odsłonić ciemne karty najnowszej historii UE.
Yes, we must hold ourselves to the highest standards and open these dark pages of recent EU history.
Więc zachowam trochę swojego jadu przeznaczonego dla tych nieszczęsnych, astronomicznych określeń.
So, I hold back a little of my venom for these astronomical misnomers.
Podpieraj mię, abym był zachowany, i rozmyślał w ustawach twoich ustawicznie.
Hold thou me up, and I shall be safe, And shall have respect unto thy statutes continually.
Pozwoli to zachować jałowość leku Omnitrope i zapobiec jego wyciekaniu.
This will keep the Omnitrope solution sterile and prevent leaking.
Pozwoli to zachować jałowość roztworu leku Omnitrope i zapobiec jego wyciekaniu.
This will keep the Omnitrope solution sterile and prevent leaking.
Rada jednak powinna zachować możliwość zmniejszenia na poziomie wyższym niż 15%.
But Council should keep the option of a decrease that is larger than 15%.
Nie uważam, że powinniśmy pozostawić ich w potrzebie, lecz powinniśmy się zachować wobec nich uczciwie.
I do not believe that we should leave them in the lurch, but should be honest in our dealings with them.
Trzeba robić wszystko, by nie stać się ofiarą tych zachowań.
I do want to leave you with one positive thought.
Sondaż BBC pokazuje, że 55% Brytyjczyków chce wyjścia z UE, a 84% chce, żeby Wielka Brytania zachowała swoje uprawnienia.
A BBC poll shows 55% want to leave the EU and 84% want the UK to keep its powers.
A dużo więcej chce zachować możliwość stosowania jej w przyszłości.
And many more Member States wish to retain the option of using it in the future.
Parlament jednak ze względu na swój charakter powinien zachować autonomię.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Będziemy mieli więcej możliwości, aby zachować naszą jakość życia w Europie.
We will have greater opportunities to retain our quality of life in Europe.
W celu uniknięcia zranienia igłą, należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia aplikatora z igłą.
Special care must be taken when connecting the applicator to the needle to avoid needle-stick injuries.
Nie rozumiem zatem, dlaczego mamy zachować stare WRF i zwyczajnie kontynuować strategie polityczne z przeszłości.
So I do not see why we have to stick to the old MFF and simply continue with the policies of the past.
W moich wystąpieniach wyraźnie mówiłem, że zamierzamy zachować wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności, które mogą być narzucone w ramach WTO.
I made it very clear in my statements that we are going to stick to the food safety requirements, and these are the ones that can be enforced within the WTO.

2. "coś"

zachować
W celu uniknięcia zranienia igłą, należy zachować szczególną ostrożność podczas łączenia aplikatora z igłą.
Special care must be taken when connecting the applicator to the needle to avoid needle-stick injuries.
Nie rozumiem zatem, dlaczego mamy zachować stare WRF i zwyczajnie kontynuować strategie polityczne z przeszłości.
So I do not see why we have to stick to the old MFF and simply continue with the policies of the past.
W moich wystąpieniach wyraźnie mówiłem, że zamierzamy zachować wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności, które mogą być narzucone w ramach WTO.
I made it very clear in my statements that we are going to stick to the food safety requirements, and these are the ones that can be enforced within the WTO.

Synonyms (Polish) for "zachować":

zachować

Context sentences for "zachować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy zachować ostrożność stosując leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp PR.
Caution should be used with medicinal products known to induce PR prolongations.
PolishNależy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipowolemią i niedociśnieniem.
Careful consideration should be given to patients with hypovolaemia and hypotension.
PolishJednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i senność.
However, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported.
PolishNależy zachować ostrożność w przypadku podawania sugammadeksu kobietom w ciąży.
Caution should be exercised when administering sugammadex to pregnant women.
PolishNależy zachować ogólne środki ostrożności dotyczące sterylności i radioaktywności.
Usual precautions regarding sterility and radioactivity should be respected.
PolishNależy zachować ostrożność, spożywając alkohol podczas przyjmowania leku ARICLAIM.
Care should be taken if you drink alcohol while you are being treated with ARICLAIM.
PolishW ostatnich wyborach również nie udało się zachować jedności i dobrej współpracy.
The most recent elections also failed to produce unity or good cooperation.
PolishZachować szczególną ostrożność w trakcie leczenia psów z wyraźną niewydolnością nerek.
Special care should be taken when treating dogs with marked renal insufficiency.
PolishPomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
Three vaccine doses must be administered at intervals of at least 4 weeks.
PolishNależy zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu losartanu i beta- blokera ”.
The combination of losartan with a beta-blocker should be used with caution”.
PolishDlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności serca.
Therefore, caution should be exercised in patients with cardiac dysfunction.
PolishNie możemy jednak także zachować milczenia, co chciałoby uczynić wielu posłów.
However, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
PolishMówi pan, że zamierza pan zachować czujność, ale myślę, że to nie wystarczy.
You say you mean to remain vigilant, but I think that is rather insufficient.
PolishMoim zdaniem do końca naszej misji należy jednoznacznie zachować jej neutralność.
The neutrality of our mission must, in my view, be unequivocally preserved to the end.
PolishZ tego względu należy zachować ostrożność przepisując produkt Thymanax tym pacjentom.
Therefore, caution should be exercised when prescribing Thymanax to these patients.
PolishZ tego względu należy zachować ostrożność przepisując produkt Valdoxan tym pacjentom.
Therefore, caution should be exercised when prescribing Valdoxan to these patients.
PolishSzczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z chorobami układu oddechowego.
Special caution should be observed in patients with an underlying respiratory disorder.
PolishNależy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.
Exercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.
PolishMusimy zachować miejsca pracy dla Francuzów we Francji i dla Europejczyków w Europie.
We must reserve jobs for French people in France and for Europeans in Europe.
PolishDlatego też musimy zachować ostrożność i nie łączyć dwóch różnych spraw.
We must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.