"zachowywać" English translation

PL

"zachowywać" in English

PL zachowywać
volume_up
[zachowuję|zachowywałbym] {imperfective verb}

1. general

Jeźlić mię prześladowali, i was prześladować będą; jeźli słowa moje zachowywali, i wasze zachowywać będą.
If they persecuted me, they will also persecute you; if they kept my word, they will keep yours also.
Rada nie może nadal się zachowywać w ten sposób, odrzucając niezbędne i właściwe porównania międzyinstytucjonalne.
The Council cannot keep behaving as it is, rejecting necessary and proper interinstitutional comparison.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeźli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie ogląda na wieki.
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my word, he shall never see death.
Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do Zawartości przesłanej do galerii, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej.
You retain copyright and any other rights, including all intellectual property rights, you already hold in the Gallery Submission.
Ale które padło na ziemię dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują, i owoc przynoszą w cierpliwości.
And that in the good ground, these are such as in an honest and good heart, having heard the word, hold it fast, and bring forth fruit with patience.

2. IT

zachowywać (also: zapisywać)
Powinni teraz przestać zachowywać się jak mesjasze, którzy ocalą gospodarkę Unii grając w ruletkę wolnością rynku i pieniędzmi podatników.
Right now they should stop acting as Messiahs who will save the Union's economy, while playing roulette with market freedom and taxpayers' money.
Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.
But the midwives feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men-children alive.
Na zakończenie powiem -- zachowując pszenicę, ryż, ziemniaki i inne rośliny uprawne, możemy, po prostu, uratować samych siebie.
And my final thought is that we, of course, by conserving wheat, rice, potatoes, and the other crops, we may, quite simply, end up saving ourselves.

Synonyms (Polish) for "zachowywać":

zachowywać

Context sentences for "zachowywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWięc jeśli chcemy zachowywać się poważnie, to myślę, że powinniśmy zakończyć tę debatę.
So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
PolishTen mały pęcherzyk potrafi zachowywać się w sposób, który trzeba uznać za życie.
This little bag is able to conduct itself in a way that can only be described as living.
PolishSądzę, że musimy zachowywać się bardzo rozważnie zajmując się kwestiami takimi jak ta.
I believe that we must remain very prudent when dealing with an issue such as this.
PolishNieuczciwie jest zachowywać się, jakbyśmy nie zmierzali w kierunku pełnego członkostwa.
It is dishonest to behave as if we were not moving towards full membership.
PolishTeraz, kiedy o tym debatujemy, musimy zachowywać się jako dobrzy ustawodawcy.
Now that we are debating the issue, we must behave as good legislators.
PolishPorusza mnie pogląd, że nie możemy zachowywać się nierozsądnie w stosunku do tych ludzi.
I am moved by the view that we cannot behave unreasonably towards these human beings.
PolishMusimy mieć to na uwadze i zachowywać ostrożność, gdy proponujemy rozmaite przepisy.
We ought to be aware of this, and we ought to be careful when we propose different rules.
PolishOsobiście uważam, że lepiej jest pójść naprzód, niż zachowywać status quo.
Personally, I believe it is better to go forward rather than to maintain the status quo.
PolishPacjenci powinni zawsze zachowywać ten sam odstęp czasu pomiędzy posiłkami a przyjęciem leku.
Patients should always observe the same timing of dosing in relation to meals.
PolishCzęsto wyłącznie od sposobu, w jaki myślisz o ludziach zależy to, jak będą się zachowywać.
It's all in the way that you think about people that often determines their behavior.
PolishPodczas użytkowania produktu leczniczego należy zachowywać odpowiednie środki ostrożności.
Appropriate precaution must be taken when handling this medicinal product.
PolishPrzestańmy ronić krokodyle łzy i wreszcie zacznijmy zachowywać się jak ludzie odpowiedzialni.
Let us stop crying crocodile tears and finally behave like responsible human beings.
PolishZ drugiej strony, nie możemy zachowywać się, jak gdyby nic się nie stało.
On the other hand, we must not behave as though nothing has happened.
PolishParlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.
It would not be appropriate if Parliament waded into the discussion like a bull in a china shop.
PolishWtedy, kawałek metalu, całkowicie sam we windzie może zachowywać się, jak mu się podoba.
Now, all alone in the elevator, the little chunk of metal is free to act however it wanted.
PolishNie można zachowywać się powściągliwie; Rada oraz rządy muszą działać.
There must be no more reticence; the Council and governments must act.
PolishNie inaczej będzie się zachowywać w trakcie omawianej dyskusji.
It will obviously not behave otherwise in the context of this discussion.
PolishCzy Amerykanie planują zachowywać się tak samo w kwestiach bezpieczeństwa i praw człowieka?
Do the Americans want to observe the same balance when it comes to security and human rights?
PolishMówiąc wprost, Europa musi zachowywać się bardziej spójnie, jeśli chce pomyślnie się rozwijać.
Quite simply, Europe must behave more coherently if it is to prosper.
PolishWybrałem dwójkę z nich, poprosiłem ich o opisy jak mam się zachowywać, jako oni.
And I chose two people to be, and I asked them to send me descriptions of how to act as them on Facebook.