"zadać" English translation


Did you mean: żądać
PL

"zadać" in English

PL

zadać {perfective verb}

volume_up
1. general
Może pani zadać tylko jedno pytanie dodatkowe i to wszystko.
I can only give you one supplementary question and that is it, I am afraid.
Jednakże zważywszy na stan rezerw budżetowych, nieodpowiedzialne byłoby żądać więcej.
However, given the current budgetary margins, it would unfortunately have been irresponsible to have asked for more.
Mówił o niej jeden z kolegów posłów, któremu chciałem zadać pytanie, ale nie otrzymałem głosu.
The fellow Member spoke about it and I then wanted to ask him a question, but was not given the floor.
Rany zadane naszej historii nie zagoiły się do dzisiejszego dnia.
The wounds that were inflicted on our history have not healed to this day.
W ten sposób zadali Europie straszliwą ranę, która do dzisiejszego dnia jeszcze do końca się nie zagoiła.
In so doing they inflicted a terrible wound on Europe which has not totally healed to this day.
Damage inflicted to the enemy's moving city:
2. "cios komuś"
zadać (also: zadawać)
volume_up
to aim {vb} (blow at sb)
Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb, zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać.
Terrorism is a blind act of violence aimed at satisfying its own demands and inflicting suffering on those all around, and it clearly needs to be stopped.
Panie i panowie! Z chwilą powierzenia mi projektu tekstu zadałem sobie pytanie, jaki powinien być mój cel jako sprawozdawcy kontynuującego tego rodzaju badanie.
Ladies and gentlemen, when this draft text was entrusted to me, I asked myself what my aim should be as rapporteur in carrying forward a study of this kind.
Zgadzam się, że cele ochrony klimatu powinny mieć duży zasięg, ale musimy rzeczywiście zadać sobie pytanie, czy dążymy do prawnej regulacji szczegółów stylu życia ludzi.
It is right that the aims of climate protection should be writ large, but we really must ask ourselves whether we should be seeking to regulate the details of people's lifestyles.
3. "pytanie"
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pragnę także zadać pytanie o polityczną zdolność Unii Europejskiej?
Could I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Na koniec chciałabym zadać panu komisarzowi Michelowi następujące pytanie.
Finally, I should like to ask Commissioner Michel the following question.
4. "cios"
Zamierzam teraz odpowiedzieć na poszczególne pytania, które mi zadano.
I want to deal with some of the particular questions that have been asked of me.
Druga porażka zada miażdżący cios spójności i włączeniu w Unii Europejskiej.
A second failure will deal a crushing blow to cohesion and inclusion in the European Union.
Rosja i Ukraina zadały sobie nawzajem poważne ciosy,, a ich reputacja została bardzo nadszarpnięta.
Russia and Ukraine have dealt themselves and their reputations heavy blows.
5. "pracę"
Z zadowoleniem należy przyjąć to, że Rada utworzyła zespół zadaniowy.
It is to be welcomed that the Council has set up a task force.
Ustawić żądaną dawkę, przekręcając czarne pokrętło do ustawiania dawki.
Set the required dose by turning the black dose knob.
UE musi zadać sobie pytanie, gdzie chce znaleźć dla siebie miejsce i jakie priorytety zamierza sobie wyznaczyć.
The EU needs to ask itself where it wants to position itself and what priorities it is going to set for itself.

Synonyms (Polish) for "zadać":

zadać

Context sentences for "zadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZebraliśmy się tu dzisiaj, aby żądać przerwania ognia i zakończenia rzezi cywilów.
We are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
PolishMusimy potępiać fakt przetrzymywania więźniów sumienia i żądać ich uwolnienia.
We must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.
PolishDlatego też chciałbym zadać kolejne pytanie zarówno Komisji, jak i Radzie.
I therefore have another question to put to both the Commission and the Council.
Polish(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.
(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
PolishAle nie można żądać od nas otwarcia wszystkich rynków, gdy Rosja wszystkie zamyka.
But we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
PolishChciałbym zadać jedno pytanie.
President of the Commission. - Madam President, I should just like to put a question.
PolishJednym z pytań jakie chciałem wam zadać jest: Gdy się rozglądacie, co widzicie?
And so one of the questions that I asked you is, when you look around, what do you see?
PolishSzkoda, że pan minister musiał nas opuścić, ponieważ chciałem mu zadać pytanie.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
PolishW innym razie musielibyśmy zadać sobie pytanie, czy jest warta swojego urzędu.
Otherwise, we need to question whether it is still worthy of its office.
PolishW tym względzie nie wierzę, żebyśmy mogli zbyt wiele żądać od Komisji Europejskiej.
Here, on this aspect, I do not believe that we can demand too much from the Commission.
PolishChciałbym zadać panu Verheugenowi kolejne pytanie.
(DE) Mr President, I wanted to direct a further question to Mr Verheugen.
PolishTo powiedziawszy, pragnę zadać panu komisarzowi dwa konkretne pytania.
Having said that, I would like to put two specific questions to the Commissioner.
PolishJest wiele pytań na temat miłości romantycznej, które trzeba zadać i znaleźć odpowiedzi.
There are still many questions to be answered and asked about romantic love.
PolishChciałbym zadać panu komisarzowi Verheugenowi kolejne pytanie.
(DE) Madam President, I have a further question for Commissioner Verheugen.
PolishPytanie to należy sobie zadać przed opracowaniem jakichkolwiek nowych dyrektyw.
That question has to be asked before any new directives are created.
PolishChciałbym jednak zadać panu jedno pytanie i zwrócić się z pewną prośbą.
However, I would just like to put one question to you and to make a request.
PolishMusimy jednak zadać sobie pytanie, czy aby nasze plany nie są zbyt niejednoznaczne.
We should nonetheless question whether our plans are ambitious enough.
PolishChciałbym zadać pytanie posłowi van der Stoepowi.
(NL) Mr President, I would like to put a question to Mr van der Stoep.
PolishNależy zadać sobie w związku z tym pytanie: jaką formę powinny przyjąć kontrole?
The big question in all this is: what form should the checks take?
PolishDlatego, za pani przyzwoleniem, chciałabym zadać konkretne pytanie komisarzowi.
Therefore, with your permission, I should like to put a specific question to the Commissioner.