"zagospodarowanie" English translation

PL

"zagospodarowanie" in English

PL

zagospodarowanie {neuter}

volume_up

Synonyms (Polish) for "zagospodarować":

zagospodarować

Context sentences for "zagospodarowanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAnupam Mishra: Nie, podstawową ideą jest zagospodarowanie wody, która spada z nieba na nasz teren.
Anupam Mishra: No, the basic idea is to utilize water that falls on our area.
Polishzagospodarowanie przestrzenne należy do zakresu odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich;
land management and planning are the responsibility of each Member State;
PolishW czerwcu 2010 6 prac zakwalifikowano do drugiego etapu konkursu na zagospodarowanie przestrzeni lotniska.
An initial competition for landscape planners went into its second round in June 2010, with six works.
PolishZaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie odpadów, transport publiczny i planowanie przestrzenne to tylko kilka przykładów.
Water supply and water treatment, waste management, public transportation and urban planning are just a few examples.
Polishzagospodarowanie przestrzenne,
PolishZagospodarowanie terenu
PolishZ tego względu inwestycje w bezpieczeństwo i zagospodarowanie odpadów radioaktywnych powinny być priorytetem dla państw wytwarzających energię atomową.
For this reason, the investments in the security and treatment of radioactive waste should be a priority for the countries that generate nuclear energy.
PolishJeżeli więc skoncentrujemy się na wysiłkach w tym obszarze, będziemy mogli znaleźć sposób na zagospodarowanie emisji CO2 i obniżenie poziomu hałasu w tym szczególnym przypadku.
If we focus our efforts on this area then we will really be able to do something about CO2 emissions and reduce emissions of noise and particulate matter.
PolishCelem konkursu jest takie zagospodarowanie terenu parku, które w nowoczesnej formie połączy jego różne funkcje, uwzględniając postindustrialny klimat dzielnicy.
The aim of the Hafenpark competition is to design a landscaped area that takes into account the post-industrial setting and combines its various intended uses in a modern form.
Polish(FR) Jak już powiedziałem, oczywiście pracujemy nad przygotowaniem mechanizmu, który powinien umożliwić nam niezwłoczne zagospodarowanie środków finansowych wyasygnowanych na ten cel.
(FR) We are of course, as I said, working on preparing the mechanism that should allow us immediately to employ the financial resources that have been set aside for this purpose.