PL zakładać
volume_up
[zakładam|zakładałbym] {imperfective verb}

1. general

Więc nie musimy zakładać tych zasad jako oddzielnych metafizycznych postulatów.
(Laughter) So we don't have to assume these principles as separate metaphysical postulates.
Owszem, możecie tak zakładać, ale nie liczcie na nasze poparcie!
Well, you can assume that, but do not count on us for support!
Nie możemy zakładać, że ludzie docenią jego korzyści.
We cannot assume that people will appreciate its benefits.
Powinno się jednak zakładać leczenie skojarzone na podstawie określonych czynników (w tym w przypadku ciężkiej neutropenii).
The resort to combination therapy, however, should be envisaged according to specific factors (including severe neutropenia).
Jedno z moich pytań dotyczyło właśnie tego, że pierwotne obietnice czy plany zakładały 500 milionów euro.
One of my questions was exactly this, that the original promise or plan envisaged EUR 500 million.
Wynika to z faktu, że szok zakładany przez EBA miałby wpływ wyłącznie na dług państwowy trzymany w portfelach handlowych banków.
This is because the shock envisaged by the EBA would only have an impact on sovereign debts held in the banks' trading book.
zakładać (also: przewidywać, wyobrażać sobie)
volume_up
to envision {vb} [Amer.]
Nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem jest wniosek przedstawiony przez sprawozdawcę, zakładający utworzenie europejskiej agencji ratingowej.
I am not sure whether the rapporteur's proposal to establish a European Rating Agency is a sensible solution.
Myślę zwłaszcza o księgowości, zakładaniu spółek i bieżącym doradztwie prawnym.
I am thinking, in particular, of accounting, establishing a company and ongoing legal advice.
Europejskie łańcuchy produkcyjne i dystrybucyjne są teraz zakładane w każdej części planety i nie ograniczają się jedynie do państw członkowskich.
European production and distribution chains have now been established in every corner of the planet and are not merely restricted to the Member States.
Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.
I assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Zbierasz więc te zasoby w jedno miejsce, zakładasz instytucję, i używasz jej w celu koordynacji działalności grupy.
. ~~~ You found an institution, and you use the institution to coordinate the activities of the group.
Gdy Scott Heiferman zakładał Meetup, myślał, że stanie się to jak zwykle, platformą dla miłośników kolei i wielbicieli kotów.
When Scott Heiferman founded Meetup, he thought it would be used for, you know, train spotters and cat fanciers -- classic affinity groups.
zakładać (also: przyjmować, przyjąć, założyć)
Ale następnie zakłada się w niej, że alternatywą wobec takich totalitaryzmów czy też antidotum na nie - jest Unia Europejska.
But it then goes on to posit the European Union as an alternative or antidote to such totalitarianism.
Inne rodzaje sprzeciwu, które powinienem przytoczyć to zdanie, że ja -- lub my -- w jakiś sposób zakładamy fałszywe opcje do wyboru.
The other objections, I think, that are important to say, is that I'm somehow -- or we are somehow -- positing a false choice.
Mało brakowało, a dodałby, że aby rozwiązać tę kwestię, zakłada się obozy koncentracyjne.
He very nearly added that concentration camps were being set up to resolve the issue.
Musimy ułatwić zakładanie firm ale także ich likwidację.
We need to make it easier to set up companies but also to liquidate them.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.
We need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Nasz wskaźnik postępu to zakłada.
Why don't we create a measure of progress that shows that?
Jak już zostało powiedziane mogą również pomóc im w zakładaniu przedsiębiorstw i tworzeniu miejsc pracy według własnych koncepcji.
As has already been said, they can also help these people to set up businesses and create jobs with their ideas.
Przedsiębiorcy, którzy zakładają nowe firmy i wprowadzają w życie nowe pomysły, tworzą miejsca pracy i generują wzrost gospodarczy.
Entrepreneurs who start up new businesses and launch new ideas produce jobs and create growth.

2. "coś na siebie"

Zakładać zawsze nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do czasu następnej iniekcji.
Always put the pen cap back on the pen, then store the pen until your next injection.
Khaled: Why would I want to put it on?
Potem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
And then you put on your reserve, and then you put on your heavy rucksack.

Context sentences for "zakładać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOgólnie w tych grupach pacjentów nie należy zakładać dodatkowego ryzyka kumulacji leku.
Overall no additional risk of accumulation is to be assumed in such patients.
PolishPo trzecie postanowiliśmy także, że karalność zakładać będzie popełnienie czynu niedozwolonego.
Thirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
PolishMusimy zakładać, że w przypadku elektrowni jądrowych może być podobnie.
We have to presume that things may not be very different in the case of the nuclear power stations.
PolishTrzeciego miesiąca poczęli zakładać te gromady, a miesiąca siódmego dokonali.
In the third month they began to lay the foundation of the heaps, and finished them in the seventh month.
PolishOchrona musi jednak zakładać także udział samych dzieci.
However, the protection also has to involve the children themselves.
PolishTradycja jest ważna aby zbudować stabilność, by zakładać rodziny i tworzyć spójne grupy społeczne.
Tradition is essential to lay down the stability to raise families and form cohesive social groups.
PolishKoniec końców wróciłem tam i powiedziałem: "Nie zamierzam zakładać firmy, jedynie robię pracę.
Finally, I went back to them and said, "It's not for starting the company, it's just to make my own work.
PolishWolność jest cenna i nie wolno zakładać, że jest rzeczą oczywistą.
Freedom is precious and must not be taken for granted.
PolishImplant można zakładać sukom od wieku 4 miesięcy.
The implant may be administered to bitches from the age of four months.
PolishPo trzecie, szczególną dumą napawa mnie fakt, że budżet europejski nie musi zakładać zadłużenia.
Thirdly, I am particularly proud of the fact that the European budget does not need to go into borrowing.
PolishNie mogę jednak zakładać, jakie będą wyniki negocjacji.
I cannot anticipate the results of the negotiations, however.
PolishNie należy zakładać, że jeśli na tej stronie nie opisano określonej podstępnej techniki, to Google ją akceptuje.
tricking users by registering misspellings of well-known websites).
PolishImplant można zakładać sukom od wieku 4 miesięcy.
The recommended dose is one implant per bitch.
PolishTak odczytuję między wierszami dzisiejsze wypowiedzi, a nie uważam, abyśmy mogli zakładać to wobec kogokolwiek.
This is what I understand from reading between the lines today and I do not think we should imply this about anyone.
PolishBo mężczyźni, którzy do nich przychodzą, nie szukają dla siebie partnerek, nie chcą zakładać z nimi rodziny.
Because the men who come to them are not men who want to make you your girlfriends, or who want to have a family with you.
PolishKobiety w wieku rozrodczym powinny unikać kontaktu z produktem lub zakładać rękawiczki ochronne podczas jego podawania.
Women of child-bearing age should avoid contact with, or wear disposable gloves, when administering the product.
PolishObecnie nie mamy też podstaw zakładać, że państwowe fundusze majątkowe mają negatywny wpływ na kursy walut.
Neither do we at this time have any grounds for assuming that sovereign wealth funds are having a negative impact on exchange rates.
PolishWażne jest przy tym, by nie zakładać, że obecna sytuacja kryzysowa wymaga środków przeczących dobrej polityce.
However, it is important not to conclude from this distinction that the crisis situation requires measures contrary to good policies.
PolishTo ważne, aby kobiety mogły zakładać swoje małe przedsiębiorstwa, tak, aby mogły sprawnie łączyć pracę i życie rodzinne.
It is important for women to be able to start their own small businesses, so that they can juggle work and family effectively.
PolishPowinno się jednak zakładać leczenie skojarzone na podstawie określonych czynników (w tym w przypadku ciężkiej neutropenii).
The resort to combination therapy, however, should be envisaged according to specific factors (including severe neutropenia).