"zakończenie" English translation

PL

"zakończenie" in English

PL

zakończenie {neuter}

volume_up
Na zakończenie chcę przypomnieć hasło przewodnie Rady: odpowiedzialność i solidarność.
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
Kilka słów na zakończenie - czy też poniekąd moja konkluzja.
Just a few words in conclusion - or as my conclusion at least.
Na zakończenie chciałbym raz jeszcze skomentować kwestię traktatu lizbońskiego.
In conclusion I would like to comment once again on the Lisbon Treaty.
Stanowi to zakończenie procesu realizowanego przez całą tę kadencję.
This marks the end of a process carried out throughout this term of office.
Jeżeli cele te zostaną osiągnięte, to możliwe będzie zakończenie sporu.
If these happen, then this dispute can be brought to an end.
Zakończenie śródokresowego przeglądu rundy urugwajskiej i przyjęcie dalszych ram negocjacyjnych.
End of the Uruguay round mid-term review and adoption of further negotiation frameworks.
zakończenie (also: wygaśnięcie)
volume_up
termination {noun} (of contract)
Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.
Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.
Zmniejszenie dawkowania i zakończenie leczenia:
Dosage reduction and termination of treatment:
Dotyczy: opłaty za zakończenie połączenia w sieci ruchomej
Subject: Mobile termination tariffs
Na zakończenie, nieśmiertelne słowa H.G. Wellsa: Myślę, że są przed nami lepsze czasy.
Just to wrap up, in the immortal words of H.G. Wells, I think that better things are on the way.

Context sentences for "zakończenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
PolishPonadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.
Furthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.
PolishZakończenie tworzenia tego rynku wiąże się z usunięciem barier pozacelnych (ust.
Completing this market implies the elimination of non-tariff barriers (para.
PolishNa zakończenie, chciałbym powiedzieć, że Frontex to narzędzie, które działa.
To conclude, I would say that with Frontex we now have a tool which seems to work.
PolishNa zakończenie proszę zatem wszystkich o rozważenie sprawy transpozycji pakietu.
To conclude, I therefore ask everyone to think about the transposition of the package.
PolishNa zakończenie chcę przypomnieć hasło przewodnie Rady: odpowiedzialność i solidarność.
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
PolishChciałabym na zakończenie poczynić jedną uwagę na temat międzynarodowej roli euro.
I would like to make one final remark on the international role of the euro.
PolishZakończenie piątej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morskiego.
The fifth session of the United Nations Conference of the Law of the Sea ends.
PolishNa zakończenie nawiążę do usług świadczonych przez organy administracji publicznej.
I will finish by mentioning services provided by the public administration.
PolishZakończenia są szczególnie ważne; w tym przypadku, zakończenie zdominowało resztę.
Endings are very, very important and, in this case, the ending dominated.
PolishNa zakończenie chciałbym wspomnieć o romskich dzieciach i przytoczyć przykład Włoch.
I would like to finish by mentioning the Roma children and making the case for Italy.
PolishTo jedyny sposób na zakończenie tego niekończącego się ciągu śmierci i zniszczenia.
It is the only way to end this endless sequence of death and destruction.
PolishA więc na zakończenie chciałbym podziękować za wsparcie dla strategii naddunajskiej.
So, in conclusion, I would like to thank you for your support for the Danube Strategy.
PolishNa zakończenie proszę pozwolić mi wyrazić wdzięczność słoweńskiej prezydencji w Radzie.
Let me conclude by expressing my thanks to the Slovenian Presidency of the Council.
PolishNa zakończenie pragnę przede wszystkim wyrazić podziękowania za wykonaną pracę.
That said, I would, above all, like to express my thanks for the work that has been done.
PolishNa zakończenie chciałbym raz jeszcze skomentować kwestię traktatu lizbońskiego.
In conclusion I would like to comment once again on the Lisbon Treaty.
PolishNa zakończenie zwracam się do Rady o pilne porozumienie w tej kwestii.
To conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.
PolishNa zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.
And in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.
PolishJak już ogłosiła prezydencja i Rada, priorytetem teraz jest pomyślne zakończenie prac.
As the Presidency of the Council just stated, the priority now is delivery.
PolishNa zakończenie chciałbym wyrazić współczucie i szacunek dla naszych japońskich przyjaciół.
Finally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.