"zakwestionować" English translation

PL

"zakwestionować" in English

PL zakwestionować
volume_up
{perfective verb}

zakwestionować (also: kwestionować, zanegować, podważyć)
Po pierwsze, wielu wyzwań, na które dzisiaj napotykamy, nie można zakwestionować.
First, many of the challenges facing us today are impossible to contest.
Chciałbym zakwestionować głosowanie nad ust. 9.
I would also like to contest the vote on paragraph 9.
volume_up
to controvert {vb} [form.] (disprove)
zakwestionować (also: kwestionować)
volume_up
to impeach {vb} (honesty, motives)
zakwestionować (also: kwestionować, wyzywać, wyzwać)
Chcę zakwestionować twierdzenie, że istnieje tu jakikolwiek konflikt między kwalifikacjami a równowagą geograficzną.
I want to challenge outright the notion that there is any conflict between qualifications and geographical balance.
Należy zakwestionować jego obecną sytuację.
Its current situation needs to be challenged.
A więc, dla jakich zasad, jakich wartości, jakich względów można zakwestionować władzę rynku?
So then, what principles, what values, what considerations could ever challenge the absolute power of the market?
Po przyjęciu sprawozdania, wniosek kompromisowy oznaczałby, że musiałby się on z osobą taką skontaktować i osoba ta mogłaby działania takie zakwestionować.
With the report, the compromise proposal would have meant that it had to contact you and you could dispute this.
Chciałbym zakwestionować pierwsze podstawowe założenie, czyli założenie, że podział na mniejszą liczbę grup zapewnia nam większą spójność polityczną.
(DA) Mr President, I should like to dispute a most fundamental premise, namely the premise that dividing ourselves into fewer groups gives us more political coherence.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bezpieczeństwo w Iraku osłabi się, jeśli niektóre irackie ugrupowania zakwestionują wyniki wyborów lub jeśli dojdzie do wewnętrznych konfliktów.
There is a strong possibility that the security situation in Iraq will deteriorate in the event that these elections are disputed by some Iraqi groups or in the case of internal conflicts.
zakwestionować (also: kwestionować, pytać)
Chciałabym zakwestionować szczególnie dane liczbowe - może mogłaby Pani je wyjaśnić?
I would particularly question the figures, and perhaps you might clarify them?
Musimy zakwestionować współmierność i celowość tych środków.
We must question the proportionality and the expedience of this approach.
Kto mógłby zakwestionować wydarzenia z roku 1956, 1989 czy z jesieni 2006 roku?
Who would ever question 1956, 1989 or the autumn of 2006?

Synonyms (Polish) for "zakwestionować":

zakwestionować

Context sentences for "zakwestionować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli pan Mugabe teraz ogłosi zwycięstwo, należy to zakwestionować.
If Mr Mugabe now announces his victory, it must be questioned.
PolishMamy więc trwałe anatomiczne kategorie, które stanowią problem i które można zakwestionować.
So we have these anatomical categories that persist that are in many ways problematic and questionable.
PolishWzrost środków dla Turcji należy poważnie zakwestionować w świetle braku wymiernych kryteriów.
An increase in the funds for Turkey is highly questionable in view of the lack of measureable criteria.
PolishEuropejski Bank Centralny, utworzony jako organ, którego decyzji nie można zakwestionować - pozwala na takie działanie.
The ECB - set up to be an unchallengeable body - is letting it go on.
PolishNależy zakwestionować jego obecną sytuację.
Its current situation needs to be challenged.
PolishI łatwo jest je zakwestionować.
PolishDzieje się tak w szczególności w przypadku małych producentów, np. wielu małych zakładów produkujących ser typu Serra da Estrela, którego jakości nie można zakwestionować.
This is especially true for small producers, as is the case for many small cheese dairies producing Serra da Estrela cheese of undeniable quality.
PolishNie mogę sobie wyobrazić, że ktokolwiek mógłby zakwestionować przydatność i potrzebę przyjęcia środków, które zagwarantują możliwie najbezpieczniejsze prowadzenie tych operacji.
I cannot imagine that anyone questions the usefulness of and need for measures to ensure that these transport operations are conducted in the safest way possible.