"zależeć" English translation

PL

"zależeć" in English

PL zależeć
volume_up
[zależę|zależałbym] {imperfective verb}

Odpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.
The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.
Zależeć to będzie również od ewentualnego przystąpienia Islandii do UE.
This will also depend on Iceland's possible future membership.
W tej sprawie z pewnością wiele zależeć będzie od obywateli Europy.
It is certain that in this matter, much will depend on the citizens of Europe.
zależeć (also: zależeć od, polegać)
Od energii będzie więc zależeć konkurencyjność gospodarki.
Therefore, the competitiveness of the economy is going to depend upon energy.
Odpowiedź będzie zależeć od względów, którymi będziemy się kierować.
The answer will depend on the considerations which we choose to be guided by.
Zależeć to będzie również od ewentualnego przystąpienia Islandii do UE.
This will also depend on Iceland's possible future membership.

Synonyms (Polish) for "zależeć":

zależeć

Context sentences for "zależeć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNam powinno zależeć na tym, żeby przemysł stoczniowy w Europie istniał.
It should be important to us for the shipbuilding industry in Europe to exist.
PolishDziałanie leku może zależeć od innych mechanizmów, które jeszcze nie zostały wyjaśnione.
Other mechanisms, which have yet to be elucidated, may also be involved.
PolishKształt naszej polityki wobec Kuby musi nadal zależeć od rzeczywistych zmian w tym kraju.
Our policy towards Cuba must remain conditional on genuine changes there.
PolishTo jest prawdziwa sprawiedliwość i to jest ten rodzaj sprawiedliwości, na którym Unii powinno zależeć.
This is true justice and this is the type of justice that the EU should be about.
PolishWedług teorii strun, mogą one zależeć od dodatkowych wymiarów.
And string theory suggests that those 20 numbers have to do with the extra dimensions.
PolishStany Zjednoczone przewidują, że przyszłość będzie w większym stopniu zależeć od technologii jądrowej.
The United States is foreseeing a future more dependent on nuclear technology.
PolishWiarygodność tych testów zależeć będzie oczywiście od postępowania po uzyskaniu wyników.
Of course, the credibility of these tests will stand or fall on the implementation of the results.
PolishPomoc rozwojowa nie może zależeć od wprowadzania w życie umów o partnerstwie gospodarczym.
Development aid must not be conditional on the implementation of Economic Partnership Agreements.
PolishO jaką wartość kwota ta wzrośnie, zależeć będzie od cen na rynku emisji węglowych.
How much that will raise depends on the carbon price.
PolishZależeć to będzie od osób, które nauczyły się ich jako języków pierwszych i tak ich używają.
The cultural value represented by the variety of European languages can’t be expressed in numbers.
PolishMyślę także, że od samych krajów i kontynentów powinno zależeć, jaką strategię przyjmą.
I also think that it should be up to the countries and continents themselves which strategy they follow.
PolishModulujące enzym działanie rytonawiru może zależeć od dawki.
The enzyme-modulating effect of ritonavir may be dose dependent.
PolishJutro wszystko będzie prawdopodobnie zależeć od pojedynczych głosów.
Tomorrow it will probably come down to every last vote.
PolishSposób, w jaki pokonamy ten kryzys, zależeć będzie od właściwego podziału i wykorzystania tych pieniędzy.
How we overcome the crisis will be dependent on that money being properly distributed and used.
PolishByć może tak jest, ale wojna między demokracją i ekstremizmem może w dużym stopniu zależeć od jednej kobiety.
That might be so, but the war between democracy and extremism might be very dependent on one woman.
PolishW ostatecznym rozrachunku to od decyzji konsumenta zależeć będzie, jakimi samochodami będziemy jeździć w nadchodzących latach.
It is ultimately the consumer's choice that will determine which cars are driven in the years to come.
PolishJakość, wydajność, a przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów są tym, na czym powinno nam najbardziej zależeć.
Quality, productivity and, above all, the safety of patients are the issues that, for us, should be the most important.
PolishPrzede wszystkim powinno nam zależeć na zapewnieniu ochrony socjalnej wszystkim pracownikom i umożliwieniu ich społecznej integracji.
Our concern must be to offer social protection to all employees and to enable their social inclusion.
PolishSprawa obsługi naziemnej także powinna zależeć od poszczególnych lotnisk, a nie być regulowana na szczeblu UE.
Likewise the question of ground-handling services should be a matter for each specific airport and not be regulated at EU level.
PolishPowinno wszystkim nam na tym zależeć.
It's got to be something we all care about.