"zależny" English translation

PL

"zależny" in English

PL zależny
volume_up
{adjective masculine}

1. general

zależny
Stopień wiązania z białkiem jest zależny od stężenia określanego stopniem wysycenia wiązań.
This protein binding is concentration dependent indicative for saturation of binding.
W związku z gwałtownym wzrostem od 2005 roku, rynek jest coraz bardziej zależny od importu.
Having grown rapidly since 2005, this market is increasingly dependent on imports.
Wietnam w dużej mierze zależny jest od jednostkowej grupy produktów, którą są buty.
Vietnam is heavily dependent on a single product group, namely shoes.
zależny (also: przynależny)
zależny
Czy nie ma dla pana znaczenia, że gospodarka tego państwa wydaje się być zależna od handlu opium w Europie?
Mr President, does it not matter to you that the economy of this state seems to be dependant on opium trade in Europe?
swoiście wiąże się z białkiem antytrombiną wiązaniem zależnym od dawki leku i stężenia w osoczu (98, 6 % do 97, 0 % w zakresie stężenia od 0, 5 do 2 mg/ l).
specifically bound to antithrombin protein with a dose-dependant plasma concentration binding (98.6 % to 97.0 % in the concentration range from 0.5 to 2 mg/ l).
Zgodnie z bieżącymi prognozami liczba takich osób zależnych w Europie wkrótce się podwoi.
Current forecasts indicate that the number of dependants in Europe will soon double.

2. "od"

zależny (also: uzależniony)
volume_up
reliant {adj.} (on)
Jesteśmy zależni od Internetu, od rzeczy jak elektryczność czy komputery. ~~~ jak elektryczność czy komputery.
We have become very reliant on Internet, on basic things like electricity, obviously, on computers working.
Płatności jednolite są bardzo ważne dla wielu rolników zależnych od subsydiów, które mogłyby zniknąć z najbłahszego powodu.
The single farm payment is vital for many farmers reliant on subsidies that could be stripped at the drop of a hat.
Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej jest potężnym mechanizmem finansowania pozabilansowego, zależnym od ratingu kredytowego.
The European Financial Stabilisation Fund is a large off-balance sheet vehicle reliant on a credit rating.

Synonyms (Polish) for "zależny":

zależny

Context sentences for "zależny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWartości Cmax i AUC preparatu PegIntron zwiększają się w sposób zależny od dawki.
Peg Intron Cm ax and AUC measurements increase in a dose-related manner.
PolishWartości Cmax i AUC preparatu ViraferonPeg zwiększają się w sposób zależny od dawki.
ViraferonPeg Cmax and AUC measurements increase in a dose-related manner.
PolishOkres półtrwania w fazie eliminacji nie był zależny od wieku, płci ani rasy.
Elimination half-life was not influenced by age, gender, or race.
PolishCetroreliks hamuje wydzielanie LH i FSH przez przysadkę mózgową w sposób zależny od dawki.
Cetrorelix dose-dependently inhibits the secretion of LH and FSH from the pituitary gland.
PolishStopień hamowania jest ściśle zależny od stężenia tolkaponu w osoczu.
The inhibition is closely related to plasma tolcapone concentration.
PolishCały proces jest zależny od temperatury i wilgotności powietrza.
The whole process is very sensitive to temperature and humidity.
PolishPo drugie, postęp w różnych procesach akcesji jest zależny od ścisłego spełnienia warunków.
Secondly, progress in the various accession processes is subject to strict compliance with the conditions.
PolishU szczurów obserwowano zwiększenie masy wątroby i zależny od dawki przerost komórek pęcherzykowych tarczycy.
There were increased liver weights and dose-related thyroid follicular cell hypertrophy in rats.
PolishEliminacja Końcowy okres półtrwania insuliny jest zależny od szybkości wchłaniania z tkanki podskórnej.
Elimination The terminal half-life is determined by the rate of absorption from the subcutaneous tissue.
PolishReteplaza (10 + 10 jednostek) zmniejsza stężenie fibrynogenu w surowicy krwi, w sposób zależny od dawki o około 60 do 80 %.
Reteplase (10+10 U) dose-dependently reduces plasma fibrinogen levels by about 60 to 80 %.
PolishDlatego nie są spodziewane interakcje wynikające z wpływu na metabolizm zależny od układu enzymatycznego cytochromu P450.
Therefore, drug interactions resulting from cytochrome P450-mediated metabolism are not expected.
PolishZdrowy rozwój naszych dzieci jest zależny od dostaw zdrowych produktów żywnościowych, takich jak lokalne produkty mleczne.
The healthy development of our children is determined by the supply of healthy foods, such as local milk products.
PolishPodobny, zależny od wielkości dawki, wpływ na płodność stwierdzono podczas podawania innych postaci interferonu alfa i beta.
Similar reproductive dose-related effects have also been observed with other forms of alpha and beta interferons.
PolishU psów okres ten zależny jest od rasy.
In dogs, this period depends on the breed.
PolishRemodelowanie otaczającej kości beleczkowatej dokonuje się w sposób zależny od działania na nią sił biomechanicznych.
Remodeling of the surrounding trabecular bone occurs in a manner that is consistent with the biomechanical forces placed on it.
PolishMetabolizm nelfinawiru in vitro jest zależny od wielu izoenzym cytochromu P- 450, w tym CYP3A, CYP2C19/ C9 i CYP2D6.
In vitro, multiple cytochrome P-450 isoforms including CYP3A, CYP2C19/C9 and CYP2D6 are responsible for metabolism of nelfinavir.
Polish. - Rynek wina w UE jest zależny od możliwie najszerszego wyboru oraz od zrównoważonej produkcji miejscowej.
in writing. - The wine market in the EU depends upon the widest variety of choice and upon local production which is sustainable.
PolishU psów okres ten zależny jest od rasy.
PolishDla mnie Internet w swych początkach był użytecznym narzędziem, a teraz pełni rolę czegoś, od czego jestem zależny w moim codziennym życiu.
For me, the Internet began as a useful tool and now has become something I rely on for my actual daily existence.
PolishBadania na zwierzętach wykazały, że cetroreliks wywiera zależny od dawki wpływ na płodność, zdolność do rozrodu i ciążę.
Studies in animals have indicated that cetrorelix exerts a dose related influence on fertility, reproductive performance and pregnancy.