"zamieścić" English translation

PL

"zamieścić" in English

PL

zamieścić {verb}

volume_up
Aby sprawdzić, które funkcje są dostępne w określonym regionie, kliknij poszczególne linki zamieszczone poniżej.
In order to check which features are available for your region, please click on each of the links provided below.
Kolejna niedozwolona praktyka to strony przejściowe (ang. doorway) zawierające słowa kluczowe zamieszczone w witrynie klienta.
Another illicit practice is to place "doorway" pages loaded with keywords on the client's site somewhere.
Ustawa nakłada na przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż detaliczną obowiązek zamieszczenia na opakowaniu towaru, etykiecie, itp. następujących informacji w języku polskim:

The Act places a duty on retailers to place the following information on the goods packaging, labels, etc. in the Polish language:

Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze i wybrać w większości przeglądarek opcję blokowania, która uniemożliwia zamieszczanie tych plików.
You can delete all the cookies already on your computer and you can set most browsers to block them being placed.
Dalsze zmiany w ChPL zostaną niezwłocznie przekazane pracownikom służby zdrowia i zamieszczone w materiałach drukowanych i na stronach internetowych poświęconych produktom.
Further revisions to the SPC will be promptly communicated to HCPs and promptly incorporated into printed materials and product websites.

Synonyms (Polish) for "zamieścić":

zamieścić

Context sentences for "zamieścić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPróbowaliśmy zamieścić w tym sprawozdaniu wszystko, co wzmacnia demokrację.
We have tried to include everything that strengthens democracy in this report.
PolishNa każdym wstrzykiwaczu umieszczona będzie etykieta, na której pacjent może zamieścić datę pierwszego użycia.
A sticker will be added to allow the patient to write the day of first use.
PolishDokładnie dlatego należy zamieścić tylko takie gwarancje, których nie będzie można skrajnie nadużywać.
This is precisely why only those guarantees must be included which cannot be abused to the utmost degree.
PolishObecne sformułowanie nie wyraża tego wystarczająco jednoznacznie, pragniemy więc zamieścić następujący fragment:
The wording does not express this clearly enough, so we would like to insert the following text:
PolishEuropeana nie może się przeistoczyć w portal na miarę Wikipedii, w którym każdy może zamieścić tekst bez jego uprzedniej weryfikacji.
Europeana must not turn into a portal like Wikipedia where anyone can input text without it being verified beforehand.
PolishMamy tendencję do wycofywania się i mówienia: "Możemy narysować obrazek, zamieścić jakieś wykresy, mamy to, rozumiemy jak to działa."
We tend to retreat and say, "We can draw a picture, we can post some graphs, we get it, we understand how this works."
PolishPomyślałem, że jest to interesujący urywek, aby go podzielić na 16 kawałków i zamieścić na Mechanical Turk z narzędziem do rysowania.
So I thought this was an interesting clip to divide into 16 pieces and feed into the Mechanical Turk with a drawing tool.
Polish. - (SV) Rezolucja w sprawie strategii lizbońskiej byłaby bardzo obszerna, gdyby zamieścić w niej wszystkie sprawy leżące na sercu.
in writing. - (SV) A resolution on the Lisbon Strategy will inevitably be sprawling if all the matters of the heart are involved.
PolishI kolejne pytanie: czy w nowych przepisach zamierza pan zamieścić rozwiązanie dotyczące większej świadomości farmaceutycznej obywateli?
My last question is as follows: do you plan to include a solution for greater pharmaceutical information for citizens in the new regulations?
Polish[ Do wypełnienia na szczeblu krajowym — zamieścić opis i nr telefonu z uwzględnieniem krajowych wymogów dotyczących informacji o służbach toksykologicznych ]
[To be completed nationally - Statement and phone number to be inserted based on national requirement for information on a toxicological service.]
PolishPrezydent Miedwiediew zatwierdził dwie poprawki, a w szczególności punkt w sprawie statusu końcowego, którego rozumiemy, że nie chciał zamieścić w tekście porozumienia.
Two amendments were accepted by President Medvedev, in particular one point on the final status which we understand he did not want in the text.
PolishOczywiste jest, że w nadchodzącej strategii UE 2020 należy zamieścić wyraźne zobowiązanie dotyczące włączenia równości płci główne nurty wszystkich polityk europejskich.
It is clear that the upcoming EU 2020 strategy needs to outline a clear commitment regarding gender-equality mainstreaming in all European policies.
PolishSą tu strony dotyczące szkolenia zawodowego, strony, na których możesz przeglądać oferty pracy i zamieścić swoje CV i strony , na których znajdziesz porady jak napisać CV.
There are sites for vocational training, sites where you can search online for a job and post your CV and sites with advice on how to create a successful CV!
PolishPierwsza to propozycja, aby w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą Północną zamieścić klauzulę o monitorowaniu pracowników z Korei Północnej w Obszarze Przemysłowym Kaesong.
The first one is the proposal to include in the EU-South Korea Free Trade Agreement a clause to monitor North Korean workers active in the Kaesong Industrial Complex.