PL

zamierzać [zamierzam|zamierzałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
zamierzać
volume_up
gonna [coll.] (going to)
Nie zamierzam zepsuć wszystkiego przez targowanie się.
I'm not gonna blow this by bargain hunting.
I'm gonna turn you into an investigator yet.
Nie zamierzam cię okłamywać - to było porażające.
I'm not gonna lie to you, big-time thunderbolt.
Komisja nie zamierza przedstawiać żadnego wniosku dotyczącego takiego podatku.
The Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
What measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Dlatego też osobiście zamierzam głosować przeciw zatwierdzeniu rachunków Komisji.
Therefore, I personally intend to vote against approval of the Commission's accounts.
Zalecałbym, aby posłowie prosili o głos tylko wtedy, gdy zamierzają być obecni na sali.
I would recommend that Members ask for the floor only if they plan to be present.
Nie zamierzam oceniać sukcesu nadchodzącego szczytu na podstawie długości końcowej wspólnej deklaracji.
I do not plan to measure the success of the summit by the length of the final joint declaration.
Jakie kroki zamierzacie teraz podjąć, by je zrealizować?
What steps do you plan to take now to implement them?
zamierzać (also: planować)
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Czy zamierza je uwzględnić, czy opinie te zostaną po prostu wyrzucone do kosza?
Is it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?
Naprawdę zamierzali nimi polecieć. ~~~ Właśnie to chcieli zrobić.
They were really going to go, they were actually going to go.
Kiedy zamierzają Państwo poprzeć czynami ideę europejskiej solidarności?
When are you going to back up the notion of European solidarity with deeds?
Czy wszystkie zainteresowane państwa członkowskie zamierzają przygotować plany działania?
Do all the Member States concerned intend to draw up action plans?
Pisany jest obecnie poradnik i wkrótce zamierzamy go opublikować.
A handbook is now being drawn up and we intend to publish this shortly.
Zamierzamy wzmocnić aspekt prewencyjny i naprawczy paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
Od stycznia 2009 r. zamierzamy stosować naszą nową metodę funkcjonowania.
From January 2009 we aim to apply our new method of operation.
Zamierzamy przedstawić Parlamentowi przed końcem 2010 roku najodpowiedniejsze środki ochrony w przypadku bankructwa.
We aim to present the most appropriate bankruptcy protection measures to Parliament before the end of 2010.
zamierzać (also: mieć na celu)
Zamierzamy wzmocnić aspekt prewencyjny i naprawczy paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
Od stycznia 2009 r. zamierzamy stosować naszą nową metodę funkcjonowania.
From January 2009 we aim to apply our new method of operation.
Zamierzamy przedstawić Parlamentowi przed końcem 2010 roku najodpowiedniejsze środki ochrony w przypadku bankructwa.
We aim to present the most appropriate bankruptcy protection measures to Parliament before the end of 2010.
2. "coś zrobić"
Jednak nie zamierzamy milczeć w obliczu takiego rozwoju wypadków.
But we are not remaining silent about such developments.
Czy Komisja zamierza zastąpić ENISA inną organizacją?
Is the Commission thinking about replacing ENISA with another organisation?
Zamierzamy uznać kaucję stanowiącą jawne naruszenie art. 125 traktatów.
We are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
zamierzać (also: mieć zamiar)
W żadnym razie nie zamierzałem obrazić szanownego posła, którego dokonania mówią same za siebie.
But in no way did I mean to offend the Honourable Member, whose record speaks for itself.
Mówi pan, że zamierza pan zachować czujność, ale myślę, że to nie wystarczy.
You say you mean to remain vigilant, but I think that is rather insufficient.
CA: Co zamierzasz, zbudujesz następny?
CA: What do you -- I mean -- do you want to build another one?
zamierzać (also: powziąć zamysł)
volume_up
to purpose [purposed|purposed] {v.t.} [arch.] (to do sth)
Wiem, że wielu z was to przeraża, ale to z mojej strony całkiem zamierzony efekt.
I know that scares a lot of you, but that was my purpose entirely.
W jaki sposób zamierzacie zagwarantować, że fundusze europejskie nie zostaną użyte w tym celu?
How do you intend to ensure that the European funding is not used for this purpose?
W związku z tym, pani komisarz, w świetle pani uwag i reputacji osoby, która słynie z wytrwałości w dążeniu do celu, zapytam, co zamierza pani zrobić?
So, Commissioner, in view of your comments and your reputation for strength of purpose, what do you intend to do?
3. "coś"
zamierzać (also: planować, uganiać się za)
volume_up
to shoot at {vb} [Amer.] [coll.] (sth)
Co ty kurwa zamierzałeś zrobić, zastrzelić go?
What the fuck were you gonna do, shoot him?
zamierzać (also: planować, uganiać się za)
volume_up
to shoot for {vb} [Amer.] [coll.] (sth)
Co ty kurwa zamierzałeś zrobić, zastrzelić go?
What the fuck were you gonna do, shoot him?

Synonyms (Polish) for "zamierzać":

zamierzać