"zapewne" English translation

PL

"zapewne" in English

volume_up
zapewne [example]

PL zapewne
volume_up
{adverb}

zapewne (also: prawdopodobnie, możliwe)
Zapewne coś złego dzieje się z pakietami pomocy, udzielonej Łotwie i Węgrom.
Arguably, there is something wrong with the assistance packages extended to Latvia and Hungary.
Ten dzień zmienił RPA, a zapewne zmienił świat.
It was a day that changed South Africa and, arguably, changed the world.
Oto nasze domniemania co do tego jak poziom średniego szczęścia wygląda zapewne w ciągu życia.
So this is our guess as to what this baseline of average happiness arguably looks like throughout life.
zapewne (also: niewątpliwie)
Dzisiaj nasza wspólnota europejska zapewne najbardziej potrzebuje wspólnotowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Without doubt, what we most need in the European Union today is a common foreign and security policy.
There have, of course, been comments in this Chamber to the effect that this is not the most important of matters in the wider scheme of things, and no doubt it is not.
Szczyt Unia Europejska-Rosja będzie zapewne dotyczył bardzo wielu spraw, ale przypuszczalnie jedną z najważniejszych jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego.
(PL) Madam President, there will no doubt be a great many issues covered during the EU-Russia Summit, but one of the most important is anticipated to be the issue of energy security.
zapewne (also: niezawodnie)
zapewne (also: pewnie, chyba, prawdopodobnie, bodaj)
Zapewne w 2008 r. stworzymy sieć kobiet zajmujących stanowiska decyzyjne.
We will create a network of women in decision-making posts, probably during 2008.
Pod tym względem nasza metodologia zapewne wymaga jeszcze poprawy.
In this regard, our methodology is probably still in need of improvement.
Ale najważniejszym dla was zapewne jest wirulencja - złośliwość wirusów.
But the one that's probably the most important to you is virulence.

Synonyms (Polish) for "zapewne":

zapewne

Context sentences for "zapewne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
PolishJak państwo zapewne wiecie, w minionym tygodniu odbyłem oficjalną wizytę w USA.
I am sure you are aware that last week I made an official visit to the US.
PolishZapewne nie bez znaczenia będzie sam fakt przynależenia do zjednoczonej Europy.
The very fact of belonging to a united Europe is, certainly, not without significance.
PolishWidzimy tutaj znany wszystkim obrazek -- zapewne pamiętacie schrony przeciwatomowe.
And this is an interesting icon that happened -- you remember these: fallout shelters.
PolishUłatwi zapewne również trafniejsze formułowanie prognoz zatrudnienia i wynagrodzeń.
It will also make it easier for more accurate employment and pay forecasts to be made.
PolishNajbardziej znanym przykładem jest zapewne topnienie mas lodowych na Morzu Arktycznym.
I guess the iconic figure of it is the melting of the ice in the Arctic Sea.
PolishTo jest zapewne nasz tropizm, ale lubimy debatę, lubimy pomysły i wymianę myśli.
That is perhaps our tropisme, but we like debate, we like ideas and the exchange of ideas.
PolishBo posławszy Dawid szpiegi dowiedział się, że przyciągnął Saul zapewne.
David therefore sent out spies, and understood that Saul was come of a certainty.
PolishZapewne jest w tym może i trochę racji, lecz ja uważam, że problem leży gdzie indziej.
There may certainly be a little truth in this, but I think the problem lies elsewhere.
PolishJak państwu zapewne wiadomo, są one elementem prowadzonej obecnie dyskusji.
That is part of the discussion, as you know, that is currently going on.
PolishNiemniej, jak państwo zapewne wiedzą, praca nie skończy się z chwilą przyjęcia dyrektywy.
However, as you are aware, the work does not end with the adoption of this directive.
PolishJuż tedy zapewne jest między wami niedostatek, że się z sobą prawujecie.
Nay, already it is altogether a defect in you, that ye have lawsuits one with another.
PolishSpytacie zapewne: Po co tracić czas na prowadzenie piankowych warsztatów?
So, you might ask: Why would anyone actually spend time writing a marshmallow challenge?
PolishZapewne nastąpi wzmocnienie i usprawnienie Unii Europejskiej w przyszłości.
It will surely lead to a strengthening and improvement of the European Union in the future.
PolishZapewne zdaje pan sobie sprawę z ogromnego potencjału rozwoju turystyki dla gospodarki.
You will know about the huge potential for the economy through the development of tourism.
Polish. ~~~ Zapewne nie wymyśliła pani kolczyków.
Oh, well, your earrings, I don't suppose you invented the idea of earrings.
PolishJak pan komisarz zapewne wie, my, parlamentarzyści, mamy do Komisji zaufanie pod tym względem.
As the Commissioner should know, we in Parliament trust the Commission on this issue.
PolishNie jesteś pierwszym, który to wymyślił, jak i zapewne i nie ostatnim.
You are not the first to try to figure this out, just as you are unlikely to be the last.
PolishZapewne według dziecięcych zasad: To moje, bo widziałem to pierwszy.
Perhaps it was like these toddler rules: It's my stuff if I saw it first.
PolishWielu moich lewicowych kolegów powiedziałoby zapewne, że wlicza się w to również okupacja.
Many of my left-wing colleagues would possibly say that this applies to the occupation too.