PL zaprzeczenie
volume_up
{neuter}

1. general

zaprzeczenie (also: sprzeczność, kontradykcja)
Uważam, że europejski nakaz aresztowania stanowi jawne zaprzeczenie zasady pomocniczości.
As far as I am concerned, the European Arrest Warrant is a clear contradiction of the principle of subsidiarity.
Jest zaprzeczeniem zasady solidarności.
This is a contradiction of the principle of solidarity.
Zastanawialiście się kiedyś jakim jesteśmy zaprzeczeniem?
Have you ever thought about what a contradiction we are?
zaprzeczenie (also: odmowa, przeczenie, negacja)
Handel ludźmi jest zaprzeczeniem wolności, godności, równości.
Human trafficking is a negation of liberty, dignity and equality.
Nienawiść rodzi zniewolenie, a zniewolenie stanowi zaprzeczenie republiki, demokracji i państwa prawa.
Hatred gives birth to oppression, and oppression is the negation of a republic, a democracy and a country ruled by law.
Tłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.
The people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.
volume_up
denial {noun}
Więc pierwszym stałym elementem żalu jest w zasadzie zaprzeczenie.
So the first consistent component of regret is basically denial.
Po pierwsze usłyszeliśmy tzw. formalne zaprzeczenie.
Well first we heard what's known as a non-contracted denial.
Protekcjonizm jest zaprzeczeniem globalizacji i zaprzeczeniem Unii Europejskiej.
Protectionism is a denial of globalisation and a denial of the European Union.
zaprzeczenie (also: odparcie, obalenie)
volume_up
refutal {noun} [rare]

2. law: "formalne"

zaprzeczenie

Context sentences for "zaprzeczenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNawet jeżeli jest to zgodne z literą przepisu o dwóch trzecich głosów, stanowi to zaprzeczenie jego ducha.
It may be following the letter of the two-thirds rule, but it is violating its spirit.
PolishJej treść stanowi uzupełnienie, a nie zaprzeczenie, treści poprawki 1, zatem należy poddać poprawkę 10 pod głosowanie.
This is additional to, not in conflict with, Amendment 1, so Amendment 10 should be voted.
PolishJest to dokładne zaprzeczenie głównego celu wniosku.
That is directly opposed to the main goal of the proposal.
PolishCzy mogę prosić o potwierdzenie lub zaprzeczenie tej sytuacji?
Can I ask you to confirm or deny this situation?
PolishObjęcie zakazem fok, które i tak już występują w nadmiernych ilościach, to szaleństwo i całkowite zaprzeczenie naszym wartościom.
Slapping a ban on overpopulated seals is madness and a complete failure of our values.
PolishJest to zaprzeczenie demokratycznych wartościom.
This is something that contradicts democratic values.
PolishTa swoista segregacja stanowi zaprzeczenie naszej solidarności i jest świadectwem braku poszanowania godności człowieka.
This type of segregation goes against our common solidarity and is a symptom of a failure to respect human dignity.
PolishKategoria przejściowa stanowi zaprzeczenie zasady konwergencji tych europejskich regionów, których rozwój kształtuje się na poziomie niższym od średniej unijnej.
The intermediate category contradicts the principle of converging European regions whose development is below the average European Union level.
PolishMoim zdaniem obecna debata i doskonałe sprawozdanie pana posła Kirilova stanowią świetne zaprzeczenie tej tezy, pokazujące, że Unia Europejska była w stanie zareagować na te procesy.
My view on this is that the current debate and Mr Kirilov's excellent report are an outstanding refutation of that, showing that the European Union was able to respond to these processes.