"zarządzić" English translation

PL

"zarządzić" in English

PL zarządzić
volume_up
{perfective verb}

zarządzić
Przykładowo francuskie prawo budżetowe przewiduje tworzenie rezerw ogólnych, które mogą być uruchamiane w sytuacjach kryzysowych na mocy zarządzenia na zobowiązania finansowe.
Under French budgetary law, for example, there are global allocations that allow appropriations to be committed by decree in advance in emergencies.

Synonyms (Polish) for "zarządzić":

zarządzić

Context sentences for "zarządzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKomisja i Niemcom nie udało się zarządzić tym kryzysem w jak najlepszy sposób.
The Commission and Germany, in particular, have not been managing this crisis in the best possible way.
Polish    W sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zarządzić niezbędne środki tymczasowe.
The Court of Justice of the European Union may in any cases before it prescribe any necessary interim measures.
PolishJednakże Trybunał może, jeśli uzna, że okoliczności tego wymagają, zarządzić zawieszenie wykonania zaskarżonego aktu.2.
The Court may, however, if it considers that circumstances so require, order that application of the contested act be suspended.2.
PolishTrybunał Sprawiedliwości może zarządzić przesłuchanie świadka lub biegłego przez organ sądowy w jego miejscu zamieszkania.
The Court of Justice may order that a witness or expert be heard by the judicial authority of his place of permanent residence.