"zasłona" English translation

PL

"zasłona" in English

PL

zasłona {feminine}

volume_up
1. general
Dobrze, że zdarta została zasłona izolacji otaczająca wizy do Czarnogóry oraz innych państw bałkańskich.
It is good, that the curtain of isolation surrounding visas for Montenegro and other Balkan countries has been ripped up.
Malarze purpury i malarze zieleni walczą ze sobą o to, kto pomaluje ten kawałek za zasłoną?
The purple-painters and the green-painters fight over who's going to paint that bit behind the curtain?
Poszłyśmy do pokoju na tyłach, usiadłyśmy otoczono nas zasłoną i podano lody waniliowe.
And I was taken to the secret ice cream-eating place in a little town, where we went to a back room, and women were seated and a curtain was pulled around us, and they were served vanilla ice cream.
zasłona
volume_up
blanket {noun} [fig.] (of cloud, fog)
Stworzyliśmy responsywny pokój, gdzie światła, muzyka i zasłony dostosowywały się do twojego stanu.
We created the responsive room where the lights music and blinds adjusted to your state.
zasłona (also: całun)
zasłona (also: draperia, kotara)
2. sports
zasłona
volume_up
pick {noun} (football)
zasłona
volume_up
screen {noun} (basketball)
Stosowanie "gwarancji” jako zasłony dymnej oraz ewidentnych nacisków to próba zawłaszczenia głosu Irlandii, aby wdrożyć antyobywatelski traktat lizboński.
Using 'guarantees' as a smoke screen and blatant coercion, they are trying to grab the Irish vote in order to implement the anti-grassroots Treaty of Lisbon.
I opony sieni, i zasłona we drzwiach u sieni, która jest przed przybytkiem i przy ołtarzu w około, i sznury jego, do wszelkiej potrzeby jego.
and the hangings of the court, and the screen for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.
I przyjdzie Aaron z synami swymi, gdy się będzie miał ruszyć obóz, a zdejmą oponę zasłony, i okryją nią skrzynię świadectwa;
when the camp setteth forward, Aaron shall go in, and his sons, and they shall take down the veil of the screen, and cover the ark of the testimony with it,
3. textiles
I opony sieni, i zasłona we drzwiach u sieni, która jest przed przybytkiem i przy ołtarzu w około, i sznury jego, do wszelkiej potrzeby jego.
and the hangings of the court, and the screen for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.

Context sentences for "zasłona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie jest to - jak się sugeruje - jakaś "zasłona dymna”, która ma służyć ukryciu problemów politycznych.
It is not a smokescreen, as has been suggested, to cover some political problems.
PolishI odkryta była zasłona Judowa; a poglądałeś dnia onego na zbrojownię w domu lasu.
And he took away the covering of Judah; and thou didst look in that day to the armor in the house of the forest.
PolishLecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie ona zasłona,
But whensoever it shall turn to the Lord, the veil is taken away.
Polish. - (FR) "Flexicurity” to zasłona dymna, przesłaniająca komercjalizację pracy i pracowników.
in writing. - (FR) 'Flexicurity' is a smokescreen masking the commoditisation of work and of workers.
PolishWydaje się, że ta zasłona dymna pochodzi z Danii.
This smokescreen appears to have come from Denmark.
PolishSądzę, że jest to tylko "zasłona dymna”, a moje zdanie popiera Europejski Inspektor Ochrony Danych.
I believe that this is merely putting up a smokescreen, and I have the support of the European Data Protection Supervisor when I say this.
PolishA oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się rozpadały.
And behold, the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom; and the earth did quake; and the rocks were rent;
PolishAlbowiem nigdyśmy nie używali mowy pochlebnej, jako wiecie; aniśmy pod zasłoną czego łakomstwu dogadzali; Bóg jest świadkiem;
For neither at any time were we found using words of flattery, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness;
PolishInną zasłoną dymną może być słowo "lokalnożerca", co zostało okrzyknięte Słowem Roku przez New Oxford American Dictionary.
Another red herring might be exemplified by the word "locavore," which was just named word of the year by the New Oxford American Dictionary.
PolishTo oczywista zasłona dymna.
PolishPrzede wszystkim chce powiedzieć, że istnieje ocena wpływu - została sporządzona na potrzeby Bazylei - lecz została spowita zasłoną poufności, tak że nie możemy się z nią zapoznać.
First of all, there is an impact assessment - it was done for Basel - but it is so cloaked in confidentiality that we cannot see it.
PolishBo mąż on będzie jako zasłona od wiatru, i jako zakrycie przed powodzią; jako strumienie wód na miejscu suchem, jako cień skały wielkiej w ziemi upragnionej;
And a man shall be as a hiding-place from the wind, and a covert from the tempest, as streams of water in a dry place, as the shade of a great rock in a weary land.
PolishKażdy, kto wierzy, że UE może być wykorzystana do podkopania osiągnięć w zakresie polityki społecznej, kryjąc się za zasłoną dymną globalizacji, że się tak wyrażę, jest w błędzie.
Anyone who believes the EU can be used to erode achievements in the field of social policy behind the smokescreen of globalisation, as it were, is mistaken.
PolishAle zatwardzone są zmysły ich; albowiem aż do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu starego testamentu zostaje nie odkryta, która przez Chrystusa skażenie bierze.
but their minds were hardened: for until this very day at the reading of the old covenant the same veil remaineth, it not being revealed [to them] that it is done away in Christ.
PolishKiedy zasłona bąbelków unosi się co rano, możemy oglądać społeczność bezkresnego oceanu. ~~~ To jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie można zobaczyć pływające błękitnopłetwe.
When the veil of bubbles lifts every morning, we can actually see a community from the Pelagic ocean, one of the only places on Earth you can see giant bluefin swim by.