PL zasadniczy
volume_up
{adjective masculine}

zasadniczy (also: podstawowy, elementarny, rdzenny, gruntowny)
volume_up
basic {adj.}
To jest nasz zasadniczy pogląd, a także pogląd naszej grupy politycznej na społeczną gospodarkę rynkową.
This is our basic position and that of our political group on the social market economy.
Zasadniczy problem, który musimy rozwiązać, dotyczy sposobu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom europejskim.
The basic problem which we need to tackle is how to guarantee European citizens' safety.
Sprawą zasadniczą jest tutaj oczywiście ułożenie sobie relacji z sąsiadami.
A basic matter here is, of course, the fostering of relations with neighbours.
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Po drugie, aspekt zasadniczy dla Parlamentu jako instytucji.
Secondly, a topic fundamental to Parliament as an institution.
Jest to zasadniczy warunek wstępny podjęcia negocjacji.
That is the fundamental prerequisite for negotiations.
zasadniczy
zasadniczy (also: podstawowy, wrodzony, prymitywny, pierwotny)
volume_up
primal {adj.}
zasadniczy (also: podstawowy, główny, początkowy, pierwszy)
Zasadniczą droga wydalania lapatynibu i jego metabolitów jest kał.
The primary route of excretion for lapatinib and its metabolites is in faeces.
Zasadnicza odpowiedzialność leży po stronie państw członkowskich.
Primary responsibility rests with the Member States.
Wszyscy wiemy, że zasadnicza odpowiedzialność za integrację Romów spoczywa na państwach członkowskich.
We all know that the primary responsibility for the integration of Roma lies with the Member States.
zasadniczy
zasadniczy (also: purytański)
zasadniczy (also: purytański)
Równie zasadniczy jest lepszy klimat dla działalności gospodarczej.
Equally essential is a better climate in which to do business.
Jest to zasadniczy postulat zawarty w stanowisku Parlamentu.
This is an essential component of Parliament's position.
Popieramy pana ambitny, choć bardzo zasadniczy harmonogram.
Your ambitious but essential timetable has our support.
Uważamy, że w konwencji pomyślnie połączono zasadniczy i praktyczny humanitaryzm z oceną wymogów militarnych odpowiednich sił wojskowych.
We believe that the Convention has successfully combined principled and practical humanitarianism with appreciation of the military requirements of responsible armed forces.
Z tego punktu widzenia, częste odstępstwa od naszych standardów w zakresie demokratycznego funkcjonowania państwa należy osądzać w zasadniczy i delikatny sposób.
From this standpoint, it is necessary to judge the frequent departures from our usual standards for the democratic functioning of a state in a principled and sensitive way.
zasadniczy (also: radykalny)
Funkcja rolników musi ulec zasadniczej zmianie: w wyniku usystematyzowania produkcji rolnej stali się oni przedsiębiorcami rolnymi i tym samym wspierają rozwój gospodarczy.
The role of farmers needs to undergo a radical change: by systemising agricultural production farmers become agricultural entrepreneurs, and thus promote economic development.
Zważywszy, że przed chwilą wypowiadałam się na temat ochrony i dobrostanu zwierząt, chciałabym zadać zasadnicze pytanie: czy nie powinniśmy zmienić samej wspólnej polityki rolnej?
Since I have just been speaking on the protection of animals and animal welfare, I would like to ask a radical question: is it not the common agricultural policy itself that we need to change?
zasadniczy (also: kluczowy, decydujący, ważny, istotny)
Czyniąc to, wnosimy zasadniczy wkład do bezpieczeństwa w Europie.
In doing this, we are making a crucial contribution to the safety of Europe.
Ma to zasadniczy wpływ na to, czym stanie się wszechświat w przyszłości.
This has crucial implications for what the universe is going to do in the future.
Uważam również to za zasadniczy warunek koordynowania indywidualnych środków w Unii Europejskiej.
I also regard it as crucial to coordinate individual measures within the European Union.
zasadniczy (also: instrumentalny)
Inicjatywa ta odegrałaby zasadniczą rolę w zrealizowaniu europejskiego rynku funduszy niezharmonizowanych.
Initiative is very instrumental in achieving the European market in non-harmonised funds.
Zalecenia Komisji odgrywają zasadniczą rolę w definiowaniu najwłaściwszych odpowiedzi na problemy zgłaszane przez wnioskodawców.
The Commission's recommendations remain instrumental in defining the most appropriate answer to petitioners' problems.
Oferowana pomoc i solidarność wyrażona przez UE odegra zasadniczą rolę w poprawie gospodarki.
The help offered and the solidarity expressed by the EU will also be instrumental in achieving this recovery.

Context sentences for "zasadniczy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish" To było bardzo ważne, bo rodzina to zasadniczy element w Afgańskim systemie społecznym.
This was very important, because the family is central in Afghans' social system.
PolishZłagodzenie terminów wykorzystania tych funduszy to zasadniczy krok naprzód.
Relaxing the deadlines for the use of the funds is a major step forward.
PolishDziałania zewnętrzne Unii Europejskiej stanowią zasadniczy element w takim kontekście.
External action by the European Union is becoming a vital component within such a context.
PolishSwobodna konkurencja stanowi zasadniczy element otwartej gospodarki rynkowej.
Free competition is a key element of an open market economy.
PolishMożemy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces, jakim jest zasadniczy wkład Parlament Europejskiego.
We can say that we are really there in terms of the European Parliament's major contribution.
PolishOto zasadniczy sens procedury ochrony: chodzi o ratowanie zagrożonego życia ludzkiego.
This is the substance of a protection procedure: it is about saving somebody's life when it is at risk.
PolishJeśli się to zrozumie, drugi zasadniczy punkt wynika stąd automatycznie, a jest nim konkurencja.
When you understand this, the second key point follows automatically, and that is competition.
PolishJest to zasadniczy horyzontalny cel prezydencji belgijskiej.
This is a priority cross-cutting objective of the Belgian Presidency.
PolishZasadniczy konsensus stanowi cechę charakterystyczną tego sprawozdania.
Substantial consensus is a characteristic of this report.
PolishZasadniczy problem polega na tym, że nie funkcjonuje wewnętrzny rynek produktów związanych z obronnością.
The bottom line is that the internal market for defence-related products is not working.
PolishJest to zasadniczy problem, wymagający bezwzględnego rozwiązania.
This is a central question and a major necessity.
PolishNasze sprawozdanie podkreśla nowe wyzwania stojące przed UE oraz ich zasadniczy wpływ o charakterze terytorialnym.
Our report emphasises the new challenges to be faced by the EU and their substantial territorial impact.
PolishDzięki pomocy TIK udane zorganizowanie miasta może w zasadniczy sposób zmniejszyć zużycie energii w miastach.
Urban organisation achieved through the use of ICTs can substantially reduce the energy impact of urban areas.
PolishNie powiedziałbym, że udało nam się gdzieś osiągnąć zasadniczy przełom, lecz w wielu sprawach pojawił się postęp.
I would not say that we have achieved major breakthroughs, but on a lot of issues, there has been progress.
PolishTo ważny pakiet środków, które mają zasadniczy, bardzo konkretny wpływ na życie wielu ludzi w Europie.
This is an important package of measures that have a major, very specific impact upon a great many people within Europe.
PolishZasadniczy problem polega na tym, że te dwa porty nie dysponują organem, który by koordynował i monitorował ruch morski.
The underlying problem is that these two ports have no body to coordinate and monitor maritime traffic.
PolishZagwarantowanie konkurencyjności stanowi zasadniczy element politycznej mieszanki w pełni funkcjonującego jednolitego rynku.
Ensuring competitiveness is a vital element in the policy mix of a fully functioning single market.
PolishW sprawozdaniu sporządzonym przez pana posła Albertiniego znalazły się koncepcje, z którymi się zgadzam, ale istnieje jeden zasadniczy problem.
The Albertini report contains ideas that I agree with, but there is an underlying problem.
PolishJest to konieczność, choć niedostateczna, zasadniczy warunek prowadzenia przez nas aktywnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
It is a necessary, albeit insufficient, prerequisite for us to pursue an active foreign and security policy.
PolishParlament Europejski wnosi niewątpliwie zasadniczy wkład w nasze wspólne wysiłki na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.
The European Parliament's vital contribution to our joint efforts to promote and protect human rights is undeniable.