"zastrzeżenie" English translation

PL

"zastrzeżenie" in English

PL zastrzeżenie
volume_up
{neuter}

1. general

zastrzeżenie (also: zarzut, obiekcja, sprzeciw)
Podnosimy zatem zastrzeżenie wobec wniosków dotyczących reformy systemów ubezpieczeń i innych środków opartych na otwartej metodzie koordynacji.
Thus we are raising objections to the proposals for the reform of insurance systems and to other measures based on this open method of coordination.
Państwa zastrzeżenie pozostaje jednak uzasadnione i nadamy mu dalszy bieg, lecz muszę podkreślić, że prezydencja zgłosiła swoje usprawiedliwienie z wyprzedzeniem.
Your objection remains important, however, and we will pass it on, but I must emphasise that the apologies of the French Presidency were given in advance.
Do przedmiotowego wniosku trzeba zgłosić jedno podstawowe zastrzeżenie: całkowity brak konsultacji z podmiotami zainteresowanego sektora.
Mr President, Commissioner, there is one initial, major objection that has to be raised against this proposal: that is, its total failure to consult the sector concerned.
zastrzeżenie (also: rezerwacja, rezerwat)
Mam jeszcze drugie zastrzeżenie dotyczące czynnika kosztów pracy.
I have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Europa wniosła formalne zastrzeżenie dotyczące tej kwestii, dając nam pole do manewru.
Europe registered a formal reservation on this issue, thus allowing us room for manoeuvre.
Moje jedyne zastrzeżenie wobec sprawozdania dotyczy Kosowa.
The only reservation I have over the report concerns Kosovo.
zastrzeżenie (also: kompetencja, warunek, kwalifikacja)
zastrzeżenie (also: pytanie, zapytanie, sprawa, kwestia)
Pierwsze zastrzeżenie dotyczyło bezsensownej dodatkowej biurokracji.
The first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Zastrzeżenie Trybunału budzi dokonana przez Komisję tzw. dynamiczna interpretacja kryteriów kwalifikowalności.
The Court has questioned the Commission's dynamic interpretation of eligibility criteria, and the Court's view that the interpretation is flawed must be accepted.
zastrzeżenie (also: warunek)
Popieram zastrzeżenie sprawozdawcy, że nie powinno dojść do militaryzacji przestrzeni kosmicznej.
I support the rapporteur's stipulation that space should not become weaponised.
W Parlamencie Europejskim oczywiście popieramy reformy w ramach ONZ, ale mamy panie komisarzu jedno zastrzeżenie.
Here in the European Parliament we obviously support the reforms within the UN, with one stipulation, Commissioner.

2. insurance

zastrzeżenie

3. formal

zastrzeżenie (also: sprzeciw, upomnienie)
volume_up
caveat {noun} [Amer.] [form.]

Synonyms (Polish) for "zastrzeżenie":

zastrzeżenie

Context sentences for "zastrzeżenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo jest zastrzeżenie, które musi być podstawą naszego podejścia do tej dyrektywy.
That is the proviso which must underlie our approach to this directive.
PolishDlatego zgłaszam swe zastrzeżenie związane z dzisiejszą nieobecnością Rady.
Therefore, I object to the Council's absence today.
PolishZastrzeżenie to nie dotyczy produktów zobojętniających sok żołądkowy, należących do grupy blokerów receptora H2.
The restriction does not apply to antacids belonging to the class of H2 receptor blockers.
PolishJa również chciałbym powtórzyć zastrzeżenie zgłoszone wcześniej przez pana posła Chichestera.
Mr President, I have to echo Mr Chichester's earlier intervention.
PolishMoje pierwsze zastrzeżenie wiąże się z polityką społeczną. Moim zdaniem osiągnęliśmy postęp w kilku sprawach.
My first 'but' has to do with social policy; in my opinion, we have made progress on a number of social dossiers.
PolishMiał do tego pełne prawo, ale też obowiązek pozostać i wysłuchać odpowiedzi: takie mam zastrzeżenie do niego.
He has every right to do so, but he also has a duty to stay to hear the response: that is my complaint against him.
PolishTrzecie zastrzeżenie dotyczy wymiany informacji.
The third point is on sharing information.
PolishMam zastrzeżenie natury praktycznej dotyczące liczby sprawozdań, które - jak zasugerowano - Komisja powinna sporządzać.
I do have a practical concern about the number of reports that it is suggested that the Commission should produce.
Polish., po ponownym rozpatrzeniu opinii, CHMP usunął zastrzeżenie dotyczące możliwości monitorowania jakości leku.
In March 2008, following the re-examination, the CHMP removed its concern regarding the ability to monitor the medicine 's quality.
PolishUsunął również zastrzeżenie dotyczące możliwego zwiększonego zagrożenia krwawieniem, ale utrzymał ogólne zastrzeżenie co do bezpieczeństwa preparatu CIMZIA.
It also removed its concern over the possible increased risk of bleeding, but maintained a general concern over CIMZIA's safety.
PolishPodnosimy zatem zastrzeżenie wobec wniosków dotyczących reformy systemów ubezpieczeń i innych środków opartych na otwartej metodzie koordynacji.
Thus we are raising objections to the proposals for the reform of insurance systems and to other measures based on this open method of coordination.
PolishDrugie zastrzeżenie dotyczy tego, że w niepewnych czasach, w jakich żyjemy, politykę w sprawie zmiany klimatu musi łagodzić potrzeba bezpieczeństwa energetycznego.
The second rider is that, in the uncertain times in which we live, a policy of climate change has to be tempered with the need for energy security.
PolishWprowadziliśmy ochronę przed dyskryminacją wieloraką poprzez zastrzeżenie w sprawozdaniu, że musi zostać zagwarantowany skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do towarów, usług i zasobów.
We have introduced protection against multiple discrimination, by stipulating in the report that effective and non-discriminatory access must be guaranteed.
PolishZastrzeżenie Trybunału budzi dokonana przez Komisję tzw. dynamiczna interpretacja kryteriów kwalifikowalności.
The Court has questioned the Commission's dynamic interpretation of eligibility criteria, and the Court's view that the interpretation is flawed must be accepted.