"zbyt" English translation

PL

"zbyt" in English

EN

PL zbyt
volume_up
{masculine}

zbyt
Ukraina to także ważny rynek zbytu dla produktów europejskich.
Ukraine is also an important sales market for European products.
Naprawdę należy unikać niepewności co do możliwości zbytu dla produktów pochodzących od szczepionych zwierząt.
Uncertainty about sales outlets for products from vaccinated animals really has to be avoided.
Rynkiem zbytu dla produktów powinna być Unia Europejska utrzymująca brak surowców i niektórych wyrobów.
The sales market for products should be the European Union, with its lasting shortage of raw materials and certain products.

Synonyms (Polish) for "zbyt":

zbyt

Context sentences for "zbyt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPodzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
PolishTych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.
And they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.
PolishZamiast pragmatycznego poszukiwania rozwiązania mieliśmy zbyt sztywny rygor.
Instead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
PolishWierzę, że teoria jest dobra, lecz nie przekłada się ona zbyt dobrze na praktykę.
I believe the theory is good, but it is not being applied particularly well.
PolishPrzewodniczący Pöttering zbyt pochopnie zapewnił o braku głosów przeciwnych.
President Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
PolishNależy jednak powiedzieć, że ta rezolucja nie idzie w tym kierunku zbyt daleko.
It must be said, however, that the resolution does not go very far in this direction.
PolishDzięki pracy wykonanej przez pana posła nie będzie wśród nas zbyt wielu rozbieżności.
Thanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
PolishNie było zbyt wielu książek o historii projektowania we wczesnych latach 70.
And there weren't a lot of books about the history of design in the early 70s.
PolishSystem ochrony danych w odniesieniu do zasad SIS II jest zbyt skomplikowany.
The data protection regime applicable to these SIS II rules is unduly complex.
PolishPrzedmiotowe zalecenie Parlamentu Europejskiego jest zbyt nakazowe na szczeblu UE.
This recommendation by the European Parliament is over-prescriptive at the EU level.
PolishCzęsto wydaje się, że są to tylko słowa, które nie zawierają zbyt wiele treści.
It often seems as if they are just words which do not appear to have a lot of content.
PolishMamy jednak problem z percepcją zmian, ponieważ wciąż zbyt mało ludzi je dostrzega.
But what we have is a perception problem because not enough people really get it yet.
PolishParadoksalnie, dyrektywa nie daje Komisji zbyt wielu możliwości działania.
Paradoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
PolishMówi się, że wszyscy powinniśmy być przywódcami, ale nie jest to jednak zbyt efektywne.
So, as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective.
Polishdużymi dawkami początkowymi lamotryginy i zbyt szybkim zwiększaniem dawki, niezgodnym z
high initial doses of lamotrigine and exceeding the recommended dose escalation of
PolishPodobnie jak zbyt wolno zareagowaliśmy na burzę gospodarczą, ale to zupełnie inna sprawa.
Just as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
PolishAbstrahując od tego, wydaje się, że konsensus jest ciągle zbyt mało rozpowszechniony.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
PolishIstnieje kilka wyjątków, w których skróty klawiaturowe nie sprawdzają się zbyt dobrze.
There are a couple of exceptions when keyboard shortcuts don't work as well.
PolishOdpowiedzialni politycy muszą odciąć się od zbyt pospiesznych rozwiązań.
The responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
PolishChcę też powiedzieć, że Parlament ciągle zbyt pośpiesznie wprowadza rozporządzenia.
Can I also say that this House constantly rushes to introduce regulation.