"zbytnio" English translation

PL

"zbytnio" in English

volume_up
zbytni {adj. m}

PL zbytnio
volume_up
{adverb}

zbytnio (also: za, zbyt, nazbyt)
volume_up
too {adv.} (adv./adj.)
Proszę nie ufać zbytnio państwom członkowskim.
Mr Lewandowski, please do not place too much trust in the Member States.
Ocena ta jest zbytnio skoncentrowana na odbiorcach środków, a zbyt mało - na wynikach.
The assessment is focusing too much on where the money is going and too little on results.
Prawdą jest, że była ona zbytnio pochłonięta konfliktami dotyczącymi władzy i wpływów.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
zbytnio (also: za dużo, za wiele, zbyt dużo)
Proszę nie ufać zbytnio państwom członkowskim.
Mr Lewandowski, please do not place too much trust in the Member States.
Ocena ta jest zbytnio skoncentrowana na odbiorcach środków, a zbyt mało - na wynikach.
The assessment is focusing too much on where the money is going and too little on results.
Będę musiał streścić moje pytanie, aby nie przekroczyć zbytnio przydzielonego mi czasu.
I will have to summarise my question so as not to exceed the time allotted to me by too much.
zbytnio (also: nadmiernie, przesadnie)
volume_up
unduly {adv.}
Jeżeli jest to powszechne przekonanie, to nie powinniśmy być zbytnio zdziwieni, że tak trudno jest osiągnąć porozumienie w sprawie kształtu naszej wspólnej przyszłości.
If this is the underlying sentiment, then we should not be unduly surprised that it is so difficult to reach an agreement to define a future together.

Context sentences for "zbytnio" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishByć może jej nie doceniliśmy, i może jej się to zbytnio nie spodobało.
We were perhaps taking her for granted, and maybe she didn't like that that much.
PolishRaz jeszcze ludzie byli przejęci, ale w praktyce nie przejęli się zbytnio.
Once again people were concerned, but did not actually concern themselves much in practice.
PolishNie będę jednak ukrywał tego, że nie jesteśmy zbytnio zadowoleni z reżimu przewozów kabotażowych.
However, I cannot hide the fact that we are not overly happy with the cabotage regime.
PolishAle jeśli maszyny Rube Goldberga i poezja wideo nie interesują was zbytnio to co powiecie na to?
But if Rube Goldberg machines and video poetry aren't quite your cup of tea, how about this.
PolishNie jest jednak żadną tajemnicą, że Komisja nie jest zbytnio zadowolona z wyników w tym przypadku.
It is no secret, however, that the Commission is not very happy with the result achieved here.
PolishChciałam to oddać jak najszybciej, i nie starałam się zbytnio.
I wanted to get it done quickly, and I didn't do a very good job.
PolishZbytnio scentralizowana oraz pozbawiona elastyczności WPRyb przyniosła liche efekty i musimy się z tym pogodzić.
The over-centralised, inflexible CFP has failed miserably and we must accept that.
PolishAle Parlament absolutnie nie może być zbytnio paternalistyczny.
But Parliament absolutely must not be overly paternalistic.
PolishNie cofając się zbytnio w czasie do roku 1990, oto nasze biuro.
Not going back very far in time, 1990, that's our office.
PolishDotychczas władze w Kijowie zbytnio się nimi nie interesowały i nie zapewniły im podstawowych praw.
The authorities in Kiev have hitherto shown them little interest in terms of guaranteeing basic rights.
PolishOczywiście: w stanie tym nie mógł zbytnio szaleć, ale też i nie był martwy. ~~~ I nie ucierpiał.
Now, in this state of de-animation, it could not go out dancing, but it was not dead, and it was not harmed.
PolishRozumiem niepokój niektórych posłów, aby nie obciążać zbytnio niektórych sektorów rynku wymogami.
I understand the concerns of some Members not to overburden certain sectors of the market with requirements.
PolishJeżeli fundusz ten nie jest zbytnio wykorzystywany, oznacza to, że trzeba dokonać jego przeglądu i zreformować go.
If this fund is not being used very much, it means that it needs to be reviewed and reformed.
PolishWiem, że nie interesuje to zbytnio moich koleżanek i kolegów posłów, ale musimy to odnotować w protokole.
I know that this is not very interesting for my fellow Members, but we need to record it in the Minutes.
PolishWiele spośród tych umów było zbytnio restrykcyjnych i nie gwarantowało pełnego dostępu do poszczególnych rynków.
Many of these agreements were restrictive and did not offer full access to the respective markets.
PolishNie byłam zbytnio surowa, ponieważ w rzeczywistości mamy trochę więcej czasu, niż przewiduje regulamin.
I have not been particularly strict, because we actually have a little more time than is stated in the rules.
PolishMówił pan również o tak zwanym froncie, który stara się o zniesienie i nie dowierza zbytnio moratorium.
Also, you spoke of the so-called front that seeks abolition and does not have any great belief in a moratorium.
PolishNie powinniśmy jednak zbytnio dramatyzować tej sytuacji.
Let us, however, not overdramatise the situation.
PolishWiele już tu powiedziano, tak że nie będę się zbytnio rozwodził nad naszym dzisiejszym tematem.
(FR) Mr President, much has already been said, so I will not go on at length about this subject.
PolishLiczne państwa, które produkują ropę, nie są zbytnio demokratyczne, a pomimo to są wspierane przez USA.
There are a lot of countries, oil-producing countries, that aren't very democratic, but supported by the United States.