PL

zdobyć {verb}

volume_up
1. general
Jeżeli mielibyśmy flagę europejską, to zarówno moi, jak i pani rodacy mogliby zdobyć nieco więcej medali.
If we had the European flag, my countrymen and yours might win a few more medals.
Pewnie mogłabym zdobyć nagrodę za kreatywne wykorzystanie harvardzkiego dyplomu prawnika.
I probably can win a prize for the most ways to use a Harvard Law School degree because of all the things I'm doing.
Chciałam zdobyć nagrodę, ponieważ przez całe życie nic nie wygrałam.
I said, "I'm going to win an award," because I had never won an award in my entire life.
volume_up
to muster {v.t.} (summon)
Na to byliśmy w stanie się zdobyć dla Sergio.
This was what we were able to muster for Sergio.
Wydarzenia mające miejsce we Włoszech pokazują, że wolność słowa stanowi czasem dla reżimu, który zdobył kontrolę nad wolnością słowa, większe zagrożenie niż broń.
What is happening in Italy shows that the freedom of speech is sometimes more dangerous than weapons to a regime that seizes power over the freedom of speech.
zdobyć (also: zdobywać, odnieść, odnosić)
volume_up
to rack up {vb} [Amer.] [coll.] (victory, success)
W szczególności myślałam o Internecie i o tym, jak tą drogą można te towary zdobyć.
I was thinking about the internet in particular and how those goods could be reached through the internet.
Masz bramkę i masz piłki, którymi zdobędziesz tą bramkę.
You have a goal, and you have the balls to reach that goal.
Globalny zasięg tej polityki i jej holistyczne podejście wymaga jasnych koncepcji i znacznych środków finansowych, które trudno zdobyć teraz, w czasie kryzysu.
The global reach of this policy and its holistic approach require clear ideas and substantial financial resources that are difficult to come by in this moment of crisis.
2. "coś"
Dobra wiadomość - borany łatwo zdobyć.
Now the good news is, Boranes you can get hold of.
Już wcześniej przemycił witaminę C do obozu, a teraz zdołał zdobyć zapasy marmite na czarnym rynku.
He'd already smuggled vitamin C into the camp, and now he managed to get hold of supplies of marmite on the black market.
Więc pojechałem tam w 2007 roku i udało nam się zdobyć ten raport zaraz przed wyborami -- -- wyborami powszechnymi z 28 grudnia.
So I went there in 2007, and we managed to get hold of this just prior to the election -- the national election, December 28.
3. sports
zdobyć (also: zdobywać)
Dzieci, które wytrwały, zdobyły 250 punktów więcej na teście SAT.
The kids who resisted scored 250 points higher on the SAT.

Context sentences for "zdobyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.
Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.
PolishSprawia, że rzeczy wydają się tak pociągające, że musimy się starać je zdobyć.
It makes something look so attractive that you just have to go after it.
PolishInaczej mówiąc, dlaczego nie udało się nam zdobyć odpowiedniego poparcia politycznego?
In other words, why have we failed to galvanise sufficient political will?
PolishCzy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
Polish. ~~~ By zdobyć tą świadomość, wystarczy znaleźć w sobie dziecko.
Having a sense of awareness is just about embracing your inner three year-old.
PolishW żadnym z tych krajów czynniki religijne nie zdołały zdobyć przewagi.
In none of these countries have religious elements succeeded in establishing supremacy.
Polishczłonek Komisji - Zaufania nie można nakazać, trzeba sobie na nie zapracować i zdobyć.
Member of the Commission. - Trust can never be commanded, it has to be deserved and earned.
PolishTo kot, którego wytresowano, żeby reagował na trąbkę by zdobyć jedzenie.
This is a cat that's been trained to respond to a trumpet for food.
PolishW związku z tym najważniejszą rzeczą jest, aby zdobyć się na odwagę, by chwycić byka za rogi.
Therefore, the most important thing is to have enough courage to grab the bull by its horns.
PolishJest to świetny pojęciowy model, aby zdobyć świat, chyba, że jesteś fizykiem cząsteczkowym.
And so this is a great conceptual model to have of the world, unless you're a particle physicist.
PolishW szczególności myślałam o Internecie i o tym, jak tą drogą można te towary zdobyć.
I was thinking about the internet in particular and how those goods could be reached through the internet.
PolishGłoszącym krytykę dziennikarzom trudno jest zdobyć pozycję zawodową.
Critical journalists have difficulty obtaining credentials.
PolishCzego nie udało się osiągnąć orężem, próbujecie teraz zdobyć, posługując się szantażem gospodarczym.
What you failed to achieve with weapons you are now trying to achieve with economic blackmail.
PolishDzięki temu mogę mieć zdobyć trochę więcej czasu.
I can't see this clock and I can't see the timing, so holy God, woohoo!
PolishEuropa powinna zdobyć się na odwagę i wysłać czytelny sygnał, bo w desperacji potrzebne są desperackie środki.
Europe should dare to send clear messages, for desperate times call for desperate measures.
PolishBardzo łatwo zdobyć pieniądze na przedsięwzięcia zdrowotne.
[It's] very easy to raise money for health-care ventures.
PolishJak inaczej możemy zdobyć dane o występowaniu HIV w przeszłości.
And I started thinking about how else might we figure out what the prevalence of HIV was in Africa in the past.
PolishZaufania nie można kupić ani zdobyć poprzez wydawanie dekretów.
Confidence can neither be decreed nor purchased.
PolishPrzyszłam, bo będzie w mieście kiermasz... aby zdobyć pieniądze na zbudowanie nowego sierocińca.
You see, they're having a big bazaar in town... and they're trying to raise enough money to build a new orphanage.
PolishWierzę, że jego rodzinie udało się zdobyć dla niego najważniejsze lekarstwo, ale nie jestem tego pewien.
I believe that his family have succeeded in bringing him essential medicine, but I am not certain of this.