"zdrowie" English translation

PL

"zdrowie" in English

PL zdrowie
volume_up
{neuter}

zdrowie (also: zdrówko)
volume_up
health {noun}
Środki te mogą jednak wpływać także na zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt i środowisko naturalne.
However, they can also have an impact on human health, animal health and the environment.
Niemniej zdrowie czy przywrócenie zdrowia nie jest tylko przysługującym prawem.
However, health or restoration to health is not just a right.
Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (krótka prezentacja)
Health concerns associated with electromagnetic fields (short presentation)
zdrowie
volume_up
wellness {noun} [Amer.]
Kiedy zaczniemy łączyć te informacje, dowiemy się lepiej co z nimi robić i jak lepiej zrozumieć swoje własne patologie, zdrowie i dobrostan.
And as we start to integrate this information, we're going to know better what to do with it and how better to have insight into our own pathologies, health and wellness.

Synonyms (Polish) for "zdrowie":

zdrowie

Context sentences for "zdrowie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzez długi czas sądziliśmy, że na nasze zdrowie wpływa tylko to, co jemy i pijemy.
For a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.
PolishWierzę także, że informacje geograficzne mogą zapewnić zarówno mi jak i wam dobre zdrowie.
And I believe that geographic information can make both you and me very healthy.
PolishZasmuciliśmy ocean, więc zasmuciliśmy ludzi i naraziliśmy ich zdrowie.
We made the ocean unhappy; we made people very unhappy, and we made them unhealthy.
PolishPrzyczyny oraz długotrwały wpływ tego stanu na zdrowie są do chwili obecnej nieznane.
The cause and the long-term effects of these changes are not yet known.
PolishJabłka, banany i pomarańcze przeciwdziałają otyłości i zapewniają nam zdrowie.
Apples, bananas and oranges prevent obesity and keep us healthy.
PolishZ perspektywy czasu, myślę, że się nieco martwiła o moje zdrowie psychiczne.
In retrospect, I think she was slightly worried about my sanity.
PolishStąd ważne jest dla nas zdrowie euro i zdrowie strefy euro.
This is why it is important for us to have a healthy euro and a healthy euro area.
PolishSądzę, że jest to sposobność, by umożliwić młodzieży zdrowie odżywanie.
I think this is one opportunity where we can give them the possibility of good healthy eating.
PolishJutro nastąpi wielki dzień: zdrowie stanie się towarem na rynku wewnętrznym.
Mr President, tomorrow is the big day when healthcare becomes an internal market product.
PolishZdrowie odżywianie i ćwiczenia oraz edukacja ogólna na dobrym poziomie są szczególnie istotne.
Healthy nutrition and exercise and a good level of general education are particularly important.
PolishA potem z powrotem do Stanów by odzyskać zdrowie w szpitalu dla weteranów takim jak ten w Walter Reed.
And then back to the States to recuperate at veterans' hospitals, such as here in Walter Reed.
PolishZdaję sobie sprawę, że zdrowie i edukację też trzeba zapewnić.
So we can make a catalytic to help us provide some of that.
PolishW tym punkcie zdrowie pacjenta jest nieodwracalnie zniszczone.
At that point, the patient is damaged beyond recovery.
PolishObróciły się przeciwko mnie strachy, jako wiatr ściągają duszę moję; bo jako obłok przemija zdrowie moje.
Terrors are turned upon me; They chase mine honor as the wind; And my welfare is passed away as a cloud.
Polish. ~~~ Ludzkie zdrowie również.
It can be a very complicated thing, the ocean.
PolishCzy informacje geograficzne wpływają na wasze zdrowie?
Can geographic information make you healthy?
PolishPomagają hodowcom podtrzymać zdrowie i produktywność zwierząt, a także zapewnić wysokie poziomy dobrostanu zwierząt.
They help farmers to keep their animals healthy and productive and also ensure high levels of animal welfare.
PolishPrzetoż teraz pójdź proszę, dam ci radę, a zachowasz zdrowie twoje i zdrowie syna twego Salomona.
Now therefore come, let me, I pray thee, give thee counsel, that thou mayest save thine own life, and the life of thy son Solomon.
PolishZłe dźwięki niszczą nie tylko zdrowie.
And that's not the only thing that bad sound damages.
PolishW związku z tym mogę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, Komisja popiera zdrowy tryb życia i zdrowie reprodukcyjne.
In this context, I would just like to say that in general the Commission promotes a healthy and reproductive life.