"zdrowy" English translation

PL

"zdrowy" in English

PL

zdrowy {adjective masculine}

volume_up
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
Zdrowy system bankowy stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia trwałej naprawy gospodarczej.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Są to czynniki odpowiadające za zdrowy i zrównoważony rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
These are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
zdrowy (also: silny)
Nowy, zdrowy międzynarodowy system finansowy musi się opierać na zasadach uczciwości.
The new, sound workings of international finance will have to be based on fairness.
Wszyscy chcemy mieć zdrowy rynek, ze zdrowymi podmiotami gospodarczymi sprzedającymi bezpieczne produkty.
We are all concerned to have a sound market, with sound economic operators selling safe products.
Zdrowy system finansowy jest warunkiem koniecznym właściwego funkcjonowania gospodarki w narażonych na wstrząsy częściach świata.
A sound financial system is a prerequisite for a functional economy in vulnerable parts of the world.
zdrowy (also: zdrów)
Tym samym zakaz palenia uratował wiele osób i okazał się skutecznym narzędziem promującym wśród mieszkańców Szkocji zdrowy tryb życia.
The smoking ban has therefore saved lives and has been effective in promoting better health for Scots.
Działa i na zdrowe i na uszkodzone części, wymagające naprawy.
And it also will affect normal circuits as well as the abnormal ones that you want to fix.
Muszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.
They need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Najbardziej niepokoją mnie dwie pozycje w kategorii "antonimy": "cały" i "zdrowy".
I find the last two words under "Near Antonyms," particularly unsettling: "whole" and "wholesome."
Ma o bezpośredni wpływ na szanse na zdrowe relacje między nimi.
This will immediately have an impact on any chance for a wholesome relationship between the two.
Obywatele UE muszą mieć dostęp do wystarczającej ilości zdrowych artykułów żywnościowych niezależnie od problemów gospodarczych.
The people of the EU must have access to sufficient wholesome food, despite economic difficulties.
Toczy się tam zdrowa debata polityczna, natomiast wyborcy mają prawdziwy wybór.
Political debate is robust and voters have a genuine choice.
I zamieniasz się ze zdrowego, krzepkiego 29-cio letniego mężczyzny, w kogoś kto nie może sam oddychać, poruszać się ani mówić.
And you go from being a healthy, robust 29-year-old male to someone that cannot breathe, cannot move, cannot speak.
Były w doskonałej kondycji, zdrowe, dobrze odżywione, bez blizn - takie, jak powinny wyglądać.
They were in perfect condition, very fat and healthy, robust, no entanglement scars, the way they're supposed to look.

Context sentences for "zdrowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInne połączenia nadal funkcjonują, mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, że nie powinny.
Others are still in service when common sense suggests that they should not be.
Polish(Śmiech) Mój zdrowy rozsądek, moje dobre chęci kłóciły się z kubkami smakowymi.
(Laughter) So my common sense, my good intentions, were in conflict with my taste buds.
PolishWęgrzy postawili na tożsamość narodową, własne państwo i zdrowy rozsądek.
Hungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
PolishOraz, w przeciwieństwie do dużej ilości czekolady, uśmiech jest zdrowy.
And, unlike lots of chocolate, lots of smiling can actually make you healthier.
PolishNie jest to priorytet prawicowy ani lewicowy, to zwyczajny zdrowy rozsądek.
It is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
PolishChodzi tutaj o coś więcej niż tylko kwestia sprawiedliwości, chodzi o zdrowy rozsądek.
This is more than a question of justice; it is a question of common sense.
PolishRazem tworzą zdrowy rozsądek, który Arystoteles uznawał za cnotę mistrzów.
Together they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
PolishMam wielką nadzieję, że kiedy ustąpi gniew, zwycięży zdrowy rozsądek.
When the anger has subsided, I very much hope that good sense will prevail.
PolishTo, czego teraz potrzebujemy w odniesieniu do osiągnięcia celów, to zdrowy rozsądek.
What we need now is common sense when it comes to meeting targets.
PolishOśmielmy się zrobić to, co dyktuje zdrowy rozsądek, zanim będzie za późno.
Let us dare to do what common sense dictates before it is too late.
PolishZdrowy język jest drzewo żywota; ale przewrotność z niego jest jako zdruzgotanie od wiatru.
A gentle tongue is a tree of life; But perverseness therein is a breaking of the spirit.
PolishJeśli masz zapalenia wyrostka, trzeba go usunąć i jesteś zdrowy.
If you have appendicitis, they take your appendix out, and you're cured.
PolishOdpowiedni krajowy urząd powinien decydować w taki sposób, w jaki podpowiada nam zdrowy rozsądek.
The competent national authority should decide what common sense dictates in a given case.
PolishJeżeli zwycięży zdrowy rozsądek, Parlament ten zagłosuje za zmniejszeniem budżetu na 2012 rok.
If common sense prevails, this Parliament will vote for a reduction of the EU budget for 2012.
PolishU 41 % pacjentów występował zdrowy nabłonek płaski, a u 49 % nie stwierdzono dysplazji.
Forty-one percent of patients showed normal squamous cell epithelium and 49 % had absence of dysplasia.
PolishZdrowy rozsądek podpowiada nam, że jeśli uprawa bawełny dobrze prosperuje, nie wymaga żadnego wsparcia.
Common sense tells us that if cotton production is prosperous it does not require any support.
PolishOczywiście, zdrowy rozsądek mówi, że jeśli chcemy pomóc ludziom, kierujemy się tam gdzie oni są.
Now, obviously it makes common sense that if you want to help the people, you go where the people are.
PolishChodzi o zdrowy rozsądek.
It is not about French agriculture; it is about common sense.
PolishMoim zdaniem współczucie i zdrowy rozsądek to dwa czynniki, które obecnie powinny kierować naszymi działaniami.
Sympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.
PolishZdrowy rozsądek zatriumfował nad nieprzejednaniem, a szacunek dla prawa wziął górę nad prawem dżungli.
Common sense prevailed over intransigence and respect for the law reigned over the law of the jungle.