"ze" English translation


Did you mean: że
PL

"ze" in English

volume_up
ze {prp.}

PL ze
volume_up
{preposition}

ze (also: z, od, do, przez)
volume_up
from {prp.}
Ze sprawozdania w oczywisty sposób wynika, że UE postrzega Azję Środkową z dwóch perspektyw.
It is evident from the report that the EU views Central Asia from two standpoints.
Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (
Products that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Wyobraźmy sobie, że podróżujemy ze Strasburga do sąsiedniego kraju.
Imagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
ze (also: z)
volume_up
fro {prp.} [Scot.] (from)
Dyskusje toczyły się całą noc, a każda ze stron miotała się i żadna nie chciała ustąpić.
The discussions went on all night with each side going to and fro and neither wanting to give in.
Tak, że się tułać będą od morza aż do morza, i od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą.
And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east; they shall run to and fro to seek the word of Jehovah, and shall not find it.
ze (also: z, od)
volume_up
fae {prp.} [Scot.]
ze (also: z)
volume_up
outa {ctr.} [coll.] (out of)
ze (also: z)
volume_up
outta {ctr.} [coll.] (out of)
Get the fuck outta my chair.
ze (also: z, za pomocą)
volume_up
with {prp.}
Mam nadzieje, że zgodzicie się ze mną, że nie ma już problemu z przepustowością.
You would agree with me, hopefully, there's no issue of capacity anymore.
I pozwolę sobie stwierdzić, że to dobrze, że cieszylibyśmy się ze słyszenia mowy.
And let me tell you right now, it's fine that we would all be very happy with speech.
Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że musimy dobierać właściwsze środki prawne.
I agree with the rapporteur that we must choose more appropriate legislative measures.

Context sentences for "ze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOznacza to, że wspomniane 64 poprawki zastąpiono jednym tekstem skonsolidowanym.
This meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
PolishDlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
PolishJest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
PolishMam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
PolishZ zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
I am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Polish(RO) To prawda, że transport lotniczy jest najbezpieczniejszą formą transportu.
(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
PolishMartwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
PolishWspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
PolishRekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
PolishWydaje się, że sprawozdawczymi okazała względy kobietom pracującym w rolnictwie.
It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
PolishW razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
PolishSą momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
author. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
PolishPo sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
Ensuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
PolishPodzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
PolishUważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
I believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
PolishSądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.
I think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.
PolishCieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.
I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
PolishSą sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
They are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
PolishDwie grupy zdecydowały, że się panu całkowicie sprzeciwią - Zieloni i komuniści.
Two groups have decided to totally oppose you - the Greens and the Communists.
PolishWydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.
It is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.