"zespół" English translation

PL

"zespół" in English

PL zespół
volume_up
{masculine}

zespół (also: syndrom)
Uogólniona odpowiedź zapalna (SIRS) lub zespół przesiąkania włośniczek:
Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) or capillary leak syndrome:
obrzęk uogólniony, hipotermia, zespół odstawienny, uczucie zimna w kończynach,
Generalised oedema, Hypothermia, Drug withdrawal syndrome, Peripheral coldness
Zespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zespół Stevensa- Johnsona, rumień wielopostaciowy.
Lyell syndrome/ toxic epidermolysis, Stevens-Johnson syndrome or Erythema multiforme.
zespół (also: grupa, banda, zgraja, gromada)
volume_up
group {noun}
Twój ulubiony zespół wokalny to Diana Ross i...
Your favorite singing group -- it's Diana Ross and the --
Mój zespół i ja sam będziemy ze swej strony ściśle śledzić działania grupy roboczej Rady.
For my part, my teams and I will be following the efforts of the Council working group very closely.
W tym kontekście na pierwszym posiedzeniu Forum w 2008 roku powołano zespół roboczy ds. rachunków.
In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.
zespół (also: drużyna, ekipa, skład)
volume_up
team {noun}
Stworzyliśmy zatem zespół, zespół świetnych ludzi, i zaczęliśmy się tym zajmować.
So we formed a team, a great team of people, and we started doing this.
Jest to zespół, za którym mogą państwo z przekonaniem zagłosować, zespół zasługujący na państwa poparcie.
This is a team for which you can vote with confidence, a team that deserves your support.
Lekarz, medyczny zespół z Uniwersytetu Miami przyjechali o 5 rano.
The doctor, medical team from University of Miami arrived at five in the morning.
zespół (also: garnitur, zestaw, ansambl, kreacja)
A po zrobieniu tego, naprawdę patrzą na siebie, i pierwsi muzycy orkiestry prowadzą cały zespół we wspólnej grze.
And after doing that, they really look at each other, and the first players of the orchestra lead the whole ensemble in playing together.
Na skutek konfliktu z zespołem, zrezygnowała ze stanowiska i w 1999 roku została etatową reżyserką w wiedeńskim Burgtheater.
After arguments with the ensemble, she announced her departure and in 1999 moved to the Burgtheater in Vienna as in-house director.
I rzeczywiście, start z młodym zespołem aktorskim i tanecznym do najłatwiejszych nie należał, a krytycy dość często dawali wyraz swemu rozczarowaniu.
The start with the young ensemble of actors and dancers was not easy.
zespół (also: drużyna, ekipa, załoga, obsada)
volume_up
crew {noun}
Nikt nie może pozwolić sobie na utrzymywanie w pogotowiu zespołu przez 24 godziny na dobę, ani na to, co mamy w Wikipedii.
You could never afford to have a standby crew of people 24 hours a day and do what we're doing at Wikipedia.
Teraz, przy scenach wypadku samochodowego, decydujące znaczenie ma bezpieczeństwo nie tylko samego kaskadera ale i całego zespołu.
It's critical now that when a car crash happens it isn't just the stunt person we make safe, it's the crew.
zespół (also: ekipa, brygada, skład)
volume_up
squad {noun}
zespół (also: pracownicy, personel, buława, laska)
volume_up
staff {noun}
Tak więc moi studenci, mój zespół, rozcinaliśmy je.
So my students, my staff, we've been cutting them open.
Chciałabym podziękować prezydencji i zespołowi pani komisarz Reding, z którymi od stycznia prowadziłam negocjacje.
I should like to thank the Presidency and Mrs Reding's staff, with whom I have been negotiating since January.
Od czasu pierwszych produkcji Marthalera, zachował się osobowy rdzeń zespołu, który miał równoprawny udział w sukcesie jego inscenizacji.
Since his first productions, a core staff that has an equal share in the success of his works has proved its worth.

Context sentences for "zespół" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTworzymy osobne działy w obrębie X PRIZE; mamy zespół kosmosu, myślimy o orbicie.
And the way we're doing that is we're creating prize teams within the X PRIZE.
PolishDuszność Zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc)
Dyspnoea Respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)
Polishjeśli u pacjenta lub u jakiejś osoby z rodziny występuje „ zespół wydłużonego odstępu QT ”
while taking other medicines containing any of the following active substances:
Polishjeśli u pacjentki występuje ciężkie zapalenie żył lub zakrzepy żylne (czynny zespół
If you suffer from severe inflammation of the veins or blood clotting in the veins (active
PolishPrawa podstawowe są współzależne i stanowią niepodzielny zespół praw.
Fundamental rights are interdependent and constitute an indivisible set of rights.
PolishW samą porę pojawił się tam zespół ekonomistów i zaproponował: „Spróbujmy urządzić przetarg.
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
PolishZespół przepisów prawnych sam nie zapewni właściwej ochrony konsumentom.
A body of legal provisions alone does not ensure that consumers are actually protected.
Polishjeśli u pacjenta lub u jakiejś osoby z rodziny występuje „ zespół wydłużonego odstępu QT ”
if you or someone in your family are known to have an abnormality of electrocardiogram
PolishA to dlatego, że pojawia się tu zespół czynników, które mają negatywny wpływ na rybaków.
This is because we have a combination of factors that impact the fishers very negatively.
PolishTo znaczy, słyszałam, że jego zespół gra tej samej nocy na innym przyjęciu.
I mean, I heard his band is playing at another party the same night.
PolishZespół ostrego wyczerpania oddechowego, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc
Respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)
PolishPrzełomu w spektroskopii dokonał zespół Pink Floyd, w roku 1973.
The power of spectroscopy was actually realized by Pink Floyd already in 1973.
PolishZespół mojego kolegi zbudował taki detektor. ~~~ Zespół mojego kolegi zbudował taki detektor.
So one of my colleagues up the road and his collaborators have built such a detector.
PolishW rezultacie opracowano zespół przepisów, które stwarzają o wiele za dużo formalności.
The result is a set of provisions that create far too much red tape.
PolishW rzadkich przypadkach zespół zakrzepowo- zatorowy był związany z leczeniem menotropiną/ hCG.
In rare instances, thromboembolisms have been associated with menotropin/ hCG therapy.
PolishPan Verhofstadt powiedział, że nie powinniśmy oglądać się na zespół zadaniowy.
Mr Verhofstadt said that we should not wait for the task force.
PolishW rzadkich przypadkach zespół zakrzepowo- zatorowy był związany z leczeniem menotropiną/ hCG.
In rare instances, thromboembolisms have been associated with menotrophin/ hCG therapy.
PolishZespół wypalenia pracowników jest nie tylko problemem psychologicznym, zmniejsza również wydajność.
Besides workers' burn-out being a human problem, it also reduces productivity.
PolishDrgawki, encefalopatia, zespół Guillaina- Barrego, objawy pozapiramidowe
Visual disturbances (including blurred vision (see Section 4.4), chromatopsia and photophobia)
PolishDrgawki, encefalopatia, zespół Guillaina- Barrego, objawy pozapiramidowe
Visual disturbances (including blurred vision (see Section 4.4), chromotopsia and photophobia)