"zestaw" English translation

PL

"zestaw" in English

PL

zestaw {masculine}

volume_up
1. general
Zestaw do sporządzenia produktu radiofarmaceutycznego do infuzji (w fiolkach):
Kit for radiopharmaceutical preparation for infusion (in vials):
NeoSpect 47 mikrogramów, zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego
NeoSpect 47 micrograms, kit for radiopharmaceutical preparation
Zestaw do sporządzenia produktu radiofarmaceutycznego do infuzji
Kit for radiopharmaceutical preparation for infusion
zestaw (also: garnitur, para, serwis, komplet)
W MLL jest to środkowy zestaw genów, w AML - dolny zestaw genów.
In MLL, it's the middle set of genes, and in AML, it's the bottom set of genes.
To nowy zestaw wartości, nowy zestaw rzeczy, które ludzie cenią.
There's a new set of values, a new set of things people value.
Zestaw wielodawkowy zawiera zestaw strzykawek wyskalowanych w jednostkach FSH.
A set of administration syringes graduated in FSH units is supplied in the GONAL-f Multidose box.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Później będziemy omawiać problem odrzutów oraz zestaw środków, dzięki którym być może zaczniemy rozwiązywać problemy.
Later we will be discussing the problem of discards and a combination of measures may perhaps begin to resolve the problems.
(Śmiech) To właśnie jej zestaw obowiązkowy.
(Laughter) This is her ensemble.
zestaw (also: grupa, partia, porcja)
volume_up
lot {noun} [Brit.] (set, batch)
To jest zestaw słuchawkowy, jaki zobaczycie na wielu kombinezonach kosmicznych.
This is the communication headset you'll see on lots of space suits.
Przypomniało mi to poranną rozmowę dotyczącą zestawu komputerowego zaprojektowanego specjalnie dla Afryki.
It reminded me a lot of the talk we heard this morning, about this operating room machinery that was designed specifically for Africa.
Tak jak wcześniej, kiedy to mnóstwo amatorów zajmowało się komputerami, teraz można dostać zestawy do ich składania i książki do ich hakowania.
And just as in the early days, when there was a lot of sort of amateur interaction over computers, you can now get various hacking kits, how-to-hack books.
W tym celu uruchomimy cały zestaw stosownych unijnych programów pomocy finansowej.
To do this, we will continue to employ the whole range of appropriate EU financial assistance programmes.
Jabra oferuje gamę zestawów słuchawkowych, które współpracują bezproblemowo z telefonami Aastra.
Jabra offers a range of headsets which seamlessly integrate with Aastra phones.
Oba zestawy danych dotyczyły dzieci, młodzieży i pacjentów dorosłych w przedziale wiekowym od 1 roku do 43 lat.
Both data sets included paediatric, adolescent and adult patients with an age range of 1 year to 43 years.
Niedawno zatwierdzony pakiet energetyczny stanowi najnowszy zestaw działań.
The latest set of measures was the recently approved energy package.
Zestaw startowy Rebif odpowiada potrzebom pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.
The Rebif initiation package corresponds to the patient needs for the first month of treatment.
Zestaw taki wystarczy pacjentowi na 12 pierwszych iniekcji.
This package meets the patient 's needs for the first 12 injections.
zestaw
W MLL jest to środkowy zestaw genów, w AML - dolny zestaw genów.
In MLL, it's the middle set of genes, and in AML, it's the bottom set of genes.
To nowy zestaw wartości, nowy zestaw rzeczy, które ludzie cenią.
There's a new set of values, a new set of things people value.
Zestaw wielodawkowy zawiera zestaw strzykawek wyskalowanych w jednostkach FSH.
A set of administration syringes graduated in FSH units is supplied in the GONAL-f Multidose box.
2. "czegoś"
zestaw (also: komplet)
W MLL jest to środkowy zestaw genów, w AML - dolny zestaw genów.
In MLL, it's the middle set of genes, and in AML, it's the bottom set of genes.
To nowy zestaw wartości, nowy zestaw rzeczy, które ludzie cenią.
There's a new set of values, a new set of things people value.
Zestaw wielodawkowy zawiera zestaw strzykawek wyskalowanych w jednostkach FSH.
A set of administration syringes graduated in FSH units is supplied in the GONAL-f Multidose box.

Context sentences for "zestaw" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJabra BT530 - Najlepszy zestaw słuchawkowy 2008 roku, Mobile Internet Monthly, Polska
Jabra BT530 - The Best Headset of the Year 2008, Mobile Internet Monthly, Poland
PolishKolejną ważną kwestią jest zestaw narzędzi, za który odpowiadała pani Schaldemose.
Another important aspect is the toolbox, for which Mrs Schaldemose was responsible.
PolishŁatwy w obsłudze i niedrogi zestaw nadzoru sklepów detalicznych i małych firm
For easy and affordable surveillance of retail shops and smaller businesses
PolishZestaw języków i sposoby nauczania języków obcych będą odgrywać bardzo ważną rolę.
The composition and ways of learning foreign language will play a very important role.
PolishZestaw Jabra Biz 2400 Duo, Noise Canceling, STD jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.
Jabra BIZ™ 2400 Duo, noise-cancelling, STD is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.
PolishZestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.
A duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.
PolishMogłyby stanowić zestaw instrumentów wzmacniających Pakt stabilności i wzrostu.
It can act as a toolbox for reinforcing the Stability and Growth Pact.
PolishChoć zestaw Jabra Pro™ 9400 wygląda skomplikowanie, jest on niezwykle łatwy w instalacji.
Despite its advanced look, the Jabra PRO™ 9400 is remarkably easy to install.
PolishI przypuśćmy że mają, wiecie, zupełnie inny zestaw zmysłów i tak dalej.
And suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
PolishProfil to zestaw reguł i ustawień definiujących wyświetlane raporty.
A profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
PolishZestaw edukacyjny dla laboratoriów powinien zawierać następujące kluczowe elementy:
The educational programme for laboratories should inform about the following key elements:
PolishTo jest zestaw słuchawkowy, jaki zobaczycie na wielu kombinezonach kosmicznych.
This is the communication headset you'll see on lots of space suits.
PolishSprawozdawca proponuje cały zestaw środków, mających umożliwić realizację tego celu.
The rapporteur proposes a whole raft of measures to make this possible.
PolishPrzed rozpoczęciem wlewu podłączyć zestaw dostępu dożylnego i wypełnić go preparatem Erbitux.
Connect the infusion line and prime it with Erbitux before starting the infusion.
PolishBędą one wspomagane przez cały zestaw narzędzi znajdujących się w domu.
These will be augmented by a whole suite of tools actually in the home now.
PolishPlanujemy już także trzeci zestaw, a więc prace trwają i będą kontynuowane.
We are also already planning the third batch, so the work is ongoing and will be continued.
PolishOdwrócić zestaw strzykawki i fiolki, następnie wycofać tłok, aby pobrać rozpuszczony lek.
Turn the syringe-vial-assembly over, then withdraw plunger to redraw the dissolved drug.
PolishPrzekręcić cały zestaw (butelkę i dozownik) butelką do góry (patrz rys.
Turn the entire unit (bottle and dispenser) upside down (see figure 3).
PolishZestaw Jabra Biz 2400 Duo, Ultra Noise Canceling, LS jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.
Jabra BIZ™ 2400 Duo ultra noise-cancelling, LS is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.
PolishWzgórza przedstawiają cały zestaw danych jako duże, galaretowate, nieco chwiejące się pagórki.
Mounds visualizes the entire dataset as large, gelatinous blobs which kind of jiggle.