PL zgodność
volume_up
{feminine}

1. IT

zgodność
Różnorodność i zgodność na rynku pracy i w społeczeństwie mają podstawowe znaczenie.
Diversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Zgodność z następującymi zestawami do infuzji została potwierdzona:
Compatibility with the following infusion sets has been verified:
Potwierdzono zgodność z wieloma zestawami infuzyjnymi.
Compatibility with a number of infusion sets has been verified.

2. other

zgodność (also: zgoda)
Ponadto, jednolita procedura przetargowa Eurosystemu została opracowana w zgodności z przepisami wspólnotowego prawa ochrony konkurencji.
Moreover, the single Eurosystem tender procedure has been developed in accordance with EC competition law.
Ratyfikacja traktatu lizbońskiego w Republice Czeskiej przebiegała oczywiście w całkowitej zgodności z czeską konstytucją.
Otherwise, the ratification of the Treaty of Lisbon in the Czech Republic has of course proceeded fully in accordance with the Czech constitution.
Zwycięstwo obozu zwolenników traktatu to zwycięstwo przywłaszczone, jako że pierwotne referendum odbyło się w całkowitej zgodności z prawem i obowiązującymi zasadami.
The victory of the 'yes' camp was a stolen victory, as the original referendum was conducted in a perfectly legal manner and in accordance with the rules.
zgodność (also: układ, porozumienie, umowa, ugoda)
Muszę powiedzieć, że cieszy mnie zgodność naszych stanowisk w tej sprawie.
I have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.
Fourth: the legality of the agreement.
To dobrze, że istnieje zgodność w tej sprawie, sprzeciwiamy się jednak wszelkim próbom jednostronnego zniesienia tej ochrony.
Agreement on this point is good, but we reject any attempts to unilaterally abolish this protection.
zgodność (also: spójność, zborność, koherencja)
Jeszcze raz apeluję o pewnego rodzaju racjonalne podejście, a przynajmniej jakąś zgodność.
Again I appeal for some type of rational approach, and at least some coherence.
Powinienem podkreślić, że próbowaliśmy osiągnąć spójność oraz zgodność tego sprawozdania i tej regulacji z innymi częściami pakietu.
I should emphasis that we have sought to ensure coherence and consistency in this report and this regulation with the other parts of the package.
podkreśla się, że struktura i metody pracy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinny mieć na celu zapewnienie spójności i zgodności działań UE w sytuacjach kryzysowych;
underlines that the structure and working methods of the European External Action Service (EEAS) should aim at ensuring the coherence and consistency of EU action in crisis situations;
Okazało się, że zachodzi niemal pełna zgodność.
And they found that it was almost exact coincidence.
zgodność (also: zgoda)
zgodność (also: dostosowanie się)
volume_up
conformance {noun} [form.]
zgodność (also: odpowiedniość)
volume_up
congruence {noun} [form.]
zgodność (also: odpowiedniość)
volume_up
congruency {noun} [form.]
zgodność
zgodność
zgodność
zgodność (also: konformizm, dostosowanie się)
Rozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.
Enlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
Jest zatem potwierdzeniem zgodności z normami, a nie certyfikatem jakości.
Hence, it is a certificate of conformity to standards, not a certificate of quality.
Raz jeszcze wysłuchałam również pańskiego stanowiska wobec procedur oceny zgodności.
I have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.
Równocześnie potrzebujemy zachować zgodność z bardziej ogólnymi zasadami stosowanych przez nas polityk.
At the same time, we need to maintain consistency with more general principles of the policies which we apply.
Nie ma już żadnej zgodności w sygnałach powierzchni.
There is no longer any consistency in the surface signals.
Ponadto ścisła współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zapewniła zgodność z międzynarodowymi praktykami.
Moreover, close cooperation with the International Atomic Energy Agency has ensured consistency with international practices.

3. finance

zgodność

Context sentences for "zgodność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTaka większość i taka zgodność zasługują na uznanie i szacunek także i tej Izby.
Such a majority and such consensus deserve respect and recognition from this House, too.
PolishBrakuje jednego dużego elementu tej układanki, a elementem tym jest zgodność.
One very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
PolishFirmy są odpowiedzialne za zgodność swoich produktów z bieżącymi europejskimi zasadami.
Companies are responsible for their product complying with the current European rules.
PolishChcemy dowiedzieć się, czy Pani zdaniem zachodzi zgodność z art. 11.
We would like further answers on whether you believe Article 11 has been fulfilled.
PolishUE poświęciła zgodność wewnętrzną na rzecz siły politycznej państw członkowskich.
The EU has sacrificed its internal consultation to the political strength of its Member States.
PolishNie chodzi o schludność i zgodność z procedurami: chodzi o rezultat.
It is not about the niceties of correct procedures: it is about the effect.
PolishJednakże zgodność z prawem jej działań mogłaby zostać poddana w wątpliwość.
However, the legality of its actions could be called into question.
PolishPaństwa Członkowskie zapewniają zgodność swych polityk krajowych ze stanowiskami Unii.
Member States shall ensure that their national policies conform to the positions of the Union.
PolishNiepokojące jest jednakże stwierdzenie, że prawna zgodność rozwiązania nie jest poprawna.
It has been noted that the proposed legal basis is not appropriate.
PolishIstnieje zgodność co do oceniania wpływu antropogenicznego; zostało to opisane w pkt. 3.
There is a consensus on how to assess the anthropogenic influence; that is covered in Article 3.
PolishW wielu krajach UE panuje coraz mniejsza zgodność wśród osób ze świata uniwersyteckiego.
In many EU countries, there is a growing lack of understanding among those in the university world.
PolishNasze porozumienie o wolnym handlu z Koreą powinno zachowywać pełną zgodność z WTO.
Our FTA with South Korea should be fully WTO-compatible.
PolishSłaba transpozycja i zgodność z prawodawstwem nie może być powodem do rozluźnienia tych przepisów.
Poor transposition of and compliance with the legislation cannot be a reason to relax the rules.
PolishProblemem pozostaje jednak zgodność produktów importowanych z równoważnymi specyfikacjami jakości.
However, compliance with imported products to equivalent quality specifications remains a problem.
PolishKomisja musi uważnie monitorować zgodność i w razie konieczności określać dodatkowe wymagania.
The Committee must closely monitor compliance and, where necessary, prescribe additional requirements.
PolishW przypadku tego błędu sprawdź zgodność z następującymi wymaganiami:.
allowed. If you see this error, check the following:
PolishPowtórzę, że w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii istniała szeroka zgodność w sprawie tej opinii.
I would repeat that there was broad consensus on the opinion within the Committee on Industry.
PolishNależy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić zgodność z regulaminem zawodów.
Appropriate precautions must be taken for such horses to ensure compliance with competition regulations.
PolishZgodność z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (głosowanie)
Compliance with the obligations of flag States (vote)
PolishI znowu, zgodność z prawem- musieliśmy być bardzo ostrożni.
And again, the legalities -- we had to be very careful.