PL zmienny
volume_up
{adjective masculine}

zmienny (also: urozmaicony, zmienna)
Połowiczy okres eliminacji paroksetyny jest zmienny; najczęściej wynosi około 1 doby.
The elimination half-life is variable but is generally about 1 day.
pospolity zmienny niedobór odporności
common variable immunodeficiency
Znowu, ten motyw dotyczy zmiennych kosztów i zmiennego życia.
Again, this theme is about variable cost, variable living.
zmienny (also: kolejny, naprzemienny)
zmienny
as changeable as a weathercock
zmienny (also: zmieniający się)
Rozumieli siłę ludzkiej narracji i wartość jaką przywiązujemy do ludzi jako zmiennych, ewoluujących i rozwijających się.
They understood the power of human narrative and the value that we place on humans as changing, evolving and growing.
Dlatego rola, którą odgrywa między innymi NATO w walce z piractwem, musi zostać doceniona i uwzględniona w naszej analizie tej zmiennej sytuacji.
That is why the role played by NATO, among others, in the fight against piracy is vital and must be noted and included in our analysis of this changing situation.
Z powodu zmiennych tendencji demograficznych oczekiwana długość życia rośnie, a starsi ludzie zachowują zdrowie i aktywność i dłużej uczestniczą w życiu społeczeństwa.
Due to changing demographic trends, life expectancy is increasing, and older people remain healthy and active and participate in society for longer.
zmienny (also: lekko wzburzony, rozfalowany)
volume_up
choppy {adj.}
Kraje, które są członkami UE, ale nie przystąpiły do unii walutowej powinny utrzymać system zmiennego kursu wymiany.
Those countries that are members of the EU but have not joined the monetary union should maintain a regime with a floating exchange rate.
Uważamy natomiast, że te kraje, które są członkami UE, lecz nie przystąpiły do unii walutowej, powinny zachować system zmiennego kursu wymiany.
We believe instead that those countries that are members of the EU but have not joined the monetary union should maintain a regime with a floating exchange rate.
zmienny (also: nieprzewidywalny, żywy, bystry)
volume_up
mutable {adj.} (into sth)
volume_up
temperamental {adj.} (volatile)
Trudno jest jednak określić dokładnie, jak polityka pieniężna wpłynie na gospodarkę i ceny, gdyż w procesie tym mogą wystąpić duże, zmienne i często nieprzewidywalne opóźnienia.
It is characterised by long, variable and uncertain time lags. Thus it is difficult to predict the precise effects of monetary policy actions on the economy and price level.
zmienny
volume_up
unsettled {adj.} (weather)
Coś tak skomplikowanego jak chmura, tak niestabilnego, tak zmiennego opisuje prosta reguła.
Something so complicated like a cloud, so unstable, so varying, should have a simple rule behind it.
zmienny (also: niespokojny, przelotny, przerywany)
volume_up
fitful {adj.}
zmienny (also: zmieniający się)
volume_up
protean {adj.} [poet.]
zmienny (also: niestabilny)
Fakt, że kurs euro jest zmienny, nie oznacza, że wspólna waluta jest słaba.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
Krótkookresowe wyniki agregatu M3 i jego składników nadal były zmienne.
The short-term developments of M3 and its components have remained volatile.
Nasz rynek jest bardzo zmienny i przedmiotowy sektor nie potrzebuje krótkoterminowych reakcji, lecz długoterminowej strategii.
We live in a very volatile marketplace, and what this industry needs is not short-term reactions but long-term strategy.

Context sentences for "zmienny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMamy zmienny, stały, przy czym stały wytwarza 12V, więc można byłoby tego używać do pewnych zastosowań.
The way the unit works is, when the sun comes out the engine will start and you get power out here.
PolishMówiło ono, że teatr miał zmienny kształt.
And that's that the company and the building was multiform.
PolishJeżeli chcesz płacić za reklamy przed ich wyświetleniem, a Twój budżet jest zmienny – może to być ustawienie dla Ciebie.
If you like to pay for your ads before they run and have a fluctuating budget for your costs, this setting might be for you.
PolishDane epidemiologiczne z lat 1988- 2003 wskazują na to, że w Europie zakres ten jest mniejszy i zmienny w zależności od kraju.
Epidemiological data between 1988 and 2003 indicated that in Europe coverage is lower and varies from country to country.
PolishDane epidemiologiczne z lat 1988- 2003 wskazuje na to, że w Europie zakres ten jest mniejszy i zmienny w zależności od kraju.
Epidemiological data between 1988 and 2003 indicated that in Europe coverage is lower and varies from country to country.