"zmierzać ku" English translation

PL

"zmierzać ku" in English

PL zmierzać ku
volume_up
{verb}

Similar translations for "zmierzać ku" in English

zmierzać verb
ku preposition

Context sentences for "zmierzać ku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak więc musimy zmierzać ku stworzeniu zharmonizowanego systemu - i im prędzej, tym lepiej.
Accordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.
PolishProszę pomyśleć o tym, że być może potrzebuje dalszych szkoleń, aby zmierzać ku przyszłości.
Think about the fact that he might need further training in order to advance into the future.
PolishUważam, że w tym kierunku powinny zmierzać prace ku zapewnieniu wszystkim państwom członkowskim UE bezpieczeństwa energetycznego.
This I believe is the way we need to direct our efforts to ensure energy security for all EU Member States.
PolishDziałania państw członkowskich muszą ku temu zmierzać, a Rada powinna bronić jasnego stanowiska, które zostało tu wyłożone.
The Member States must move forward towards a ban, and the Council must defend the clear position that has been set out here.
PolishWiem z rozmów z prezydencją słoweńską, że ich propozycje zmierzać będą ku raczej dłuższemu niż krótszemu okresowi.
I know from talks with the Slovenian Presidency that their proposals will tend to aim for a longer rather than a shorter grace period.
PolishTym, czego nam potrzeba jest spójność i oczywiste jest, że polityka w dalszym ciągu powinna zmierzać ku emancypacji i zapewnieniu kobietom ich praw.
We need coherence, and it goes without saying that the policy should still be aimed at emancipation and women's rights.
PolishDialog pomiędzy Rosją a UE należałoby rozszerzyć na wszystkie sektory, a my powinniśmy zmierzać ku strategicznemu partnerstwu na rzecz naszej wspólnej przyszłości.
Dialogue between Russia and the EU should be extended to all sectors and we should move towards a strategic partnership for our common future.
PolishDlatego też nasza polityka musi zmierzać ku takiej deklaracji: pułkownik Kaddafi musi przegrać, a Libijczycy muszą wyjść zwycięsko ze zmagań z pułkownikiem Kaddafim.
Therefore, our policy must be geared towards saying: Colonel Gaddafi must lose, and the Libyans must emerge victorious against Colonel Gaddafi.
PolishProces stabilizacji powinien zmierzać przede wszystkim ku podwyższeniu poziomu życia mieszkańców oraz zapewnieniu stałego rozwoju gospodarczego krajów bałkańskich.
The process of stabilisation should above all be directed at raising the living standard and ensuring permanent economic development in the Balkan states.
PolishJednakże wszystkie pozostałe kraje w Europie mają także prawo zmierzać ku bardziej demokratycznej i przejrzystej Europie, która będzie w stanie podejmować działania.
However, all the other countries in Europe also have the right to proceed along the road to a more democratic, more transparent Europe that is more capable of taking action.
PolishZaś dalsze kroki powinny zmierzać ku zapewnieniu ludności albinoskiej pełnych praw w dostępie do edukacji, rynku pracy, a także ochrony społecznej i zdrowotnej.
Longer-term measures should aim at ensuring that the albino population enjoys full rights in terms of access to education, the labour market and also to social and health protection.
PolishZgodnie jednak z zaleceniami sprawozdania musimy zmierzać ku całkowitej likwidacji destylarni rolniczych począwszy od 2013 roku, a także niewielkich destylarni ryczałtowych - od 2017 roku.
However, in line with the recommendations of this report, we have to move towards the total abolition of agricultural bonded distilleries from 2013 and small-scale flat-rate distilleries from 2017.