"zmierzyć" English translation

PL

"zmierzyć" in English

PL zmierzyć
volume_up
{verb}

1. general

Taki system pozwoli zmierzyć przeszłe i teraźniejsze postępy.
Such a system will make it possible to measure past and present progress.
Lekarz może zmierzyć poziom cholesterolu przy pomocy prostego badania krwi.
Your doctor can measure your cholesterol with a simple blood test.
Koszty niestety bywają często przytaczane, ponieważ łatwo je zmierzyć.
Unfortunately, costs often come up because they are easy to measure.
zmierzyć (also: ocenić, ustalić, policzyć)
volume_up
to gage {vb} [Amer.]
zmierzyć (also: ocenić, ustalić, policzyć)
volume_up
to gauge {vb} [Brit.]
Ambitność wniosku Komisji można zmierzyć jej wezwaniem do stabilizacji emisji na poziomie średniej z lat 2004 - 2006.
The ambitiousness of the Commission's proposal can be gauged by its call to stabilise emissions at the 2004-2006 average.
Byłem jedną z osób obecnych przy rozpoczęciu projektu Galileo, a zatem być może jestem w lepszej sytuacji, aby zmierzyć skalę opóźnienia.
(FR) Mr President, I am one of those who was present at the start of the Galileo project, and so I am perhaps rather better placed to gauge the extent of the delay.

2. "wzrokiem"

zmierzyć (also: porównać, porównywać, mierzyć)
volume_up
to weigh up {vb} (options, benefits, risks)

Context sentences for "zmierzyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.
However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
PolishWtedy będziemy mogli efektywnie zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem dla tej planety.
We shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
PolishPoprawa jakości powietrza pozostaje ważnym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć.
Improving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
PolishSkąd zatem bierze się ten problem, którego według pana komisarza nie da się zmierzyć.
So why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
PolishAktywność leku należy zmierzyć kalibratorem dawek, bezpośrednio przed podaniem.
The activity should be measured by a dose calibrator immediately before administration.
PolishMusimy zmierzyć się z konsekwencjami zmian klimatu; nie ma co do tego wątpliwości.
We must face up to the consequences of climate change; there is no question about that.
PolishZespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
PolishBank musiał zmierzyć się z kryzysem, który dotkliwie uderzył w europejską gospodarkę.
The ECB had to tackle a crisis which had hit the European economy severely.
PolishNierówności zdrowotne w Unii Europejskiej są faktem, z którym należy się zmierzyć.
Health inequalities within the European Union are a matter of fact and must be overcome.
PolishMusimy zmierzyć się z globalizacją i konkurencją, która jest jej skutkiem.
We must cope with globalisation and the competition to which it gives rise.
PolishMówi pan, że należy zmierzyć społeczny wpływ polityk Unii Europejskiej.
You are talking about measuring the social impact of the European Union's policies.
PolishWnioskodawca musi zmierzyć się z różnymi porządkami prawnymi w 27 krajach.
The applicant is obliged to work with 27 separate national legal systems.
PolishAktywność należy zmierzyć kalibratorem dawek bezpośrednio przed podaniem.
The activity should be measured by a dose calibrator immediately before administration.
PolishPróbuję także zmierzyć się z samym sobą i robić rzeczy, które lekarze uważają za niemożliwe.
I also try to challenge myself to do things that doctors say are not possible.
PolishJakie dalsze środki Komisja zamierza przedsięwziąć, by zmierzyć się z tym wyzwaniem?
What further measures does it intend to take to tackle this challenge?
PolishTeraz musimy się zmierzyć z zagrożeniem i tym nowym dla nas wszystkich wyzwaniem.
We now had to deal with this new threat and new form of challenge.
PolishZmierzyć radioaktywność odcinków każdego z pasków i wykonać poniżej przedstawione obliczenia:
Count each strip section in a dose calibrator and interpret the results as follows:
Polish Na wstępie postawiliśmy sobie pytanie: Gdzie istnieje potrzeba, którą dałoby się zmierzyć?
For starters we looked to see: where is there any measurable demand at all?
PolishAby być w stanie zmierzyć te skutki, należy opracować wskaźniki.
In order to be able to calculate these effects, indicators need to be developed.
PolishKażdy były kraj komunistyczny musi zmierzyć się z podobnymi trudnościami.
Every former Communist country has had to face analogous difficulties.