"znacznik" English translation

PL

"znacznik" in English

EN

PL znacznik
volume_up
{masculine}

  1. IT
  2. technology

1. IT

znacznik
volume_up
tag {noun} [IT]
Potem zwiniemy cel i umieścimy znacznik akustyczny, mówiący: "OMSHARK 10165," albo coś w tym rodzaju, akustycznie, brzęczeniem.
And we'll place an acoustic tag that says, "OMSHARK 10165," or something like that, acoustically with a ping.
. ~~~ Sprawdzamy znacznik automatyczny jeszcze raz - i już jest w oceanie.
And from that mucus, we can get gene profiles, we can get information on gender, checking the pop-up tag one more time, and then it's out in the ocean.
A potem umieścimy znacznik satelitarny, który pokaże nam długodystansowe trasy przy pomocy opartych na świetle algorytmów geolokacji, umieszczonych w komputerze na rybie.
And then we'll put on a satellite tag that will give us the long-distance journeys with the light-based geolocation algorithms solved on the computer that's on the fish.

2. technology

znacznik (also: rysik traserski)
volume_up
scribe {noun} [techn.]

Context sentences for "znacznik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW celu usunięcia odłączalnych etykiet przekręcić tłok tak, aż kolorowy znacznik będzie widoczny.
To remove the detachable labels, rotate the plunger until the coloured tab becomes visible.
PolishJeśli wiadomość została niepoprawnie oznaczona jako mało ważna, kliknij pusty znacznik, aby zmienić go w żółty.
If a message has been incorrectly marked as unimportant, click the empty marker so it becomes yellow.
PolishKliknij i przeciągnij znacznik do prawidłowej lokalizacji.
Click and drag the marker to the correct location.
PolishAby skorygować znacznik lokalizacji firmy umieszczony w nieprawidłowym miejscu w Google, wykonaj następujące czynności:.
To fix the location maker for your business that appears incorrectly on Google follow these steps:
PolishJeśli dzielisz z kimś taki znacznik, to znaczy, że w którymś momencie historii mieliście wspólnego przodka.
But when it does happen, and these changes get transmitted down through the generations, they become markers of descent.
PolishJeśli zauważysz, że znacznik jest położony nieprawidłowo, możesz przenieść go do właściwego punktu na mapie.
If you notice that a marker is positioned incorrectly, you can move it to the right spot on the map.(Optional)
PolishAby utworzyć znacznik, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar na mapie i wybierz z menu opcję Upuść znacznik położenia geograficznego.
To create the marker, right-click on an area of the map and select Drop LatLng Marker from the menu.
PolishJeśli wiadomość została niepoprawnie oznaczona jako ważna, kliknij żółty znacznik ważności obok nazwy nadawcy na liście wiadomości.
If a message has been incorrectly marked as important, click the yellow importance marker next to the sender's name in your message list.
PolishBędzie to jednocześnie miernik skutecznego działania UE po wprowadzeniu w życie nowego traktatu oraz znacznik naszej przyszłej determinacji w sprawie Afganistanu.
This is both a litmus test of more efficient EU working under the treaty and a marker of our future resolve for Afghanistan.
PolishPowstałą fluorescencję wykorzystano jako okołooperacyjny znacznik złośliwych tkanek glejaka mając na celu poprawę resekcji operacyjnej takich guzów.
The resulting fluorescence was used as an intraoperative marker for malignant glioma tissue with the aim of improving the surgical resection of these tumours.
PolishPacjentka dostaje zastrzyk zawierający znacznik radiologiczny, który jest pochłaniany przez szybko mnożące się komórki nowotworowe, ale nie przez normalne komórki.
The patient receives an injection of a radio tracer that's taken up by rapidly proliferating tumor cells, but not by normal cells, and this is the key difference from mammography.
PolishDwadzieścia cztery godziny po podaniu dożylnym do obu oczu królików radioaktywnej dawki pegaptanibu znacznik gromadził się głównie w płynie ciała szklistego, siatkówce i cieczy wodnistej.
Twenty-four hours after intravitreous administration of a radiolabeled dose of pegaptanib to both eyes of rabbits, radioactivity was mainly distributed in vitreous humour, retina and aqueous humour.