"znajdować" English translation

PL

"znajdować" in English

PL znajdować
volume_up
[znajduję|znajdowałbym] {imperfective verb}

1. general

Porzucenie naszego życia nadaje mu sensu, znajdujemy znaczenie.
It is in giving our lives away that we find meaning, we find significance.
Większość dzieci znajduje go w swoim domu rodzinnym, u swoich biologicznych rodziców.
Most children find that in their own home with their natural parents.
Czy chcą stale znajdować się pomiędzy szkoleniem i pracą, czy też chcą mieć możliwość wykorzystywania swych kwalifikacji?
Do they want to find themselves permanently between training and employment, or to be able to use their qualifications?
He doesn't really come up with anything.
Ona zawsze wie, gdzie on się znajduje, a sama nie musi być wcale monogamiczna, ponieważ część z tych samic żyje z wieloma podczepionymi samcami.
She always knows where he is, and she doesn't have to be monogamous, because some of these females come up with multiple males attached.
Ludzie tworzący takie nadzwyczajne rzeczy często po prostu nie znajdują zastosowania w tym, co już istnieje Dwa: Najbardziej ryzykowne, jest bycie bezpiecznym.
And the people who come up with stuff that's remarkable more often than not figure out how to put design to work for them. ~~~ Number two: The riskiest thing you can do now is be safe.
znajdować (also: znaleźć)
volume_up
to work out {vb} (answer, reason, culprit)
Powołała również zespół do opracowania planu działania w sprawie przeprowadzenia pokojowych, wolnych i uczciwych wyborów w Zimbabwe, a obecnie zespół ten znajduje się w Harare.
It has appointed a team to work out a road map to peaceful, free and fair elections in Zimbabwe, and today, that team is in Harare.
znajdować (also: znaleźć, wpaść)
Prawa i bezpieczeństwo pacjentów powinny znajdować się na pierwszym miejscu.
The rights and safety of patients must come first.
W dobie kryzysów przedsiębiorcy znajdują się pod narastającą presją.
In times of crisis, undertakings come under increasing pressure.
Wszystkie te kwestie i środki znajdują się w gestii Komisji Europejskiej.
All of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Ponad 30% uzyskuje dyplomy szkół wyższych ale mimo wszystko nie znajdują zatrudnienia bo uzyskane przez nich kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku.
Over 30% complete tertiary education but, in spite of this, do not find work because the qualifications they have gained do not meet the needs of the market.
Południowy Sudan znajduje się obecnie w okresie przejściowym, gdyż jeszcze wiele może się zdarzyć między chwilą obecną a 9 lipca, dniem, kiedy formalnie uzyska niepodległość.
Southern Sudan is in a transitional period, as a great deal could still happen between now and 9 July, the date on which it formally gains its independence.

2. "w czymś"

znajdować (also: znaleźć)
volume_up
to derive [derived|derived] {vb} (pleasure, joy from sth)
Pomijalne stężenia radioaktywnego leku znajdowały się we krwi, moczu i kale 8 tygodni po podaniu dawki.
Negligible amounts of drug-derived radioactivity were recovered in blood, urine, and faeces 8 weeks post-dose.
4/ 17 Opakowania zbiorcze zawierające 50 butelek jednodawkowych liofilizatu i 50 butelek po 1 ml rozpuszczalnika Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.
Special precautions for the disposal of unused veterinary medicinal product or waste materials derived from the use of such products
Przeszczepy komórek siatkówki znajdujące się obecnie w fazie badań, mogą w przyszłości przywrócić wzrok, choćby częściowo, milionom pacjentom z chorobami spojówek na całym świecie.
Stem cell-derived retinal transplants, now in a research phase, may one day restore vision, or part vision, to millions of patients with retinal diseases worldwide.

3. "natrafiać na"

znajdować (also: znaleźć)
volume_up
to meet [met|met] {vb} (with sth)
Gdzieś znajduje się punkt, w którym przecinają się błędy, koszty i ryzyka.
Somewhere there is a point where the errors, costs and risks meet.
Jest powszechnie wiadomo, że większość zapasów energii znajduje się w krajach, które niekoniecznie spełniają wymagania demokracji.
It is common knowledge that most stocks are in countries that do not always meet the requirements of democracy.
Ten kraj ma szczęście znajdować się w miejscu spotkania dwóch światów: jedną nogą stoi na europejskim Zachodzie, a drugą - w Azji.
Turkey is fortunate in being located at the meeting of two worlds: it has one foot in the European West and one in Asia.

Synonyms (Polish) for "znajdować":

znajdować

Context sentences for "znajdować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW czasie nabierania roztworu butelka musi znajdować się w pozycji pionowej.
The bottle should remain in an upright position when withdrawing the solution.
Polishdla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Polishdla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
Polishampułko- strzykawek (nie wszystkie rodzaje opakowań muszą się znajdować w obrocie). yb
packs of 2, 7, 10 and 20 pre-filled syringes (not all pack sizes may be marketed). du
PolishZbudowaliśmy więc model, który pokazywał, gdzie to poletka mogły się znajdować.
So, we built a model that explains where those fields might have been.
PolishJeśli na przykład chodzi o to, gdzie powinna znajdować się siedziba Parlamentu, zareagujmy.
If, for example, it is on the place where Parliament should sit, we should respond.
PolishMuszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).
Their location has to be at the seat of the European Commission (Brussels or Luxembourg).
PolishEnergia jądrowa zawsze powinna znajdować się pod kontrolą państwową i międzynarodową.
Nuclear energy should always be under state and international control.
Polishx 500 ml 6 x 500 ml Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.
Pack Sizes 1 x 500ml 6 x 500ml Not all pack sizes may be marketed
PolishReceptory dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
PolishReceptory dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
PolishW witrynie internetowej musi znajdować się informacja o ochronie danych.
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
PolishJednak tam, gdzie powinna znajdować się Rada, widzę puste miejsca.
However, there are only empty seats where the Council is supposed to be.
PolishNie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie we wszystkich państwach.
However, not all pack sizes may be marketed in all countries.
PolishW centrum naszego zainteresowania muszą znajdować się obywatele.
Mr President, the citizen must be at the heart of our concerns.
Polishml, 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, and 500 ml Not all vial sizes may be marketed.
PolishReceptory dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych. po
Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells. du
PolishMusimy położyć kres temu wędrownemu cyrkowi, a w sercu debaty musi znajdować się Parlament.
We must end this travelling circus, and Parliament itself must be at the heart of the debate.
PolishWewnątrz wstrzykiwacza może wciąż znajdować się kilka małych pęcherzyków powietrza.
There may still be some small air bubbles left in the pen.
PolishI stworzyliśmy mapę prawdopodobnych miejsc, gdzie mogli się znajdować.
And we built a probability map about where they might have been.