PL znajomość
volume_up
{feminine}

1. general

znajomość (also: świadomość)
Marginalizację Romów pogłębia niedostateczna znajomość przez nich przysługujących im praw.
Their marginalised situation is compounded by their lack of awareness of their rights.
Aby poszerzyć znajomość systemu Komisja udostępnia fundusze na promowanie produktów wysokiej jakości dostępnych operatorom.
The Commission makes funds for promoting quality products available to operators in order to raise consumer awareness of the system.
Znajomość systemu w poszczególnych państwach jest niezwykle zróżnicowana, niejednokrotnie zależy to od liczby nazw zarejestrowanych w danym państwie.
Awareness of the system varies greatly from country to country, often depending on the number of registered names in a country.
znajomość (also: nauka, świadomość, wiedza)
W dzisiejszym globalnym społeczeństwie znajomość języków obcych jest niezbędna.
In today’s global society the knowledge of foreign languages is an important asset.
Również w pracy znajomość niemieckiego sprzyja integracji.
Knowledge of German can also contribute to integration at the workplace.
Nie musisz znać żadnego z tych formatów – wystarczy podstawowa znajomość języka HTML.
You don't need any prior knowledge of these formats, just a basic knowledge of HTML.
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Good understanding of both written and spoken…
Znajomość języków jest również ważna, ponieważ umożliwia porozumienie pod względem kulturowym i wzajemne współistnienie poza sferą ściśle naukową.
Language knowledge is also vital as this allows cultural understanding and mutual coexistence beyond the strictly academic sphere.
Postęp na Bałkanach Zachodnich słusznie stanowi jeden z pańskich priorytetów, a państwa doświadczenie i znajomość tego obszaru będą korzystne dla Unii.
Progress in the Western Balkans is rightly one of your priorities and your experience and understanding of the area will be a bonus to our Union.
znajomość (also: znajoma, znajomy)
znajomość
volume_up
acquaintanceship {noun} (familiarity)
znajomość (also: biegłość, kompetencje, znawstwo)
znajomość
znajomość (also: dowództwo, rozkaz, komenda, panowanie)
Dobrze byłoby na przykład ustalić, w ramach których stanowisk znajomość języków pochodzenia migrantów mogłaby by stanowić plus.
It would make sense, for instance, to precisely define for certain positions whether a command of immigrant languages can be a relevant asset.
Korzystanie z systemu operacyjnego i dostęp do plików w każdym z tych komputerów jest możliwy tylko wtedy, gdy użytkownik posiada wystarczającą znajomość języka angielskiego.
It is only possible to navigate our operating systems and access files using our computers if we have a command of the English language.
Familiarity with CAD / CAM.
Taka znajomość pomaga w utrzymaniu jedności narodu i dobrych stosunków międzyludzkich, pomiędzy grupami etnicznymi i narodami, natomiast jej brak to utrudnia.
The unity of a nation and good relations between peoples, ethnic groups and nations are assisted by this kind of familiarity, but a lack of it prevents this.

2. "przedmiotu/dziedziny"

znajomość
volume_up
conversance {noun} [form.]
znajomość
volume_up
conversancy {noun} [form.]

Synonyms (Polish) for "znajomość":

znajomość

Context sentences for "znajomość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZnajomość historii jest antidotum na ponowne wpadnięcie w tę samą pułapkę.
To know our history is the antidote to falling into the same trap twice.
PolishCzy istnieją grupy zawodów, w których znajomość takich języków jest plusem?
Are there any occupational areas in which these languages are an asset?
PolishMoja idea poszanowania obejmuje znajomość obaw obywateli irlandzkich.
My idea of doing that includes knowing the concerns of the Irish people.
PolishNiemniej jednak, czy tego chcemy czy nie, ciągle musimy podtrzymywać znajomość z niedźwiedziem.
But whether we like it or not, we still have to engage with the bear.
PolishZnajomość obecnej sytuacji prawnej ma zasadnicze znaczenie w rozpraszaniu bezpodstawnych obaw.
Familiarisation with the actual legal situation is crucial to dispelling the groundless fears.
PolishSzczególnie konieczna jest wzajemna znajomość i współpraca ich jednostek specjalnych.
In particular, it is necessary for their special units to be familiar with and cooperate with one other.
PolishMimo to znajomość języka niemieckiego nie miała bezpośredniego wpływu na jego karierę.
Having said that, German language skills didn’t have a direct positive impact on his career path as such.
PolishZnajomość własnych praw jest niezbędna nawet w codziennym życiu.
Knowing your rights is essential, even in your everyday life.
PolishZnajomość nieba i naszego położenia leży u podstaw odpowiedzi na pytanie o godzinę.
Knowing the sky, knowing your relationship with the sky, is the center of the real answer to knowing what time it is.
PolishDoceniam pańską sumienność, znajomość rzeczy oraz dokładność.
I very much appreciate your conscientiousness, how knowledgeable you are about matters and your precision.
PolishW oparciu o znajomość profilu farmakodynamicznego entekawiru wpływ na tego rodzaju aktywności nie jest spodziewany.
No effect on such activities is expected based on the pharmacodynamic profile of entecavir.
PolishJednakże istotna jest również znajomość zrównoważonego charakteru społecznego kupowanych przez nas produktów.
However, it is also important to have an idea of the social sustainability of what we are buying.
PolishZnajomość ich umożliwiłaby nam z kolei obliczenie 20 stałych.
And if we could calculate the allowed vibrational patterns, we should be able to calculate those 20 numbers.
PolishMieszkając w innym kraju zdobywasz doświadczenie międzykulturowe i doskonalisz swoja znajomość obcych języków.
By living in a foreign country you gain intercultural experiences and improve pour language skills.
PolishPana znajomość języka hiszpańskiego robi wrażenie, panie pośle Hannan.
Your Spanish is impressive, Mr Hannan.
PolishCzy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is there a placement test to assess my level?
PolishRównież znajomość języków jest dla niej ważnym elementem: niedawno nawet dostała ofertę pracy od Google Polska.
Her language skills are another selling point. “I recently had a job offer from Google Polska,” she says.
PolishJeśli się chce studiować albo pracować za granicą, nie wystarczy znajomość jedynie języka ojczystego.
If you are interested in studying or working abroad, you will find it is not enough simply to speak your mother tongue.
PolishMoże wyjedziesz na studia za granicę aby udoskonalić znajomość języka obcego, poznać inną kulturę i nawiązać nowe przyjaźnie?
So why not study abroad to improve your language skills, experience foreign culture and make new friends?
PolishMoże, w ciemnościach, uda nam się odnowić naszą znajomość... dopóki, któreś z nas nie postanowi odsłonić swojej tożsamości.
So, in complete darkness, we can renew our relationship... until both of us decide to reveal our identities.