"znaleźć się" English translation

PL

"znaleźć się" in English

PL znaleźć się
volume_up
{reflexive verb}

Synonyms (Polish) for "znaleźć się":

znaleźć się

Similar translations for "znaleźć się" in English

znaleźć verb
się pronoun

Context sentences for "znaleźć się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
PolishDziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
Today, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
PolishPodsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
In short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
PolishUsłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
Today we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
PolishW każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.
An objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
PolishTen pakiet legislacyjny musi się również znaleźć w strategii Unii Europejskiej 2020.
This legislative package must also feature in the European Union's 2020 strategy.
PolishPaństwa członkowskie słusznie starają się znaleźć sposoby zwalczania tych zagrożeń.
The EU Member States are right to look at how these risks should be combated.
PolishKażdy z nas może któregoś dnia znaleźć się po drugiej stronie tego równania.
Any one of us might one day find ourselves on the other side of this equation.
PolishPonadto w sprawozdaniu profesora Montiego da się znaleźć jeszcze wiele koncepcji.
I would add that there were still many more ideas in Mario Monti's report.
PolishNie omówiliśmy tego, gdzie powinno znaleźć się to muzeum, i jak powinno wyglądać.
We have never debated where this museum should be located and what it should look like.
PolishStaram się znaleźć sposoby, dzięki którym możemy ułatwić te procedury.
I am trying to determine ways in which we can also make these procedures easier.
PolishTe wszystkie elementy będą musiały znaleźć się w pakiecie, który uznajemy za wyważony.
All these elements will have to be reflected in a package that we consider balanced.
PolishTo skandal, że do tej pory nie udało się znaleźć ostatecznego rozwiązania.
It is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
PolishPotrzebujmy nieco czasu i przestrzeni w Irlandii, aby zastanowić się i znaleźć rozwiązania.
We need some time and space in Ireland to reflect and respond to find solutions.
PolishJednak aby wyjść z tego i znaleźć się tam gdzie chciałam być potrzebowałam czegoś.
But to go from where I was to where I wanted to be, I needed something.
PolishOczywiście każda organizacja chciałaby znaleźć się na szczycie takiej listy.
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
PolishZ drugiej strony żadna organizacja nie chciałaby znaleźć się dalej na liście.
But every organization would also hate to be not on the top of the list.
PolishKiedy o problemach myśli kilka osób, często udaje się znaleźć lepsze rozwiązania.
Better solutions are often found for problems when several people have thought about them.
PolishJeżeli już, to postulaty te powinny znaleźć się w zupełnie innym raporcie.
If they are to be legislated on, they should be part of a completely separate report.
PolishJednakże udało się znaleźć kompromis, zatem należy zakończyć dyskusję.
However, a compromise has been found and the debate should therefore be concluded.